Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353)  Burmistrz Prudnika informuje
o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik wraz
z inwentaryzacją na lata 2016-2032” oraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu.

 

Projekt Programu oraz Prognoza dostępne są na stronie internetowej: www.bip.prudnik.pl w zakładce: Ochrona Środowiska - Azbest, oraz udostępniane do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pokój nr 3 i 8, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 7:15-15:15.

 

Uwagi  i wnioski można zgłaszać od 11 lipca do 31 lipca 2016r. w formie pisemnej do Urzędu  Miejskiego w Prudniku, ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Prudnika.

 

 

 

 

 

                                                                                              /Burmistrz Prudnika/