Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA USŁUG Nr 3/WFB - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych

HERB PRUDNIK.jpeg

 KARTA USŁUG Nr 3/WFB
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: podatki

 

 

 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych

 

 
Podstawa prawna:
−ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późn. zm),
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. nr 205, poz.1484 z późn. zm.)
-uchwała nr XLVII/717/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
Wymagane dokumenty:
Podatnicy podatku od środków transportowych powinni do 15 lutego każdego roku bez wezwania składać w Urzędzie Miejskim deklaracje na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 
Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
 
Wzór deklaracji stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2007r. (Dz. U. nr 205, poz.1484), dostępny jest w pokoju nr 113 – I piętro, tel. 77/4066226 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego - www.bip.prudnik.pl, w zakładce Finanse.
 
Opłaty:
Oprócz podatku w wysokości wynikającej z przepisów prawa, podatnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów.
Podatek można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 1 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Prudnik 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 – nr rachunku: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104.
Obowiązują dwa terminy płatności, które przypadają na dzień: I rata – 15 lutego i II rata - 15 września roku podatkowego. 
 
Termin załatwienia sprawy:
Nie dotyczy.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych UM –I piętro, pokój nr 112, 113, tel. 77/4066220; 77/4066224; 77/4066226;
 
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
 
Uwagi:
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku prosimy o dokładne wypełnienie polecenia przelewu.
Należy dokładnie zaznaczyć, iż przelew dotyczy „podatku od środków transportowych” oraz oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata. Starannie powinny być także wpisane dane podatnika.
 
Opracowała: Alina Ciępka
Sprawdził: Jan Zapała
Zatwierdziła: Jadwiga Zielińska