Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA USŁUG Nr 41/USC - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

 

herb.jpeg

 KARTA USŁUG Nr 41/USC
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

 

 

Nazwa usługi: 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrócone i zupełne)
- akty urodzenia,
- akty małżeństwa,
- akty zgonu,

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1, (Ratusz) Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, tel. 77 4066245-46 
e-mail:
 Godz. pracy

- poniedziałek - 7:15-16:30
- wtorek - czwartek - 7:15-15:15
- piątek - 7:15-14:00

Wymagane dokumenty:


 

  • wniosek o wydanie odpisu,
  • dowód osobisty z aktualnym adresem zamieszkania osoby uprawnionej - do wglądu.
Opłaty:


 
  • odpis zupełny - 33,00 zł
  • odpis skrócony - 22,00 zł

Termin załatwienia sprawy:


 

Odpisy wydaje się na wniosek: sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zastępnego (dzieci), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego oraz innych osób, które wykażą interes prawny - art. 83 prawa o a.s.c.). Z ksiąg stanu cywilnego wydawane są także zaświadczenia o braku wpisu lub braku księgi. Praktycznie sprawy załatwiane są od ręki.

Tryb odwoławczy: 

Przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59)
  • ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 163)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z 1999 r. Nr 92, poz. 1058)

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego są zobowiązani także do przestrzegania umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu prawnego za granicą w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Informacje
dodatkowe:


 

Opłata skarbowa jest pobierana gotówką w kasie USC lub bezgotówkowo przelewem na konto Gmina Prudnik - 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104  Oryginały pokwitowania wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.

Do pobrania: DOCpodanie o przesłanie aktu urodzenia i małżeństwa.doc (21,00KB)

Opracował:  Jan Odwrot
Sprawdził:   Naczelnik Wydziału - Danuta Król
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom