Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH

W 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Prudniku wpłynęło 7 petycji, dotyczących:

 1. Suplementacji witaminy D.
  Petycja została wycofana.
   
 2. Możliwości wykupienia z bonifikatą od Gminy Prudnik mieszkań położonych w budynku, w którym nie powstała jeszcze Wspólnota Mieszkaniowa.
  Rada Miejska w Prudniku, postanowiła uznać petycję za bezprzedmiotową podejmując w powyższej sprawie Uchwałę Nr XLI/675/2021.
   
 3. Budowy drogi przy ul. Nowej w Łące Prudnickiej.
  Petycja została uwzględniona i przyjęta  do realizacji przez Burmistrza Prudnika.
   
 4. Lokalizacji węzła przesiadkowego w Prudniku.
  Petycja została negatywnie rozpatrzona przez Burmistrza Prudnika.
   
 5. Budowy placu zabaw przy ulicy Legionów i ulicy Włoskiej w Prudniku.
  Burmistrz Prudnika postanowił pozostawić petycję bez rozpatrzenia.
   
 6. Ustanowienia obszaru strefy ciszy elektromagnetycznej na terenie Gminy Prudnik.
  Rada Miejska w Prudniku postanowiła pozostawić petycję bez rozpatrzenia, podejmując Uchwałę Nr LVI/931/2022.
   
 7. Sposobu oczyszczania gniazd śmietnikowych w mieście Prudnik.
  Rada Miejska w Prudnik postanowiła nie uwzględniać petycji, podejmując w powyższej sprawie Uchwałę Nr LVI/930/2022.

 


Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) – podaje się, iż w 2020 r. wpłynęło 5  petycji, dotyczących:

1. Zmiany przepisów prawa miejscowego.
Składająca petycję wnosiła o wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”.
Rada Miejska w Prudniku uznała petycję za bezprzedmiotową, uzasadniając:
Gmina Prudnik opracowała i wdrożyła własne rozwiązania tzw. „tarczy antykryzysowej”. Zaproponowana pomoc dotyczyła przede wszystkim przedsiębiorców i odnosiła się do podmiotów, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

2. Zmiany przepisów prawa miejscowego.
Składająca petycję wnosiła o zmianę przepisów prawa miejscowego, które dotyczyły pomocy rzeczowej dla uczniów – zakup tabletów.
Rada Miejska w Prudniku uznała petycję za bezprzedmiotową, uzasadniając:
Gmina Prudnik zakupiła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do Internetu” 81 laptopów, które zostały użyczone uczniom szkół w Gminie Prudnik.
„Utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla potrzebujących”, nie wymagało zmiany przepisów prawa miejscowego, wręcz brak jest podstaw do ich uchwalenia. Z powodzeniem kwestie te załatwiane są przez organizację pozarządowe, instytucje pomocy społecznej, które prowadzą działalność na terenie naszej gminy.

3. Stosowania w Gminie Prudnik  płynów do dezynfekcji rąk spełniających odpowiednie normy.
Petycja rozpatrzona przez Burmistrza Prudnika.
Składający petycję zostali poinformowani, że Gmina Prudnik płyny dezynfekujące w dużej części otrzymała w ramach pomocy państwa (Ministerstwo Zdrowia, Agencja Rezerw Materiałowych). Wszystkie środki posiadały odpowiednie certyfikaty i atesty Państwowego Zakładu Higieny i Ministerstwa Zdrowia. W przypadku zakupu środków dezynfekcyjnych, Gmina wydatkowała środki publiczne w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem obowiązujących zasad, w tym optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. Byłego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej.
Petycja w trakcie rozpatrywania przez Radę Miejską w Prudniku.

5. Wystąpienia do Rządu RP w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Petycja złożona w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw  SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Rada Miejska w Prudniku uznała petycję za bezprzedmiotową, uzasadniając:
Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a w oparciu o art. 94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Wykroczenie poza zakres przyznanej ustawowo kompetencji, jak i jej nieprawidłowa realizacji uznane są za istotne naruszenie prawa. Złożona petycja nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.

 


W 2019 roku rozpatrzonych zostało 9 petycji, dotyczących:

 1. Zmian w Regulaminie Klubu Senior + w Prudniku

Petycja rozpatrzona negatywnie. Odniesienie się do propozycji Prudnickiej Rady Seniorów co do odstąpienia  od ograniczenia ilości uczestników do 20 osób, będzie możliwe po przeanalizowaniu funkcjonowania Klubu Senior + w dłuższej perspektywie.

 1. Budowy parkingu przy ulicy  Ogrodowej w Prudniku

Petycja rozpatrzona negatywnie. Rada Miejska w Prudniku podjęła w dniu 28 marca  2019 r. w powyższej sprawie  uchwałę Nr VIII/123/2019.

 1. Przeniesienia klas IV-VI do budynku mieszczącego się przy ul. Armii Krajowej

Petycja rozpatrzona negatywnie. Rada Miejska w Prudniku podjęła w dniu 29 sierpnia 2019 r. w powyższej sprawie  uchwałę Nr XIV/237/2019.

 1. Wycinki drzew przy ul. Skowrońskiego nr 22 w Prudniku

Na podst. art 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - petycję pozostawiono bez rozpatrzenia.

 1. Wprowadzenia  oznaczeń przystanków autobusowych

Petycja rozpatrzona negatywnie. Propozycja podmiotu wnoszącego petycję dotycząca  oznaczeń autobusowych może być ewentualnie uwzględniona przy wyłonieniu kolejnego Operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Prudnik.

 1. Wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy

Petycja rozpatrzona negatywnie. Gmina nie zamierza wdrożyć przedstawionej przez podmiot wnoszący petycję „instytucji” tzw. „tajemniczego klienta, pasażera” dla kontroli nad realizacją rozkładów jazdy. Stosowne zapisy dotyczące tej materii zostały ujęte w umowie pomiędzy Organizatorem, a Operatorem.

 1. Obowiązku umieszczania informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanych dalej węzłami komunikacyjnymi

Petycja rozpatrzona negatywnie. W związku z tym, że w 2019 roku zaplanowana została całkowita przebudowa dworca autobusowego montaż nowej informacji pasażerskiej należy uznać za bezzasadny ponieważ przyjęty do realizacji projekt przewiduje rozwiązanie tych kwestii. Jednocześnie informuję, że niektóre z zaproponowanych przez podmiot wnoszący petycję rozwiązań dot. między innymi informacji o aktualnym położeniu pojazdu, liczbie miejsc w pojeździe nie są  przewidziane do realizacji.

 1. Powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego.

Na podst. art 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach- petycję pozostawiono bez rozpatrzenia.

 1. Zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

Petycja rozpatrzona negatywnie. Petycja w zakresie dotyczącym zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz
z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny - w Gminie Prudnik oprócz strefy płatnego parkowania zlokalizowanej w centrum miasta występuje określona ilość parkingów bezpłatnych. Przy siedzibie gminy znajduje się parking bezpłatny. Przy Sądzie, Starostwie, Urzędzie Skarbowym występują parkingi bezpłatne i są własnością tych instytucji lub zarządców dróg.

Petycja w zakresie poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie może być rozpatrzona, ponieważ tak określony przedmiot petycji nie mieści się w katalogu zadań własnych Gminy wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym. Ponadto w ocenie adresata petycji, nie istnieje organ administracji publicznej, który byłby właściwy do rozpatrzenia petycji i któremu należałoby przekazać petycję, zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach.


W 2018 roku rozpatrzone zostały 4 petycje, dotyczące:

1. Podjęcia przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Petycja rozpatrzona pozytywnie. Rada Miejska w Prudniku podjęła w dniu 28 czerwca 2018 r. w powyższej sprawie  uchwałę Nr LVIII/839/2018.

 1. Niewyrażenia zgody w sprawie planowanej inwestycji pn. „Modernizacja elektrociepłowni w elektrownię OZE opalanej słomą na terenie Elektrowni Prudnik Sp.z o.o. przy ul. Nyskiej 10”.
  Petycja rozpatrzona pozytywnie. Decyzją z dnia 18 czerwca 2018 r. odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację tego przedsięwzięcia w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Elektrowni Prudnik Sp. z o.o.

 2. Budowy placu zabaw przy ulicy Kościuszki 23 i 25.
  Petycja rozpatrzona pozytywnie. Po uzgodnieniach z mieszkańcami i zarządcami nieruchomości wykonanie zadania zaplanowano na 2019 rok.

 3. Uruchomienia basenu krytego przy ulicy Parkowej.
  Petycja rozpatrzona pozytywnie. Przedsięwzięcie to przygotowywane jest do wykonania w najbliższej perspektywie, która rozpoczęła się od  uzgodnień mających na celu ustalenie funkcji obiektu – poza funkcją basenową oraz finansowanie przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych.


W 2017 roku rozpatrzone zostały 3 petycje, dotyczące:

1. Publikacji wniosku na stronie internetowej Urzędu;

Petycja rozpatrzona została pozytywnie. Przedmiotowy wniosek został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku w dniu 27 lutego 2018 r.

2. Zmian opłat za salę w Centrum Sportowym w Niemysłowicach;

Petycja rozpatrzona została negatywnie. Ustalone stawki opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku są zgodne z Zarządzeniem Nr 120A/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2016 r.

3. Zniesienia podwyżek opłat w strefie parkowania.

Petycja rozpatrzona została negatywnie. Rada Miejska w Prudniku podjęła uchwałę sprawie rozpatrzenia petycji. W związku z tym, że ze względów proceduralnych zależnych od składających petycję, po 7 miesiącach obowiązywania uchwały nie było możliwości „pozostawienia kwot opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania na poziomie obowiązującym w 2016 r.” – w sposób zaproponowany w petycji – uznano ja za niemożliwą do realizacji.


W 2016 roku rozpatrzona została 1 petycja dotycząca przeniesienia lub likwidacji przystanku autobusowego komunikacji miejskiej przy ul. Grunwaldzkiej - Koszary.

Przewiduje się likwidację obu przystanków autobusowych przy ul. Grunwaldzkiej (po rozpatrzeniu petycji w sprawie wpłynął wniosek grupy mieszkańców).


W 2015 roku rozpatrzona została 1 petycja dotycząca powołania Pełnomocnika Burmistrza Prudnika ds. Seniorów.

Petycja rozpatrzona została pozytywnie. W/w stanowisko zostanie utworzone w strukturze Urzędu Miejskiego do końca III kwartału bieżącego roku.