Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GMINNYCH

 

Informacja dot. naboru

Burmistrz Prudnika informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na członka Rady Nadzorczej Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wpłynęła 1 oferta.
Nie dokonano wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.


Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór na członka Rady Nadzorczej Spółki Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 10 a ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej powinien spełniać wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające te wymogi, w tym między innymi:
- CV wraz z opisem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, z której wynika co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnienie przynajmniej jednego z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a-j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm.)
- odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów
- odpis lub kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art.19 ust. 1 pkt 1 lit. a-j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Informacji dot. naboru udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego tel. 77 4066205.
Oferty należy składać na adres Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, e-mail: um@prudnik.pl  – w terminie do dnia 2 listopada 2020 r.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak