Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach
wyborców niepełnosprawnych

 

Burmistrz Prudnika  informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  odbywają się 25 października 2015 roku.

Godziny głosowania:  od  7:00  do  21:00.

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Prudnik ma prawo do uzyskiwania informacji o:

 1. terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
 2. właściwym dla siebie obwodzie głosowania;
 3. lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
 4. warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców
  w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na posłów i kandydatach na senatora;
 6. warunkach oraz formach głosowania.

 

Informacje powyższe są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek,  telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym
w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Wskazanymi osobami do udzielania informacji są:

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych – tel. 77 406 62 31,

Sekretarz Gminy – tel. 77 406 62 05,

 

II. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440 z późn. zm.);
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
 4. zaliczeniu do I gruру inwalidów;
 5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci biorący udział w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Burmistrzem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez Burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Burmistrza Prudnika  do dnia 16 października 2015 roku (wzór wniosku w załączeniu).

Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (wzór zgody w załączeniu),

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez Gminę Prudnik.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy Prudnik.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej do dnia 23 października 2015 roku stosownego oświadczenia Burmistrzowi Prudnika lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Informacji w sprawach pełnomocnictwa udziela Sekretarz Gminy Prudnik, Urząd Miejski w Prudniku ul. Kościuszki 3 pokój Nr 120, tel. 77 4066205.

 

III. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym
w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.
W przypadku gdy na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowa komisja wyborcza przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej do dnia 20 października 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Prudniku, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych, pokój Nr 221. Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

W Gminie Prudnik następujące lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 

1

Miasto PRUDNIK

ulice: Konstantego Damrota, Gliwicka, Inwalidów Wojennych, Królowej Jadwigi, Józefa Małachowskiego, Plac Zamkowy, Plebiscytowa, Rynek, Jana Sobieskiego, Tkacka, Wąska, Zamkowa

Centrum Tradycji Tkackich,

ul. Królowej Jadwigi 23, Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Miasto PRUDNIK

ulice: Księcia Adama Czartoryskiego, Józefa Dwernickiego, Wojciecha Bartosza Głowackiego, Grunwaldzka, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki numery nieparzyste od Nr 51 do Nr 67A i numery parzyste od Nr 76 do Nr 88, Mariana Langiewicza, Ludwika Mierosławskiego, Ignacego Prądzyńskiego, Mikołaja Reja, Zygmunta Sierakowskiego, Józefa Sowińskiego, Walerego Wróblewskiego, Piotra Wysockiego, Zwycięstwa

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Kościuszki 55A,

Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Miasto PRUDNIK

ulice: Akacjowa, Adama Asnyka, Azaliowa, Tadeusza Bora Komorowskiego, Władysława Broniewskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Jarosława Dąbrowskiego numery nieparzyste od Nr 19 do Nr 43 i numery parzyste od Nr 26 do Nr 62, Dębowa, Jaśminowa, Kalinowa, Ignacego Kraszewskiego, Legnicka, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Słowiańska, Strzelecka, Tysiąclecia

Szkolne Schronisko Młodzieżowe,

ul. Dąbrowskiego 26,

Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

10

Miasto PRUDNIK

ulice: Aleja Miła, Krzywa, Młyńska, Szkolna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

ul. Młyńska 1,

Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

11

Miasto PRUDNIK

ulice: Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 15 i numery parzyste od Nr 8 do Nr 32, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Bolesława Krzywoustego, Gustawa Morcinka, Stroma, Tabory, Juliana Tuwima, Wandy

Muzeum Ziemi Prudnickiej, ul. Chrobrego 5,

Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12

Miasto PRUDNIK

ulice: Józefa Bema, Budowlanych, Artura Grottgera, Kolejowa od Nr 1 do Nr 35, Juliusza Kossaka, Władysława Łokietka, Jana Matejki, Meblarska, Karola Miarki, Mieszka I, Polna, Polna Bloki, Powstańców Śląskich, Prężyńska, Przemysłowa, Juliusza Słowackiego, Sportowa, Melchiora Wańkowicza, Zielona

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego,

ul. Prężyńska 3-5-7,

Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

16

Miasto PRUDNIK

ulice: Wojciecha Korfantego, Księdza Karola Koziołka, Stanisława Ligonia, Alojzego Smolki

Szkoła Podstawowa Nr 1,

ul. Podgórna 9,

Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

24

Gmina PRUDNIK

Sołectwo: Szybowice

Szkoła Podstawowa, Szybowice 72

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

 

IV. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

 

V. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatach na senatora.

Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym w obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Burmistrz Prudnika

Franciszek Fejdych

DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.doc (59,50KB)
DOCZgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa.doc (54,00KB)