Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów

Burmistrz Prudnika informuje, że od 17 czerwca 2017 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie wycinki drzew i krzewów, wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 r., poz. 1074).

Zgodnie z nowymi zasadami:

1. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia (decyzji) Burmistrza na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

2. Właściciel nieruchomości będący osobą fizyczną usuwającą drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w przypadku drzew mających większy obwód pnia, niż te podane powyżej, będzie zobowiązany zgłosić planowaną wycinkę w gminie.

Pozostałe podmioty nadal obowiązuje konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę w formie decyzji administracyjnej. Zezwolenie jest wymagane dla drzew przekraczających powyższe obwody.

Należy mieć jednak na uwadze, że drzewa i krzewy mogą być objęte dodatkową ochroną wynikającą z innych przepisów np. z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – wtedy kryterium obwodów nie obowiązuje, a pozwolenia konserwatorskiego wymagają wszelkie działania mogące mieć wpływ na wygląd zabytku.

 

3. Zgłoszenie usunięcia drzew (dot. nieruchomości stanowiących własność os. fizycznych), powinno zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

4.  W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej, Burmistrz, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nałożenie obowiązku przerywa bieg  terminów.

5. Następnie w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, zostaną przeprowadzone oględziny, z których sporządzony będzie protokół.

6. Możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (tj. burmistrza) w terminie 14 dni od dnia oględzin.

7. Burmistrz może wnieść sprzeciw w przypadku:

a) w przypadku lokalizacji drzewa:

- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- na terenach objętych formami ochrony przyrody;

b) spełnienia przez drzewo kryteriów drzewa pomnikowego, tj. uznanie drzewa za pomnik przyrody,

c) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

d) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

8. Nowelizacja zakłada również, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przez organ, właściciel posesji wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, zostanie nałożony na tego właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

9. Burmistrz będzie sprawował kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.;

10. Opłaty za wycinkę drzew i krzewów.

Zgodnie z ustawą, minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, różnicując je ze względu na:

a) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;

b) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Projekt rozporządzenia z dnia 06.06.2017 r. umieszczony został na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299151

11. Do czasu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów obowiązują maksymalne stawki czyli 500 zł za centymetr obwodu pnia drzewa i 200 zł za m2 krzewu.

12. Kolejną zmianą jest to, iż decyzje na wycinkę drzew lub krzewów rosnących w pasach dróg publicznych z wyjątkiem topoli obcych gatunków, ponownie będą opiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody obowiązują od dnia 17.06.2017 r. Wyjątek dotyczy zapisów, które dotyczą możliwości wydania zakazu wycinki - sprzeciwu z uwagi na spełnienie przez drzewo kryteriów drzewa pomnikowego. Ten przepis wejdzie w życie w momencie wydania stosownego rozporządzenia.

Przedmiotowe zmiany mogą Państwo znaleźć w tekście ustawy pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1074/1