Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referaty i stanowiska

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Sekretarz Gminy Prudnik - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Marek Radom
tel. (77) 4066205
 
 • organizowanie kontaktów burmistrza z organizacjami, stowarzyszeniami związkami zawodowymi oraz mieszkańcami,
 • opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu, kontroli jego funkcjonowania oraz przedstawianie wniosków usprawniających działalność Urzędu,
 • usprawnianie pracy Urzędu poprzez wprowadzanie nowych metod i technik zarządzania,
 • prowadzenie ewidencji aktów prawa miejscowego, przekazywanie Wydziałom zadań z nich wynikających i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
 • prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza, przekazywanie Wydziałom zadań z nich wynikających,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków radnych i wniosków komisji przekazanych burmistrzowi do realizacji,
 • nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
 • prowadzenie obsługi sekretariatu,
 • gospodarowanie etatami i funduszem płac,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
 • organizacja prac związanych z dokonywaniem ocen pracowników
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy w Urzędzie,
 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych,
 • obsługa prawna Rady Miejskiej, Urzędu, jak również prowadzenie spraw przed sądami,
 • ogólny nadzór nad stosowaniem prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • opiniowanie projektów umów i porozumień, zawarcia ugody w sprawach majątkowych, umorzenia wierzytelności,
 • przekazywanie informacji środkom masowego przekazu,
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami: do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta R. P,  do Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego w zakresie ustalonym kodeksem wyborczym oraz ławników do sądów powszechnych i sądów pracy,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami do organów samorządów mieszkańców oraz obsługa ich działania,
 • wykonywanie wyznaczonych przez Radę Miejską zadań przy organizacji referendum i konsultacji społecznych,
 • kancelaryjno-biurowa, a w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady, merytoryczna obsługa sesji Rady, komisji stałych i doraźnych oraz zespołów kontrolnych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw radnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tych sprawach,
 • obsługa spotkań radnych z wyborcami,
 • wykonywanie czynności związanych ze współdziałaniem Rady i jej organów z organizacjami społecznymi, politycznymi i samorządowymi,
 • obsługa dyżurów radnych,
 • organizowanie i obsługa narad i konferencji zwoływanych przez przewodniczącego Rady Miejskiej, burmistrza,
 • prowadzenie spraw odznaczeń i wyróżnień regionalnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • realizacja rocznego programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • koordynacja czasu pracy placówek handlu detalicznego, gastronomicznych i usługowych,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej,
 • prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym,
 • prowadzenie windykacji i egzekucji administracyjnej należności pieniężnych gminy z tytułu mandatów karnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz strefy płatnego parkowania a w szczególności:

  a/ stosowanie środków egzekucyjnych wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  b/ prowadzenie dokumentacji czynności egzekucyjnych,

 • realizowanie postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • zarząd budynkami administracyjnymi, gospodarka lokalami biurowymi Urzędu,
 • prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
 • gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
 • organizacja i prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu,
 • zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynków Urzędu,
 • zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele biurowe,
 • zaopatrzenie w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie,
 • wdrażanie postępu technicznego w zakresie modernizacji prac biurowych,
 • prowadzenie małej poligrafii, łączności,
 • prowadzenie archiwum i biblioteki Urzędu,
 • organizacja transportu,
 • prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • prowadzenie spraw dot. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
 • koordynowanie i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie funkcjonowania administracji.

 

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU
 Kierownik Referatu - Marcin Husak
tel.  (77) 4066277

 

•    prowadzenie czynności związanych z opracowywaniem, monitorowaniem i zmianami strategii rozwoju gminy,
•    udział w pracach zespołów zajmujących się prowadzeniem czynności związanych z opracowywaniem, monitorowaniem i zmianami gminnego programu rewitalizacji,
•    współpraca z wydziałami Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie opracowania projektów rozwojowych miasta,
•    integracja społeczności lokalnej, wydziałów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych wokół wspólnej strategicznej wizji zwiększania potencjału rozwojowego gminy,
•    współdziałanie z komórką zajmującą się pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania w celu określenia propozycji projektów dla realizacji strategii gminy,
•    prowadzenie czynności związanych z opracowaniem, monitorowaniem, koordynowaniem i wdrażaniem strategii marketingowej gminy Prudnik przez jednostki organizacyjne gminy,
•    przygotowywanie analiz i opracowań w zakresie strategicznego rozwoju gminy, w tym:
a) inicjowanie i koordynowanie powoływania zespołów ds. opracowań i analiz,
b) nadzór nad realizacją zadań zawartych w opracowywanych dokumentach oraz formułowanie wniosków i propozycji w tym zakresie,
•    współpraca z instytucjami analitycznymi i naukowo-badawczymi w ramach kompetencji referatu,
•    koordynacja wprowadzenia nowej spójnej identyfikacji wizualnej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
•    akceptowanie koncepcji akcji marketingowych i promocyjnych gminnych jednostek organizacyjnych,
•    koordynacja opracowywania koncepcji materiałów marketingowych, promocyjnych i informacyjnych przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Prudnik,
•    organizowanie i przeprowadzanie dla wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy szkoleń i warsztatów z zakresu budowania jednolitej strategii marketingowej gminy,
•    wykonywanie lub zlecanie wykonania, zakupu i dystrybucji materiałów marketingowych, promocyjnych i informacyjnych gminy,
•    opracowywanie, redagowanie projektów komunikatów i informacji publikowanych w kanałach komunikacji (strona www, system sms, aplikacja mobilna, media społecznościowe, media tradycyjne),
•    udział w procesie zarządzania treścią serwisów internetowych Urzędu oraz koordynowanie serwisów gminnych jednostek organizacyjnych,
•    analizowanie i raportowanie działań marketingowych prowadzonych przez Urząd i jednostki organizacyjne Gminy,
•    pełnienie funkcji pełnomocnika ds. współpracy z Prudnicką Radą Seniorów, Młodzieżową Radą Miejską oraz Radą Biznesu,
•    udział w organizacji konsultacji społecznych zarządzonych przez właściwe organy gminy,
•    prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących ważnych spraw gminy,
•    archiwizacja informacji medialnych dotyczących Gminy,
•    opracowywanie, realizacja i wprowadzanie do przestrzeni medialnej projektów kreujących pozytywny wizerunek Gminy i Urzędu,
•    prowadzenie spraw związanych z programowaniem i inicjowaniem przedsięwzięć zmierzających do stworzenia prawidłowej struktury komunikacji ze społeczeństwem, w szczególności:
a) koordynacja badań dotyczących opinii i potrzeb mieszkańców miasta,
b) organizacja i przeprowadzanie konsultacji społecznych,
•    współpraca z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie określania kierunków współpracy z miastami partnerskimi.

 
 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
Naczelnik Wydziału - Andrzej Żurawski
tel. (77) 4066231
 
 • prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • prowadzenie ewidencji pobytu stałego i czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,
 • wydawanie zaświadczeń /potwierdzeń/ na podstawie zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 • prowadzenie rejestru wyborców,
 • sporządzanie spisów wyborców oraz innych wykazów wymaganych ustawami,
 • wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych oraz dowodów osobistych,
 • przyjmowanie wniosków dowodowych, zgłoszeń o utracie dowodu, wydawanie dowodów osobistych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z wydaniem, wymianą oraz utratą dowodu osobistego, 
 • prowadzenie archiwum teczek dowodów osobistych oraz dokumentacji ewidencyjnej,
 • współpraca z innymi organami i urzędami w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • prowadzenie analiz problemów związanych z patologią społeczną i przedstawianie sposobów ich rozwiązywania,
 • opracowanie i przedkładanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu gminnego programu profillaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • opracowanie i przedkładanie projektu gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii,
 • planowanie preliminarza wydatków związanych z programem i jego realizacja,
 • prowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie patologii społecznej,
 • koordynowanie lokalnych inicjatyw dot.  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania  narkomanii i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • współpraca ze służbą zdrowia i prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia, w tym realizacja programów z zakresu promocji zdrowia,
 • realizacja zadań związanych z tworzeniem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w tym zakresie.
 • prowadzenie spraw związanych z kartą rodziny,
 • koordynowanie spraw związanych z systemem pomocy społecznej,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Skarbnik Gminy Prudnik - Naczelnik Wydziału Finansowo Budżetowego
Wioleta Zator
tel. (77) 4066217
 
