Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA USŁUG Nr 1/WFB - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

HERB PRUDNIK.jpeg

 KARTA USŁUG Nr 1/WFB
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: podatki

 

 

 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

 
Podstawa prawna:
− ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
− uchwała nr XLVII/716/2009  Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku ,
− uchwała nr XLV/697/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru  i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego  
 
Wymagane dokumenty:
Osoby fizyczne zobowiązane są do:
− złożenia (bez wezwania) w Urzędzie Miejskim informacji w sprawie podatku od nieruchomości, sporządzonej na formularzu według wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego;
− skorygowania informacji w sprawie podatku od nieruchomości w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Wzór informacji można otrzymać w pokoju nr 112 – I piętro, tel. 77/4066220; 77/4066224; 77/4066224 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego - www.bip.prudnik.pl, w zakładce Finanse.
 
Opłaty:
Oprócz podatku w wysokości określonej przez Urząd Miejski, podatnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów.
Podatek podlega zapłacie na podstawie wydanej decyzji w sprawie podatku od nieruchomości.
Można go uiścić w kasie Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 1 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Prudnik 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 – nr rachunku: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104.
 
Termin załatwienia sprawy:
Decyzja na dany rok podatkowy dla osób fizycznych wydawana jest w miesiącu lutym lub niezwłocznie po złożeniu korekty, nie później niż do jednego miesiąca. W przypadkach uzasadnionych, dla spaw wymagających postępowania wyjaśniającego - do dwóch miesięcy.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Informacja na temat wymiaru podatku: Referat Podatków i Opłat Lokalnych UM –I piętro, pokój nr 112, tel. 77/4066220; 77/4066224;
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 
Uwagi:
Przysługujące podatnikowi zwolnienie z podatku, nie zwalnia go od złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku prosimy o dokładne wypełnienie polecenia przelewu. W treści należy podać numer decyzji, dokładnie zaznaczyć, iż przelew dotyczy „podatku od nieruchomości” oraz oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata. Starannie powinny być także wpisane dane podatnika.
 
Opracował: Anna Kołodziejczyk, Irena Kowalska
Sprawdził: Jan Zapała
Zatwierdziła: Jadwiga Zielińska 

informację wytworzył(a): Urząd Miejski w Prudniku
za treść odpowiada: Jadwiga Zielińska
data wytworzenia: 2010.03.09