Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA USŁUG Nr 14/WFB - Wydawanie zaświadczeńrozmiar: 19,70 KB
      pobrań: 0
      data: 2010-06-24 14:02:52
      opis:

 KARTA USŁUG Nr 14/WFB
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: podatki

 

 
Wydawanie zaświadczeń:
- o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, 
- o wysokości zobowiązań spadkodawcy,
- o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
Ø     na wniosek zbywającego,
Ø     na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego,
- z art. 306 h Ordynacji podatkowej, o wysokości zaległości podatkowych podatnika, za zgodą podatnika.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – Dział VIIIA, art.306 e – 306 h
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2005r., Nr 165. poz. 1374 ze zm.)
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierający: pierwsze imię, nazwisko, (pełna nazwa) podatnika, datę urodzenia, adres zamieszkania (adres siedziby), datę, NIP wnioskodawcy, oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej, nazwę instytucji do której zaświadczenie będzie przedłożone, określenie celu sprawy.
Do wniosku należy dołączyć imienny dowód (oryginał) wpłaty opłaty skarbowej.
Wniosek może być sporządzony samodzielnie, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej lub w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych UM – I piętro, pokój nr 113
 
Opłaty:
Opłata skarbowa : 21 zł od każdego egzemplarza
Zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonana z chwilą złożenia wniosku - gotówką w kasie Urzędu Miejskiego pok. nr 1 lub bezgotówkowo na konto Gminy Prudnik 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 – nr rachunku: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 (z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata) lub inkasenta opłaty skarbowej.
Zwolnienia ustawowe przewidują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych UM –I piętro, pokój nr 112, 113, tel. 77/4066220; 77/4066224-226
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawca otrzymuje postanowienie, od którego przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prudnika, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
 
Uwagi:
-Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, wydawane jest na wniosek zbywającego lub na wniosek nabywcy po uzyskaniu pisemnej zgody zbywającego.
-Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej po uzyskaniu pisemnej zgody podatnika.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Zielińska
Data wytworzenia: 2010-06-24