Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

herb.jpeg


  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

 
 

Nazwa usługi: 

Wydawanie zaświadczeń :

1) o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku

2) o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1, (Ratusz) Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, tel. 77 4066245-46 
e-mail:  Godz. pracy

- poniedziałek - 7:15-16:30
- wtorek - czwartek - 7:15-15:15
- piątek - 7:15-14:00

Podstawa prawna:

 

 • ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. 2011r., Nr 212, poz. 1264)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. 2012r. , poz. 1282)

Opłata skarbowa:
 

 • zaświadczenie - 24,00 zł,
 • Opłata skarbowa jest pobierana gotówką w kasie USC lub bezgotówkowo przelewem na konto Gmina Prudnik - 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104,
 • Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy : PL 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104, SWIFT CODE : POLU PL PR,
 • Oryginał pokwitowania wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.

Termin załatwienia sprawy:
 

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Praktycznie zaświadczenia wydawane są od ręki.

Tryb odwoławczy:

 

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:
 

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dowód osobisty z aktualnym adresem zamieszkania osoby uprawnionej - do wglądu,
 • dowód wniesienie opłaty.

Informacje
dodatkowe:


 

Zaświadczenie wydaje się na wniosek :

 • sądu lub innego organu państwowego,
 • osoby, której stan cywilny w akcie stwierdzono
 • wstępnego(rodziców, dziadków)
 • zstępnego(dzieci, wnuków)
 • rodzeństwa
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego.

Zaświadczenie może zostać wydane na wniosek innych osób niż wymienione wcześniej jeżeli wykażą interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej gdy jest to uzasadnione celami statutowymi oraz gdy przemawia za tym interes społeczny.

Do pobrania : PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (46,72KB)

 

 

Opracowała: Aleksandra Wójs 
Sprawdził:   Naczelnik Wydziału - Danuta Król
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom