Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z działalności OPS Prudnik za 2011r.

Ośrodek pomocy Społecznej w roku 2011 realizował oprócz podstawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2008 Nr 175 poz. 1362 ze zm.) szeroki zakres zadań o charakterze socjalnym, wynikających z następujących przepisów:

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2006 Nr 139 poz. 992 ze zm.)
 • ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2009 Nr 1 poz. 7 ze zm.)
 • ustawy z dnia 29 grudnia 2005 o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267 poz. 2259 ze zm.)
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 ze zm.)
 • ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.)

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie wyżej wymienionym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Zadania te ośrodek realizuje poprzez świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne.

Uprawnionymi do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej są osoby i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł lub 477 zł przy osobie samotnej.

Świadczenia pieniężne realizowane przez OPS to:

 • zasiłek stały - otrzymują osoby z orzeczonym, co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub powyżej 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), których dochód nie przekracza kryterium dochodowego. Ze świadczenia tego skorzystało 193 osoby na kwotę 676144 zł.
 • zasiłek okresowy - dla osób i rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego. Zasiłek ten otrzymało 841 rodzin na kwotę 1738195 zł.
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy - Zrealizowaliśmy z tych zasiłków pomoc opałową dla 350 rodzin dowieźliśmy do domu węgiel na kwotę 171700 zł. Zrefundowaliśmy dla naszych podopiecznych zakup leków za 24849,83 dla 165 osób. Ośrodek w ramach wypoczynku letniego sfinansował kolonie dla 68 dzieci nad morzem w kwocie 64260 zł. Nadto zasiłki celowe otrzymały rodziny, jako pomoc świąteczną oraz na bieżące potrzeby bytowe. W roku 2011 wydatki to 467252 zł.

Świadczenia niepieniężne, które realizuje Ośrodek to:

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne
 • sprawienie pogrzebu
 • schronienie
 • posiłek
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

Wbrew nazwie świadczenia niepieniężne to duże wydatki środków pieniężnych na wyszczególnione wyżej zadania. OPS w roku 2011 na w/w zadania dokonał wydatków:

 • 116042 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały oraz osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
 • 10316 zł za sprawienie pogrzebu 4 osób.
 • 382236 zł za posiłki dzieci w przedszkolach i szkołach, osób korzystających ze stołówki PKPS do końca września, Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodków Opiekuńczo-Wychowawczych. Ogółem z dożywiania w roku 2011 korzystało 881 dzieci i młodzieży oraz 278 dorosłych.
 • 1093146 zł na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi te wykonywały opiekunki, 27 osób zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. W stosunku do dzieci (3) usługi te wykonuje psycholog, terapeuta i logopeda.
 • 783552 zł za opłaty naszych 48 mieszkańców przebywających w 9 domach pomocy społecznej.

Z zadań o charakterze socjalnym przekazanych przez właściwy organ (burmistrza) do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej to:

 • świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne + dodatki przysługujące do zasiłków) oraz fundusz alimentacyjny. Wykonanie tego zadania w roku 2011 wyniosło 7634419 zł. Wydatki te realizowane są w całości z budżetu państwa.
 • dożywianie to kwota 590000 zł, z czego 90000 zł przeznaczyliśmy na doposażenie stołówek. Jest to znacząca pomoc państwa, aby każdy potrzebujący otrzymał gorący posiłek. Istotnym jest fakt, że z pomocy tej korzystać może więcej rodzin z powodu podniesionego kryterium dochodowego (150%), a więc przy osobie samotnej to kwota 715,50 zł, zaś w rodzinie 526,50 zł. Pomoc ta przysługuje gminie, jeżeli gmina partycypuje w tym zadaniu, w co najmniej 40%.
 • OPS realizuje także dodatki mieszkaniowe. W roku 2011 średniomiesięcznie około 150 osób korzystało z tego uprawnienia. Realizacja tego obowiązku wyniosła 1130407 zł.
 • Kolejny rok OPS realizował wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Do świadczeń tych uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza kwoty 351 zł na osobę (netto). Dla 299 uczniów wypłaciliśmy stypendiów na kwotę 428348 zł i dla 6 uczniów zasiłków szkolnych z powodu zdarzenia losowego na kwotę 6188 zł.
 • W roku 2011 od 1 kwietnia ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zawarto umowy z terapeutą, psychologiem i prawnikiem na świadczenie tych usług, które cieszą się zainteresowaniem ofiar przemocy. Także pracownicy OPS mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy korzystając z wiedzy tych specjalistów.

Coraz więcej mieszkańców naszej gminy staje się podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej. Bezrobocie, niepełnosprawność, niezaradność życiowa, choroby psychiczne, alkoholizm, narkomania to najczęstsze powody do korzystania z usług pomocy społecznej i świadczeń socjalnych realizowanych przez OPS, Sygnalizacji wymaga to, że państwo nakłada coraz to nowe obowiązki na gminy nie zapewniając na ich realizację wystarczających środków, bądź też żadnych środków co ma miejsce w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.