Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik

U c h w a ł a  Nr XXIX/311/2004
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 28 października 2004r


w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik”


       Na podstawie art. 18 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002r, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003r, Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004r, Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464 i Nr 121, poz. 1263) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z 2002r, Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208) Rada Miejska  w Prudniku  u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Uchwala się Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Prudnik stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik

 EXEPOŚ.exe (741,07KB)