Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012


 

BURMISTRZ PRUDNIKA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
na rok 2012.
 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.
1.       Rodzaj zadania: zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
2.       Nazwa zadania: Aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. „złotym wieku” poprzez wspieranie między innymi organizacji wykładów i prelekcji oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.
3.       Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 12 000,00 zł.
4.       Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.
 
II. Zasady przyznawania dotacji.
1.       Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
b)      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2.       O przyznanie dotacji nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla osiągania zysku.
3.       Oferent winien być podmiotem uprawnionym według pkt II. 1 oraz prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik.
4.       Oferent powinien posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania.
5.       Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
6.       Oferty należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234 (do pobrania również na stronie internetowej www.prudnik.pl (ogłoszenia – realizacja zadań publicznych), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (ogłoszenia Burmistrza – otwarty konkurs ofert).
7.       Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:
-   kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
-   w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów (jeżeli dotyczy).
8.       Oferty należy składać wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem:            
„ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2012 roku”.
9.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji na realizację zadania.
10.   Burmistrz Prudnika może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
11.   Oferty, spełniające kryterium w zakresie oceny formalnej otwartego konkursu ofert (pkt V 3a) zostaną ocenione w kryterium w zakresie oceny merytorycznej (pkt V 3b).
12.   Deklarowany udział środków własnych oferenta w całkowitych kosztach zadania publicznego winien wynosić nie mniej niż 5 % planowanych kosztów realizacji zadania.
13.   Wkład własny oferenta może być wniesiony w formie wkładu finansowego lub w formie wkładu osobowego, który może być jedynym wkładem oferenta.
14.   Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2012 r.
2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawarta umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie, gwarantujące wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3. Od oferentów oczekuje się podjęcia działań skierowanych do mieszkańców gminy Prudnik w wieku emerytalnym w zakresie:
a)      prowadzenia zajęć, wykładów i prelekcji przez specjalistów z różnych dziedzin,
b)      prowadzenie zajęć seminaryjnych z dyscyplin objętych wykładami,
c)       prowadzenia działalności informacyjnej lub wydawniczej,
d)      prowadzenia działalności kulturalnej,
e)      zachęcanie i uczestnictwo w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, w celu zwiększenia sprawności psychomotorycznej osób starszych,
f)        zachęcanie i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych.
4. Przyznana dotacja zobowiązuje podmiot uprawniony do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami; podmiot winien umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.
5. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Prudnika. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
6. Sprawozdanie z realizacji zadań należy składać na załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 4066234 (do pobrania również na stronie internetowej www.prudnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.prudnik.pl).
 
IV. Termin składania ofert.
1.       Termin składania ofert – do dnia 29 czerwca 2012 r. do godz. 15.15.
2.       Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, sekretariat – pokój nr 102.
 
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1.       Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
2.       Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prudnika. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
3.       Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
a)      w zakresie oceny formalnej (ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia)
·   oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu;
·   oferta została złożona na właściwym formularzu;
·   oferta jest kompletna i posiada wymagane załączniki.
b)      w zakresie oceny merytorycznej (każde kryterium punktowane w skali od 0 do 20 punktów):
·   zgodność oferowanego zadania z zadaniem publicznym i priorytetowymi działaniami określonymi w otwartym konkursie ofert;
·   jakość przygotowania oferty: zrozumiała, przejrzysta, kompletny opis działań, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania;
·   dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik (rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych dotacji);
·   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, zasadność wydatkowania środków;
·   posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe oraz wkład osobowy w postaci świadczeń wolontariuszy lub pracy społecznej członków.
4.       O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.       Lista podmiotów, które otrzymają dotacje na realizację zadania zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku i opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.prudnik.pl (ogłoszenia – realizacja zadań publicznych) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (ogłoszenia Burmistrza – otwarty konkurs ofert).
6.       Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.
 
VI. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
Rok 2012
W roku 2012 tj. w roku ogłoszenia niniejszego otwartego konkursu ofert, przekazano dotacje na następujące zadania publiczne tego samego rodzaju:
1. Zadanie publiczne: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i solidarności międzypokoleniowej – zorganizowanie seminarium dla grup senioralnych, zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik. Kwota dotacji – 2 000,00 zł.
2.  Zadanie publiczne: Zorganizowanie konferencji pod tytułem „Kierunki działania UTW na najbliższe lata wychodzące naprzeciw zaistniałym zmianom społecznym, demograficznym i ekonomicznym oraz zdrowotnym” w ramach obchodów Roku 2012 jako roku UTW, realizowane przez Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik. Kwota dotacji 1 000,00 zł.
 
Rok 2011
W roku 2011 przekazano dotacje na następujące zadania publiczne tego samego rodzaju:
1. Zadanie publiczne: Aktywizacja intelektualna i społeczna seniorów oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez: prowadzenie zajęć seminaryjnych systemem warsztatowym i uczestnictwo w aktywnych formach spędzania czasu wolnego oraz prowadzenie działalności informacyjno - wydawniczej promującej w/w zadania osób w wieku emerytalnym, zrealizowane przez Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3-5-7. Kwota dotacji 6 000,00 zł.
2. Zadanie publiczne: Aktywizacja intelektualna, fizyczna i społeczna ludzi w starszym wieku, zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Gimnazjalna 2. Kwota dotacji 6 000,00 zł.
 
 
                                                                                                                   BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                                                          /.../ mgr inż. Franciszek Fejdych
 

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf (2,13MB)

DOCwzór oferty.doc (126,00KB)

DOCwzór sprawozdania.doc (88,00KB)

 

Podmiot udostępniający: Referat: Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Luda
Data wytworzenia: 2012-06-06