Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- strażnik Straży Miejskiej

PDFInformacja dot. naboru na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej.pdf (375,50KB)

PDFInformacja dot. drugiego etapu naboru na strażnika Straży Miejskiej.pdf (13,26KB)

 

 

Informacja dodatkowa dot. testu sprawnościowego przy naborze na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej


Scan0001.jpeg

PDFInformacja dotycząca naboru na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej.pdf (734,28KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                      Urząd  Miejski W Prudniku ,48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3

 

                       OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


                          Stanowisko  „strażnik w Straży Miejskiej”

                        


1.Wymagania niezbędne

   1) obywatelstwo polskie,

   2) ukończone 21 lat,

   3) korzystanie z pełni  praw publicznych,

   4) wykształcenie co najmniej średnie,

   5) co najmniej 2 letni staż pracy,

   6) nienaganna opinia,

   7) pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

   8) niekaralność za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione
         przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

   9) uregulowany stosunek do służby wojskowej.


2.Wymagania dodatkowe

1) ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych lub wyrażenie zgody na  

    uczestnictwo w w/w szkoleniu,

2) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania straży miejskiej tj. ustawy
       o strażach gminnych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy  
      Prawo o ruchu drogowym,

 3)   posiadanie prawa jazdy kat.B,

 4)  znajomość obsługi komputera,

 5)   znajomość topografii gminy Prudnik,

 6)  umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność,

       samodzielność,  dyspozycyjność, obowiązkowość.


3.Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku

   1) Ochrona spokoju i porządku w miejscach  publicznych.

   2) Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
        w  przepisach o ruchu drogowym.

   3) Współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdrowia  obywateli, pomocy
         w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych  oraz innych
        miejscowych zagrożeń.

   4) Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1.miejsce pracy – praca w terenie obejmującym obszar miasta i gminy Prudnik,
2.w pełnym wymiarze czasu pracy,
3.bezpośredni  kontakt z interesantami,
4.umiejętność współdziałania z innymi,
5.narzędzia pracy: telefon, komputer, fax, kserokopiarka, skaner.


5. W miesiącu lipcu 2012 r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.


  

       6.Wymagane dokumenty

       1)  list motywacyjny,

       2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,

       3)  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

       4)  kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

       5)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

       6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

       7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane
            z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo    
            skarbowe,

       8)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

           publicznych,

       9) zaświadczenie lekarskie  stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia służby
             w straży miejskiej,

       10) oświadczenie o  uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
11. oświadczenie o posiadanym prawie jazdy.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 14 września 2012 r. do godz.1515 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub pocztą na adres: Urząd Miejski
w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko strażnika”.

Aplikacje które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach tj. test sprawnościowy oraz sprawdzenie wiedzy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002 r. Nr 101,  poz.926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

 


                                                                                              Burmistrz Prudnika

                                                                                              Franciszek Fejdych