Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie MiGBP za 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I MERYTORYCZNEJ

MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUDNIKU

ZA ROK 2012

 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI:

 

W 2012 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku działała jako gminna instytucja kultury pełniąc zadania centralnej biblioteki publicznej gminy w zakresie:

 • gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych,

 • udostępniania informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej oraz zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych, w tym samokształceniowych, zwłaszcza w zakresie wiedzy o regionie,

 • dokumentowania kulturalnego, naukowego, gospodarczego i społecznego życia gminy Prudnik,

 • udzielania filiom pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz szkoleniowej,

 • promowania czytelnictwa i zbiorów bibliotecznych.

 

Sieć bibliotek publicznych w gminie Prudnik w 2012 roku:

 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku:

  - Wypożyczalnia dla Dorosłych;

  - Oddział dla Dzieci;

  - Czytelnia;

  - Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 2. Filie miejskie:

  - Filia nr 1, ul. Wyszyńskiego 8/48

  - Filia nr 2, ul. Kombatantów 18/2

 3. Filie wiejskie:

  - Filia w Łące Prudnickiej;

  - Filia w Moszczance;

  - Filia w Rudziczce;

  - Filia w Szybowicach.

 

KADRY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNNEJ W PRUDNIKU:

 

W 2012 r. Biblioteka posiadała 10,75 etatu przeliczeniowego, zatrudniając 14 osób:

- 6 pracowników merytorycznych pełnozatrudnionych;

- 2 pracowników merytorycznych niepełnozatrudnionych - 5/8 etatu;

- 5 pracowników merytorycznych niepełnozatrudnionych - ½ etatu;

- 2 pracowników obsługi niepełnozatrudnionych – ½ etatu.

 

FINANSE MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNNEJ W PRUDNIKU:

 

Budżet Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku za rok 2012 wynosił 491 069,90 złote, z czego:

- dotacja z Gminy Prudnik 460 000,00

w tym przekazana przez Gminę na podstawie porozumienia

ze Starostwem Powiatowym dotacja celowa na zakup księgozbioru

(Porozumienie nr Or-XIII.031.01.2012 z 3 lutego 2012 r.) 10 000,00

- środki Biblioteki Narodowej przekazane w ramach Programu

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

(Umowa nr BN/6359/12, zawarta w dniu 26.07.2012 r.) 15 630,00

- dochody własne (usługi kserograficzne,kary,odsetki bankowe) 5 439,90

 

Środki z budżetu wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe 284 628,65

w tym płace 281 907,05

- zakup księgozbioru 35 693,71

- zakup energii 29 173,18

- zakup usług (w tym czynsze) 36 758,65

- prenumerata czasopism 8 938,66

- podróże służbowe 1 077,45

 

Od 01.04.2012 r. nastąpiła zmiana wynagrodzenia pracowników biblioteki – średnio o 5%.

Średnia płaca pracowników merytorycznych biblioteki w 2012 r. wynosiła 2050,73 // 2068,35

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE:

 

Na koniec 2012 księgozbiór Miejskiej i Gminnej biblioteki Publicznej w Prudniku liczył 106 863 woluminów, z czego w 2012 r. przybyło 2090 jednostek zbiorów bibliotecznych, w tym:

- 1544 egzemplarzy z zakupu na ogólną kwotę 35 693,71 złotych , w tym:

* 888 woluminów za 15 630,00 z funduszy Biblioteki Narodowej przekazanych w ramach Programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek (Umowa nr BN/6359/12, zawarta w dniu 26.07.2012 r.);

* 326 woluminy za 10 000,00 złotych ze środków Starostwa Powiatowego zgodnie z Porozumieniem nr OR-XIII.031.01.2012

* 29 woluminów za 1 500 złotych – darowizna Fundacji PKO BP

- z darów - 546 książek i jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (CD i CD-ROM)

 

Książki te stanowiły uzupełnienie zbiorów przede wszystkim o najbardziej poszukiwane tytuły i dziedziny, w oparciu o postulaty zgłaszane przez czytelników oraz dezyderatki: lektury szkolne oraz opracowania z ekonomii, prawa, nauk humanistycznych.

Na życzenie czytelników sprowadzono przez wypożyczalnię międzybiblioteczną 5 książek z bibliotek spoza województwa opolskiego.

Opracowano formalnie i rzeczowo 2500 egzemplarzy książek (ok. 2000 tytułów).

Prowadzono prace przy reklasyfikacji działu oraz porządkowaniu katalogu alfabetycznego i rzeczowego tudzież tworzeniu katalogu komputerowego w programie Sowa.

Prenumerata prasy: 38 tytułów, w tym 3 dla dzieci.

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

W 2012 roku zarejestrowaliśmy 3990 użytkowników, w tym 3872 czytelników aktywnie korzystających z wypożyczalni, w tym w centrali 2317, filiach miejskich 806, w filiach wiejskich 749. W szczególności w rozbiciu na poszczególne agendy wg wieku i zajęcia:

 

 

 

Zanotowaliśmy 38354 odwiedzin w bibliotece, szczegóły w tabeli:

 

 

 

 

Naszym czytelnikom wypożyczyliśmy 73 419 jednostek zbiorów bibliotecznych:

 

 

oraz udostępniliśmy na miejscu 19421:

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

 

Wszystkie agendy biblioteki oferują czytelnikom usługi informacyjne a koordynatorem tej działalności jest Czytelnia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku przy ulicy Zamkowej. Z usługi tej korzystają przede wszystkim uczniowie i studenci jak również osoby dokształcające się. W 2012 roku wszystkie agendy biblioteczne udzieliły 4111 informacji, w tym 830 bibliotecznych, 443 bibliograficznych oraz 2838 faktograficznych.

 

 

POPULARYZACJA KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA

 

W 2012 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oprócz swej podstawowej działalności polegającej na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu zbiorów, organizowała imprezy dla dzieci oraz dorosłych, w tym:

Realizacja programu „Historia lokalna” Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

4 spotkania w centrali – cykl poświęcony włókiennictwu i „Frotexowi”

4 spotkania w filiach wiejskich

konkurs „Wieczorne opowieści”

Cały rok – prezentacja wystaw IPN oraz spotkanie połączone z prezentacją filmu dotyczącego „Ognia” - mjr Kurasia

6.05 – 25.05 ­ Tak to się zaczęło – wystawa

Maj 2012 – spotkanie z Martą Fox

Listopad 2012 – spotkanie z Markiem Krajewskim w ramach DKK

 

Część spotkań i innych imprez o charakterze edukacyjnym została zorganizowana w ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.

 

Biblioteka aktywnie i efektywnie współpracuje z Prudnickim Ośrodkiem Kultury będąc współorganizatorem części imprez o charakterze literacko-historycznym. Kontynuujemy współpracę z prudnickim Uniwersytetem III Wieku.

 

W kolejnych latach kontynuować będziemy rozpoczęte już projekty, współpracując zarówno z obecnymi partnerami zarówno wśród instytucji kulturalno-edukacyjno-oświatowych jak i szkół oraz stowarzyszeń działających na terenie naszej Gminy.