Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek ZUK 2012

Informacja o majątku Zakładu Usług Komunalnych

oraz dochodach z działalności za okres

od 01.01.2012 do 31.12.2012r

 

 

         Zakład Usług komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1 w Prudniku prowadzi działalność : gospodarowania odpadami, robót drogowych, zagospodarowania terenów zielonych, sprzątania ulic

i chodników oraz obiektów.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Opole pod nr 142489. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 454 500,- zł i dzieli się na 500 udziałów po 909 zł każdy.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy - przewodniczącym zarządu jest Pan Wojciech Dancewicz.

 

1. Majątek Spółki:

       Aktywa Spółki wynoszą  3.204.422,78 zł w tym aktywa trwałe netto

        1.197.875,30 zł.

    1.1. Wartość brutto aktywów trwałych na dzień 31.12.2012r wynosi 4.128.660,19 zł

         w tym:

           a. prawo wieczystego użytkowania gruntów             170.152,00  zł

           b. budynki i budowle                                                  744.016,87 zł

           c. urządzenia techniczne i maszyny                       1.128.287,61 zł

           d. środki transportu                                                 2.002.241,54 zł

           e. inne środki trwałe                                                     83.962,17 zł

 

    1.2. Aktywa obrotowe wynoszą 2.006.547,48 zł w tym :

                    a. zapasy                                                         51.750,32 zł

                    b. należności krótkoterminowe                      860.739,73 zł

                    c.  inwestycje krótkoterminowe                   1.067.876,41 zł

                    d.  krótkoterminowe rozliczenia okresowe       26.181,02 zł

 

  Spółka posiada bazy przy ul. Przemysłowej 1, ul. Chrobrego 34 i ul. Prążyńskiej 18. 

  

2. Pożytki z majątku i jego obciążenia w 2012r:

     Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 6.013.260,28 zł a koszty  sprzedaży wyniosły 5.668.336,53 zł.

 

3. Dochody i straty

   

     W 2012 roku Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży  w wys. 401.593,75 zł, natomiast zysk brutto na działalności gospodarczej wyniósł  304.678,28 zł.

Po odliczeniu podatku dochodowego zysk netto wyniósł  224.543,28 zł.

 

4. Dysponowanie zyskiem

 

   Właściciel przeznaczył zysk netto na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

 

 Sporządził gł. księgowy  Czesław Bieniarz