 
REFERAT PLANOWANIA BUDŻETU I ROZLICZEŃ
 Zastępca Skarbnika Gminy Prudnik - Kierownik Referatu
Edyta Szewczyk
tel. (77) 4066219
 
 • przestrzeganie i stosowanie postanowień ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 • przygotowanie materiałów do projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej,
 • opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza dotyczących budżetu,
 • nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych jednostek budżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu gminy /półrocznych i rocznych/,
 • sporządzanie list płac od umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło, wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie rachunków gotówkowych, bezgotówkowych, rozliczanie delegacji, ryczałtów samochodowych, diet radnych i sołtysów,
 • dokonywanie okresowych i rocznych analiz budżetu,
 • nadzór i kontrola nad zachowaniem równowagi budżetowej,
 • nadzór i kontrola nad realizacją planów finansowych jednostek podległych gminie,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 Kierownik Referatu - Dorota Kałużyńska
tel.  (77) 4066222
 
 • przestrzeganie i stosowanie postanowień ustawy o finansach publicznych,
 • prowadzenie rachunkowości i księgowości budżetowej, pozabudżetowej, przekazywanie dotacji i środków na wydatki,
 • rozliczanie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 • obsługa finansowo - księgowa Urzędu,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie funkcjonowania gminy,
 • prowadzenie obsługi kasowej,
 • prowadzenie obsługi finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
 • prowadzenie i rozliczanie podatku VAT,
 • rozliczanie opłaty skarbowej i ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • nadzór i kontrola nad realizacją planów finansowych jednostek podległych gminie,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Kierownik Referatu
Aleksandra Niemczyk
tel. (77) 4066224
aleksandra.niemczyk

 
 • wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych w tym  podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych,
 • opracowywanie decyzji dotyczących umorzeń, zaniechania poboru,  rozłożenia na raty podatków i  opłat stanowiących dochody własne gminy,
 • prowadzenie księgowości podatkowej, analiza wpłat i ich windykacja,
 • prowadzenie rejestrów wymiarowych,
 • prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym przygotowywanie dokumentów do prowadzenia jej windykacji,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Naczelnik Wydziału – Aleksander Gacek
tel. (77) 4066256
 
 • planowanie oraz opracowanie koncepcji w zakresie remontów i inwestycji komunalnych,
 • analizowanie potrzeb inwestycyjnych w gminie,
 • analizy ekonomiczne przedsięwzięć inwestycyjnych w tym studia opłacalności,
 • planowanie finansowania zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • realizacja zadań rzeczowych i inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku budżetowym,
 • nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań rzeczowych,
 • wnioskowanie i przygotowanie propozycji ewentualnych zmian w planach zadań rzeczowych,
 • opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych,
 • realizacja inwestycji wspólnych w ramach zawartych porozumień,
 • prawidłowe realizowanie procesów inwestycyjnych i remontów w ramach budżetu gminy,
 • przygotowanie wieloletnich programów realizacji remontów i inwestycji,
 • sprawowanie funkcji zarządcy drogami gminnymi,
 • kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz oznakowania poziomego i pionowego,
 • realizacja zadań w zakresie remontów kapitalnych i inwestycji drogowych w tym dróg transportu rolnego,
 • okresowe przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich,
 • opiniowanie projektów pod względem rozwiązań komunikacyjnych,
 • zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
 • wprowadzanie zmian w organizacji ruchu drogowego,
 • wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,
 • realizacja uzbrojenia terenu w sieci, koordynacja działań w tym zakresie,
 • ocena potrzeb w zakresie rozwoju urządzeń komunalnych,
 • nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego i rozliczanie kosztów związanych z oświetleniem ulic,
 • przeprowadzanie stałych, komisyjnych przeglądów stanu oświetlenia ulicznego,
 • koordynacja zadań inwestycyjnych i remontowych dot. urządzeń i obiektów komunalnych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy i jednostki podległe gminie pod kątem ich zgodności z zamierzeniami gminy,
 • inicjowanie i koordynacja inwestycji wspólnych oraz określanie źródeł i sposobu ich finansowania,
 • merytoryczny nadzór związany z funkcjonowaniem Zarządu Budynków Komunalnych w zakresie remontów,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • przestrzeganie procedur związanych z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie wszystkich procedur związanych z funkcjonowaniem Urzędu, do których ma zastosowanie ustawa o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie procedur związanych z realizacją projektów ze środków UE zgodnie z wymogami poszczególnych funduszy,
 • opracowywanie instrukcji związanych ze stosowaniem procedur ustawy o zamówieniach publicznych.
 
 
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Naczelnik Wydziału – Szymon Kroczak
tel. (77) 4066212

 
 • zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska w ramach obwiązujących przepisów prawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu usuwania odpadów stałych i płynnych oraz ich utylizacji,
 • propagowanie systemu segregacji odpadów komunalnych,
 • nadzór nad utrzymaniem czystości w gminie,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i kształtowaniem terenów zielonych,
 • prowadzenie postępowania w sprawach dot. ochrony środowiska w ramach przyznanych ustawami uprawnień,
 • prowadzenie działań związanych z problemem bezpańskich zwierząt, 
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją i utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem targowisk miejskich,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu odprowadzania wód opadowych,
 • organizowanie i prowadzenie "Akcji Zima",
 • nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją urządzeń melioracyjnych,
 • zobowiązanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią,
 • wydawanie dokumentów stwierdzających prowadzenie i pracę w gospodarstwie rolnym,
 • realizowanie ustawy z dnia  11 marca 2004  r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  oraz współpraca z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie:
  a/ zgłaszania wystąpienia choroby zakaźnej,
  b/ udziału w szacowaniu odszkodowań za zwierzęta skierowane do uboju sanitarnego,
 • realizowanie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt:
  a/ wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej,
  b/ współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną i innymi organizacjami, których celem jest ochrona zwierząt,
 • współdziałanie z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie realizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin,
 • współdziałanie z organami statystyki w zakresie opracowywania analiz, aktualizacji gospodarstw, sprawozdań z użytkowania gruntów, przeprowadzania szacunku plonów, udziału w przygotowaniu, przeprowadzaniu i opracowywaniu spisów rolnych,
 • współdziałanie z organami samorządowymi działającymi na wsi,
 • współdziałanie z ODR i innymi w zakresie organizowania szkoleń dla rolników,
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
 • przygotowywanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości,
 • przygotowanie decyzji w sprawie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
 • składanie propozycji co do uznania za park wiejski terenu, na którym znajduje się starodrzew,
 • koordynowanie spraw związanych z tworzeniem oraz rozliczaniem funduszu sołeckiego,
 • koordynowanie działań w ramach programu "Odnowa wsi",
 • nadzorowanie funkcjonowania strefy płatnego parkowania, rozliczanie dochodów ze strefy,
 • przestrzeganie procedur związanych z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
REFERAT  GOSPODARKI  ODPADAMI
Kierownik Referatu - Monika Gniecka - Witkowska
tel. (77) 4066260

 

 •     realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •     nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •     prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 •     organizowanie i rozliczanie systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 •     opracowywanie i dostosowywanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,
 •     przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy Prudnik,
 •     prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach;

                 - naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie złożenia
               deklaracji o opłacie,
             - określania wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 •     sprawowanie nadzoru nad organizacją odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy.
 •     analizowanie funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •     sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 •     kontrolowanie osiągania przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania,
 •     kontrola realizacji umowy zawartej z firmą odbierającą odpady komunalne,
 •     przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
WYDZIAŁ MIENIA GMINY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Naczelnik Wydziału – Dorota Szmulik
tel. (77) 4066249
 
 • tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej o zbyciu, zamianie, obciążaniu i wydzierżawianiu  nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej o nabyciu mienia na własność gminy,
 • zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w trwały zarząd gruntami zabudowanymi, budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami, a także powierzanie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie komunalnej jednostce organizacyjnej,
 • dokonywanie zamiany gruntów,
 • przygotowywanie decyzji o przekazywaniu nieruchomości  w trwały zarząd  komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
 • przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu, 
 • przygotowywanie projektów zasad zbywania mienia komunalnego, analiza jego opłacalności,
 • przekazywanie mienia komunalnego w użytkowanie,
 • przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów będących w użytkowaniu jednostek spółdzielczych,
 • prowadzenie postępowania w sprawie zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy, 
 • przygotowywanie oświadczenia Burmistrza o wykonaniu prawa pierwokupu,
 • prowadzenie spraw pracowniczych ogrodów działkowych oraz zapewnienie gruntów na potrzeby tych ogrodów,
 • prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości na terenie miasta i gminy Prudnik,
 • wymiar opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu , dzierżawy i użytkowania,
 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i użyczaniem gruntów komunalnych, 
 • sporządzanie umów dzierżaw gospodarstw rolnych pomiędzy rolnikami do celów emerytalno - rentowych,
 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków mienia komunalnego,
 • prowadzenie komunalizacji mienia gminy,
 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,
 • przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach rozgraniczenia nieruchomości,
 • przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Kierownik Referatu – Katarzyna Żurawiecka-Kaszoid
tel. (77) 4066247
 
 • prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
 • przygotowywanie realizacji celów strategii rozwoju gminy,
 • wypracowanie projektów planów społeczno - gospodarczych rozwoju gminy,
 • opracowywanie programów, prognoz, analiz i ocen oraz sprawozdań w określonych zakresach działalności gminy,
 • wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych i rolniczych na cele nierolne i nieleśne,
 • dbałość o zabytki i podejmowanie działań ochronnych w stosunku do dóbr kultury chronionych w ramach planu zagospodarowania   przestrzennego,
 • wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych wypadkach oraz niezwłoczne powiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 • prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,
 • wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków do wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 • współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami,
 • współdziałanie z Muzeum Ziemi Prudnickiej w sprawach : ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku, przyjmowania zgłoszeń od znalazcy przedmiotu archeologicznego, zawiadamiania wojewódzkiego konserwatora zabytków o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego,
 • wnioskowanie o przejęcie zabytku nieruchomego w zarząd przy tymczasowym zajęciu,
 • koordynowanie spraw związanych z estetyką miasta, współpraca z Zakładem Usług Komunalnych,
 • opiniowanie projektów inwestycyjnych pod kątem zgodności z planem przestrzennego zagospodarowania i strategią gminy,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
GMINNE CENTRUM REAGOWANIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Naczelnik Wydziału - Mirosław Banaś
tel. (77) 4066233
 
 
REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Kierownik Referatu - Joanna Olejnik
tel. (77) 4066232
joanna.olejnik
 
 • prowadzenie działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną, lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,
 • analizowanie i ocenianie zagrożeń oraz koordynowanie działań ratowniczych,
 • wykonywanie działań planistycznych dot. sposobu reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej, oraz mających na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania,
 • opracowywanie rocznych planów pracy, planów zarządzania kryzysowego, planów ćwiczeń, oraz innej koniecznej dokumentacji,
 • prowadzenie spraw Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym grup:
 • planowania cywilnego,
 • monitorowania, prognoz i analiz,
 • operacji i organizacji działań,
 • zabezpieczenia logistycznego,
 • opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.
 • W przypadku wystąpienia zagrożenia:
 • udzielanie pomocy poszkodowanym,
 • podejmowanie działań w celu zahamowania rozwoju występujących zagrożeń,
 • podejmowanie działań mających na celu ograniczenie strat i zniszczeń.
 • przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
 • wydawanie decyzji w sprawach o uznanie żołnierzy i poborowych za jedynych żywicieli rodzin, opiekunów lub prowadzących gospodarstwo rolne,
 • prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych,
 • koordynowanie w zakresie spraw dotyczących organizacji ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w Urzędzie,
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • prowadzenie spraw dot. zbiórek publicznych organizowanych na terenie gminy,
 • podejmowanie działań związanych z oczyszczaniem terenu z niewypałów i przedmiotów niebezpiecznych,
 • zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym pomieszczeń, środków transportu, alarmowania i łączności, wyposażenia, odzieży specjalnej i umundurowania, rozliczanie kart drogowych pojazdów oraz kart pracy sprzętu silnikowego,
 • nadzór nad konserwacją sprzętu przeciwpożarowego i pojazdów samochodowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych,
 • koordynowanie spraw związanych z zabezpieczeniem na terenie gminy dostępu do zasobów wody do gaszenia pożarów,
 • koordynowanie akcji kurierskiej, świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • prowadzenie spraw związanych z odtwarzaniem ewidencji wojskowej w czasie wojny,
 • opracowywanie, nadzorowanie, inspirowanie i aktualizowanie planów i innych dokumentów dotyczących przygotowywania i działania obronnego i Obrony Cywilnej,
 • planowanie i nadzorowanie organizacji ćwiczeń i szkoleń z kadrą kierowniczą Urzędu, przedsiębiorstw, zakładów oraz formacji Obrony Cywilnej i ludności,
 • koordynowanie przedsięwzięć związanych z organizacją, przygotowywaniem, szkoleniem w zakresie prowadzenia akcji   ratunkowej i udzielania pomocy poszkodowanym,
 • organizacja, koordynacja i nadzór w tworzeniu i przygotowywaniu do działania formacji Obrony Cywilnej podporządkowania lokalnego i wojewódzkiego z udzielaniem pomocy w tym zakresie,
 • współuczestnictwo w zwalczaniu klęsk żywiołowych, awarii, likwidacji toksycznych środków przemysłowych poprzez realizację przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków Obrony Cywilnej w akcjach ratunkowych,
 • planowanie i koordynacja przyjęcia ludności z rozśrodkowania i ewakuacji z rejonów zagrożonych na teren miasta i gminy,
 • organizacja, nadzór i koordynacja w zakresie wykorzystania bazy magazynowej, modernizacji obiektów, zabezpieczeniu urządzeń,
 • realizacja zadań gospodarki materiałowo-finansowej i zaopatrzeniowo- sprzętowej Obrony Cywilnej,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem stanowiska kierowania i agregatorowni,
 • organizacja i zapewnienie działalności jednostkom organizacyjnym w zakresie systemu wykrywania skażeń,
 • planowanie i koordynacja przedsięwzięć dotyczących obrony przed skażeniami ludności, gospodarki rolno-hodowlanej i wód,
 • realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
 • prowadzenie działalności organizacyjno-normatywnej w zakresie realizacji zadań obronnych Obrony Cywilnej,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, jego rozwojem, modernizacją i naprawami,
 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją sprzętu łączności i powiadamiania,
 • prowadzenie bazy danych Szefa Obrony Cywilnej "ARCUS",
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach remiz OSP,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • realizowanie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • przestrzeganie procedur związanych z ustawą o zamówieniach publicznych.
 
 
REFERAT STRAŻY MIEJSKIEJ
Komendant – Mirosław Banaś
tel. (77) 4066233
w dni robocze, od 15:00 do 21:00 : +48 781 761 128
 
 • ochrona porządku w miejscach publicznych, ochrona urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy /z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju straże/ oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,
 • kontrola prawidłowości oznakowania ulic,
 • kontrola oświetlenia ulic, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych,
 • kontrola estetyki napisów i reklam, miejsc plakatowania i ogłoszeń,
 • kontrola wykonania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,
 • oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania,
 • informowanie o zauważonych awariach i zagrożeniach oraz zabezpieczanie miejsc zdarzeń do czasu przybycia właściwych służb,
 • współdziałanie z Policją oraz innymi służbami porządkowymi w zakresie realizacji zadań,
 • nakładanie grzywien w drodze mandatów w sprawach należących do właściwości Straży Miejskiej,
 • prowadzenie spraw oraz przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie funkcjonowania Referatu,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik - Aleksandra Wójs
tel. (77) 406 62 46
 
 • prowadzenie rejestracji i dokumentacji urodzeń, małżeństw i zgonów zgodnie z wymogami prawa o aktach stanu cywilnego,
 • wydawanie decyzji i postanowień przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego dotyczących :
 • ustalenia, odtwarzania i wpisywania akt stanu cywilnego,
 • prostowania i uzupełniania akt stanu cywilnego,
 • zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego wyczekiwania,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,
 • przyjmowanie przewidzianych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym oświadczeń o:
 • wstąpieniu w związek małżeński,
 • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • wyborze nazwiska małżonków i dzieci,
 • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • uznaniu ojcostwa,
 • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 • zmianie imienia dziecka,
 • współdziałanie z sądami, organami ewidencji ludności i innymi Urzędami Stanu Cywilnego w zakresie dokumentowania zmian mających wpływ na zasadniczą treść aktów stanu cywilnego,
 • organizowanie uroczystości zawarcia małżeństwa , nadania imienia dziecku oraz jubileuszu małżeństwa,
 • wydawanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
REFERAT PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH
Kierownik Referatu - Ryszard Zwojewski
tel. (77) 4066253
 
 • koordynowanie i monitorowanie możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych dla przedsięwzięć i projektów,
 • inicjowanie, planowanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych,
 • kompletowanie i przygotowywanie załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych,
 • działania związane z procedurą podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej,
 • współpraca z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy strukturalnych i innych źródeł zewnętrznych,
 • współpraca z regionalnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie przygotowania i koordynowania przygotowania wspólnych projektów rozwojowych dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, 
 • monitorowanie informacji o przygotowanych projektach, ukazujących się w mediach regionalnych i krajowych oraz archiwizacja artykułów dotyczących przygotowywanych przez Gminę Prudnik projektów,
 • koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych,
 • koordynowanie i nadzór wykonywania zobowiązań wynikających z umów zapewniających zewnętrzne dofinansowanie projektów,
 • sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych raportów z realizacji projektów, których beneficjentem końcowym jest Gmina Prudnik we współpracy z jednostkami organizacyjnymi współpracującymi przy realizacji projektów,
 • sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z jednostkami organizacyjnymi współpracującymi przy realizacji projektów,
 • współpraca z instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi, odpowiedzialnymi za wdrażanie, finansowanie i monitoring realizowanych projektów, finansowanych z zewnętrznych źródeł,
 • sporządzanie okresowych analiz dotyczących stopnia realizacji projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł,
 • monitorowanie informacji o realizowanych projektach, ukazujących się w mediach regionalnych i krajowych oraz archiwizacja artykułów dotyczących realizowanych przez Gminę Prudnik projektów.
 
 
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI
Starszy Specjalista - Lidia Pawlikowska-Ozimek
tel. (77) 4066240
 
 • opracowanie rocznego planu kontroli,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim,
 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych gminie,
 • koordynowanie kontroli zewnętrznej prowadzonej przez pracowników Urzędu w jednostkach organizacyjnych gminy,
 • opracowywanie wystąpień pokontrolnych,
 • współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym i Finansowo-Budżetowym,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 
SAMODZIELNE STANOWISKO "AUDYTOR WEWNĘTRZNY"
Alicja Syska
tel. (77) 4066240

 

 •     opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na identyfikacji i analizie ryzyka,
 •     przeprowadzanie audytów wewnętrznych  zgodnie z rocznym planem audytu oraz poza planem na wniosek burmistrza lub z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z burmistrzem,
 •     monitorowanie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu, 
 •     sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, oraz opracowywanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni.