Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Szkoły

 

Statut
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
w Prudniku
 
 
 
 
Ujednolicony tekst z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
 
1. Uchwałą Nr 1/2004/2005 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
    w Prudniku z dnia 07.10.2004 r. w sprawie zmian w Statucie Publicznej Szkoły
    Podstawowej nr 3 w Prudniku.
 
2. Uchwałą Nr 6/2005/2006 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
     w Prudniku z dnia 30.05.2006 r. w sprawie zmian w Statucie Publicznej Szkoły
    Podstawowej nr 3 w Prudniku.
 
3. Uchwałą Nr 3/2006/2007 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
     w Prudniku z dnia 04.10.2006 r. w sprawie zmian w Statucie Publicznej Szkoły
     Podstawowej nr 3 w Prudniku.
 
4. Uchwałą Nr 11/2006/2007 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
     w Prudniku z dnia 22.06.2007 r. w sprawie zmian w Statucie Publicznej Szkoły
     Podstawowej nr 3 w Prudniku.
 
5.  Uchwałą Nr 1/2007/2008 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
     w Prudniku z dnia 30.08.2007 r. w sprawie zmian w Statucie Publicznej Szkoły
     Podstawowej nr 3 w Prudniku.
 
 
6. Uchwałą Nr 4/ 2007/2008 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
     w Prudniku z dnia 13.09.2007 r. w sprawie zmian w Statucie Publicznej Szkoły
     Podstawowej nr 3 w Prudniku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spis treści
 
 
ROZDZIAŁ PIERWSZY               PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE – 3
ROZDZIAŁ DRUGI                       ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY – 6
ROZDZIAŁ TRZECI                     CELE I ZADANIA SZKOŁY – 11
ROZDZIAŁ CZWARTY               KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY – 14
ROZDZIAŁ PIĄTY                        OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE, PROMOWANIE UCZNIÓW, OCENA Z ZACHOWANIA – 18
ROZDZIAŁ SZÓSTY                     UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI – 38
ROZDZIAŁ SIÓDMY                    NAUCZYCIELE – ZAKRES ZADAŃ I PRAW – 47
ROZDZIAŁ ÓSMY                         RODZICE (OPIEKUNOWIE) – 51
ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY             BIBLIOTEKA, ŚWIETLICA SZKOLNA – 53
ROZDZIAŁ DZIESIĄTY              POSTANOWIENIA KOŃCOWE – 55
ROZDZIAŁ JEDENASTY                        ZMIANA STATUTU - 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ PIERWSZY
 
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE
 
§1
 
1.    Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. „Powstańców Śląskich” w Prudniku
2.    Siedziba szkoły:
                          48 – 200 Prudnik
                          ul. Szkolna 12
3.    Organ prowadzący: Urząd Miejski w Prudniku
4.    Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu
5.    Cykl kształcenia – 6 lat
6.    Obwód szkoły obejmuje ulice:
-      Aleja Lipowa,
-      Armii Krajowej,
-      Batorego,
-      Chopina,
-      Chrobrego (nieparzyste od nr 1 – 13, parzyste od nr 2 – 34),
-      Damrota,
-      Gimnazjalna,
-      Górna,
-      Jagiellońska,
-      Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
-      Kochanowskiego,
-      Konopnickiej,
-      Królowej Jadwigi,
-      Krótka,
-      Krzywa,
-      Łucznicza,
-      Łukowa,
-      Małachowskiego,
-      Mickiewicza,
-      Młyńska,
-      Moniuszki,
-      Morcinka,
-      Paderewskiego,
-      Plac Zamkowy,
-      Plan Farny,
-      Plac Szarych Szeregów,
-      Pocztowa,
-      Ratuszowa,
-      Rynek,
-      Sienkiewicza,
-      Sobieskiego,
-      Stara,
-      Szkolna,
-      Staszica,
-      Traugutta,
-      Tuwima,
-      Wąska,
-      Wojska Polskiego,
-      Zamkowa,
-      Żeromskiego.
 
§2
 
1.    Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.    Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy.
4.    Szkoła może na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzić środki specjalne pochodzące z:
a)    dowolnych wpłat rodziców,
b)    opłat za kursy, szkolenia,
c)    opłaty z wyżywienia dzieci,
d)   innych źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.    Środki specjalne mogą być przeznaczone na:
a)   działalność dydaktyczno – wychowawczą,
b)   zakup pomocy naukowych,
c)    zakup środków (materiałów) na drobne remonty,
d)   inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły,
6.    Szkoła posiada własny hymn i sztandar
a)   Hymn szkoły         I. Lata i dzieje ziemię kształtują
                                         My kształtujemy dzieje
            Czas nam należny trzeba wyrzeźbić
   W kształty codziennej nadziei
 
 Ref. I to jest ważne co można sprawdzić
   Myślą i wiedzą dotykiem dłoni
   Mapo otwarta, Polsko otwarta
 Niech pieśń nad Tobą dzwoni
 
 II. Nauką, pracą czcijmy dziś pamięć
Tych co walczyli o cały Śląsk
          Jesteśmy dumni z nich niesłychanie
                                        Bo to Powstańcy Śląscy są
 
Ref. I to jest ważne co można sprawdzić
Myślą i wiedzą dotykiem dłoni
                                       Mapo otwarta o Śląsku nasz
                                       Niech pieśń nad Tobą dzwoni
                                                              Danuta Jankowska
 
b)   sztandar szkoły przedstawia powstańców śląskich i napis „Szkoła Podstawowa nr 3 w Prudniku” oraz godło państwowe,
c)    tradycje szkoły: „Święto Patrona Szkoły (2V), Wiosenne spotkania                         z rodzicami pod hasłem „Co słychać w szkole”, „Uroczyste pożegnanie absolwenta”, „Pasowanie na ucznia”
7.    W szkole obowiązuje jednolity strój w kolorze niebieskim:
a)   chłopcy – bluza sportowa,
b)   dziewczynki – tunika.
 
 
ROZDZIAŁ DRUGI
 
ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE
 
§3
 
1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
2.    Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej                      niż 26 uczniów.
 
§4
 
1.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W kształceniu zintegrowanym zajęcia mogą trwać 90 minut z zachowaniem zasad higieny pracy ucznia.
3.    Tygodniowy rozkład zajęć ustala Dyrektor szkoły, uwzględniając                 przy tym zasady ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia.
4.    W klasach I – III szczegółowy rozkład zajęć, w ramach ogólnego przydziału czasu na poszczególne zajęcia, określa nauczyciel.
 
§5
 
1.    Podział na grupy zajęć z języków obcych, informatyki dotyczy
     oddziałów liczących ponad 24 uczniów.
2.    Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 
§6
 
1.    Organizacja zajęć dodatkowych:
a)   godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut,
b)   zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych                            i międzyoddziałowych,
c)    zajęcia organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych,
d)   zajęcia pozalekcyjne obejmują: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne                        i wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, kółka przedmiotowe
     i artystyczne, zajęcia sportowe , zajęcia fakultatywne,
e)    liczba uczestników na zajęciach nadobowiązkowych wynosi :
na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych od 2 do 5 uczniów, dydaktyczno – wyrównawczych od 4 do 8 uczniów,
         kółkach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, zajęciach
fakultatywnych od 8 uczniów.
2.    Zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe ustalane są na początku każdego roku szkolnego i dostosowane do potrzeb uczniów.
 
 
§7
 
1.    Przedmioty (zajęcia) nadobowiązkowe :
a)   religia
b)   wychowanie do życia w rodzinie
2.    W zajęciach z religii biorą udział uczniowie, których rodzice tego sobie życzą:
a)   życzenie wyrażone jest w formie pisemnej deklaracji, która nie musi                       być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmieniona,
b)   uczniowie nie uczestniczący w lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi w świetlicy szkolnej,
c)    nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone                  przez władze kościelne.
3.    Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania, wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego               przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów,                    w przypadku innych wyznań:
a)   nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy,
b)   nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów ustalając wcześniej z Dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,
c)    nauczyciel religii ma obowiązek wypełnienia dziennika lekcyjnego.
4.    Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.
5.    Ocena z religii:
a)   umieszczona jest na świadectwie szkolnym,
b)   nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,
c)    jest wystawiona wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę,
d) jest wliczana do średniej ocen na świadectwie.
6.    Uczniowie uczęszczający na lekcję religii mogą uzyskać trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.
7.    W razie zaistnienia takiej konieczności na terenie szkoły będą mogły odbywać się lekcje religii różnych wyznań lub etyki.
 
8.    Nadzór pedagogiczny nad nauczycielami religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi Dyrektor szkoły                        oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.
9.    Wychowanie do życia w rodzinie
a)   zajęcia realizowane są w kl. V i VI sześcioletnich szkół podstawowych,
b)   realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójność                               z pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły,
c)    zajęcia dodatkowe realizowane są w ilości 14 godz., w tym 5 godz.                         z podziałem na grupy dziewcząt, chłopców,
d)   udział w zajęciach nie jest obowiązkowy,
e)    zgodę na udział w zajęciach uczniów klas V i VI wyrażają rodzice                  lub prawni opiekunowie w formie pisemnej,
f)    szkoła w każdym roku szkolnym organizuje spotkanie informacyjne                     dla rodziców i wychowawców klasowych z nauczycielem przedmiotu. Nauczyciel przedstawia:
- treść realizowanego programu kształcenia,
- metody i formy pracy,
- środki dydaktyczne,
g)   zajęcia te mogą być realizowane w I lub w II półroczu roku szkolnego.
 
 
§8
 
1.    Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
2.    Szczególną opiekę nad uczniami określonymi w punkcie 1 sprawuje nauczyciel – wychowawca, pedagog szkolny, a do pomocy im mogą być wyznaczeni poszczególni uczniowie.
3.    Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych                        do możliwości ucznia wskazanych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
4.    Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować obowiązku szkolnego w szkole, mają możliwość korzystania z nauczania indywidualnego                 w domu.
5.    Uczniowie bardzo zdolni mają możliwość uzyskania zezwolenia Dyrektora szkoły na indywidualny program lub tok nauki.
6.    Dla uczniów z wadami fizycznymi szkoła zapewnia udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej oraz zajęciach ogólnorozwojowych (w miarę posiadanych możliwości).
 
§9
 
1.    Szkoła zapewnia uczniom rozwijanie ich zainteresowań poprzez różnego rodzaju koła zainteresowań.
2.    Uczniowie mają prawo zrzeszać się w różnego rodzaju organizacje (Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Sportowy, Związek Harcerstwa Polskiego itp.), jeżeli nie naruszają one ogólnie przyjętych praw.
 
§10
 
1.    Opiekę nad uczniami przebywającymi podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych sprawuje:
a)   nauczyciel prowadzący zajęcia – podczas zajęć,
b)   nauczyciel dyżurujący w czasie przerw na korytarzu i podwórku (zgodnie                  z planem dyżurów),
c)    nauczyciel – wychowawca podczas zajęć świetlicowych.
2.    W wyjątkowych sytuacjach opiekę nad uczniami może sprawować inny pracownik szkoły (sekretarz, woźny, sprzątaczka, intendent, kucharka, pomoc kuchenna itp.).
3.    Plan pełnienia dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor szkoły.
4.    Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły odpowiadają rodzice.
5.    Opiekę nad uczniami dowożonymi do szkoły sprawują opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora szkoły.
 
§11
 
1.    Szkoła organizuje dla uczniów różnego typu wycieczki, rajdy, biwaki itp.:
a)   podczas wycieczek bliższych, w ramach zajęć, opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,
b)   przy organizacji wycieczek dalszych, biwaków, rajdów współpracują               ze sobą nauczyciele i rodzice,
2.    Kierownikiem i opiekunem wycieczki, biwaku, rajdu jest zawsze nauczyciel.
Opiekunem wycieczki może być również w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba.
3.    Rodzice deklarują w formie pisemnej uczestnictwo dziecka w wycieczce                        i pokrywają koszty z nią związane.
4.    W wypadku wycofania deklaracji uczestnictwa dziecka w wycieczce, biwaku, rajdzie rodzice pokrywają straty, jakie z tego tytuły wynikły.
5.    Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom od miejsca zbiórki i rozwiązania wycieczki                  a domem.
6.    Uczniowie nie biorący udziału w wycieczce uczestniczą w zajęciach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły.
7.    Szczegółowy tryb i zasady organizacji wycieczek określa Dyrektor szkoły                     w oparciu o właściwe przepisy prawa.
8.    Każda klasa ma prawo, po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły do przeznaczenia 3 dni zajęć dydaktycznych w ciągu roku szkolnego na cele takie jak: wycieczka krajowa, rajd, biwak itp.
 
§12
 
1.    Uczniom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej szkoła                w miarę swoich możliwości starać się będzie zapewniać pomoc, negocjując            ją z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Radą Rodziców, sponsorami itp.
2.    Pomoc uczniom z rodzin najuboższych może polegać na dofinansowaniu obiadów, zakupu odzieży, podręczników, wycieczek oraz wypoczynku letniego i zimowego.
 
 
§13
 
1.    Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli                        oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnym nauczycielem,                  a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2.    Słuchacz lub student ma prawo zapoznać się z całością funkcjonowania szkoły               i uzyskania wszelkiej niezbędnej pomocy i informacji, by uzyskać pozytywną ocenę zaliczenia praktyki.
3.    Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna praktyki.
 
§14
 
1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły do dnia 30.04. każdego roku.
2.    Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty.
3.    Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskane środki przekazywane będą do Organu Prowadzącego.
 
 
ROZDZIAŁ TRZECI
 
CELE I ZADANIA SZKOŁY
 
§15
 
1.    Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska                  i szkoły:
a)   poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
b)   traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi, siebie,
c)    rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań,
d)   znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym,
e)    sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa            oraz promocji i ochrony zdrowia,
f)    udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
g)   wykształcenie umiejętności uczenia się,
h)   rozwijanie poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem,
i)     rozwijanie postaw i zachowań z zakresu kultury ogólnej,
j)    ułatwianie społecznej integracji wszystkich uczniów,
k)   kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia,
l)     rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności,
ł) wykształcenie poczucia bycia Europejczykiem XXI wieku,
m) rozwijanie wiary we własne możliwości,
n)   uczenie rozwiązywania konfliktów (uświadomienie sobie własnych potrzeb, potrzeb innych i poszukiwanie kompromisu),
o)   rozwijanie troski o własne zdrowie, sprawność fizyczną i dobrą kondycję psychiczną,
p)   wskazywanie sposobów przeciwdziałania   negatywnym zjawiskom społecznym (alkoholizm, nikotynizm, narkomania),
q)   kultywowanie tradycji, zwyczajów i świąt,
r)    kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego.
2.    Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 
 
 
 
§16
 
1.    Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
a)   integrację wiedzy:
1/ w kształceniu zintegrowanym w kl. I – III,
2/ blokach przedmiotowych,
3/ ścieżkach edukacyjnych: prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej 
 i medialnej oraz wychowanie do życia w społeczeństwie,
b)   oddziaływanie wychowawcze, skierowane na priorytety, takie jak:
1/ wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia,
2/ kształcenie wrażliwości estetycznej,
3/ rozwijanie twórczej aktywności ucznia,
4/ kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności   szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,
5/ kształtowanie postaw patriotycznych,
6/ wartościowanie postaw i zjawisk związanych z życiem we współczesnym świecie,
7/ uświadamianie odpowiedzialności za własne zdrowie,
8/ zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa ucznia,
9/ uświadamianie potrzeb ochrony środowiska,
c)    prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zajęć korekcyjnych, ogólnorozwojowych, korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych, itp.,
d)   prowadzenie religii w szkole,
e)    współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji, z dzielnicowym policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Państwową Szkołą Muzyczną, itp.,
f)    w realizacji celów i zadań szkoły współpracują ze sobą nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz władze samorządowe.
 
§17
 
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
a)   dyżury nauczycieli w budynku i na podwórku szkolnym wg grafiku,
b)   zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
c)    przydzielenie jednego opiekuna – nauczyciela na:
1/ 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto Prudnik,
2/ na 15 uczniów – w czasie wycieczek,
3/ na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej,
d)   zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej,
e)    omówienie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
f)    przeznaczenie do nauki oddzielnego piętra dla uczniów klas I – III,
g)   zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom dowożonym z Niemysłowic i dojeżdżającym z Trzebiny,
h)   szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
i)     dostosowanie stolików uczniowskich, krzesełek i innego sprzętu szkolnego                do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,
j)    systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,
k)   zapewnienie uczniom warunków do spożywania obiadu w stołówce,
l)     utrzymania kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w pełnej sprawności                  i w stałej czystości,
m) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
n)   różnorodność zajęć w każdym dniu,
o)   nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
 
§18
 
1.    Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
a)   pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego                 i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo,
b)   terapię pedagogiczną, grupową dla klas I – III i indywidualną dla uczniów klas starszych z ryzykiem dysleksji i dysleksją, ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania,
c)    zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej wszystkim dzieciom,
d)   zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i sponsorów,
e)    zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych,
f)    typowanie uczniów na różne formy wypoczynku.
 
§19
 
1.    W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego i specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                         w Prudniku w formie:
a)   kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi,
b)   wydawania zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu programem szkoły specjalnej,
c)    spotkań terapeutycznych,
d)   zajęć grup dysortograficznych, dyslektycznych i innych,
e)    kierowanie do komisji orzekających o nauczaniu indywidualnym lub kształceniu specjalnym.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ CZWARTY
 
 KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY
 
§20
 
1.    Organami szkoły są:
a)   Dyrektor szkoły,
b)   Rada Pedagogiczna,
c)    Samorząd Uczniowski,
d)   Rada Rodziców.
2.    W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia.
 
§21
 
1.    Szkołą kieruje Dyrektor. Funkcję Dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę na zasadach określonych w ustawie.
2.    Uprawnienia i obowiązki Dyrektora szkoły:
a)   kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno –wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b)   sprawuje nadzór pedagogiczny,
c)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
e)    sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego,
f)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
3.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, podejmuje decyzje w sprawach:
a)   zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom                i innym pracownikom szkoły,
c)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej                      w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli                       oraz pozostałych pracowników szkoły,
d)   wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,       a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą.
4.    Dyrektor opracowuje arkusz organizacyjny szkoły określający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym:
a)   ustala przydział czynności nauczycieli oraz tygodniowy rozkład zajęć,
b)   ustala przydział sal na oddziały oraz podejmuje decyzje w sprawach przydzielenia uczniów do poszczególnych oddziałów.
 
§22
 
1.    Inne funkcje kierownicze w szkole.
Utworzone są stanowiska wicedyrektorów:
1/ wicedyrektor do spraw pedagogicznych,
     2/ wicedyrektor do spraw wychowawczych,
a)   funkcję wicedyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej,
b)   wicedyrektor jest przełożonym nauczycieli i innych pracowników szkoły (szczegółowy zakres czynności wicedyrektorów ustala dyrektor),
c)    sprawuje nadzór pedagogiczny nad powierzonymi nauczycielami,
d)   kieruje pracą wychowawczą i opiekuńczą w szkole,
e)    współpracuje z rodzicami,
f)    współdziała z Dyrektorem przy sporządzaniu arkusza organizacyjnego szkoły oraz przy ustalaniu przydziału czynności nauczycieli,
g)   Dyrektor może przekazać wicedyrektorowi wykonywanie części zadań wymienionych w §21, z wyjątkiem punktów: 2f i 3,
h)   zakres czynności wicedyrektorów podaje się do wiadomości nauczycieli, rodziców i uczniów,
i)     wicedyrektor zastępuje dyrektora w razie jego nieobecności.
2.    Kierownik świetlicy:
a)   kieruje pracą wychowawczą i opiekuńczą świetlicy szkolnej,
b)   koordynuje działalność opiekuńczą szkoły wobec uczniów klas I – VI,
c)    nadzoruje dożywianie uczniów,
d)   organizuje i nadzoruje opiekę nad uczniami dowożonymi,
e)    dba o rozwój nauczyciela świetlicy i wzbogacanie warsztatu pracy.
 
§23
 
1.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą jako jej członkowie wszyscy nauczyciele szkoły.
2.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
3.    W posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach porządku dziennego tych posiedzeń mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni           przez przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej:
a)   przedstawiciele Rady Rodziców,
b)   przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,
c)    zatrudnieni w szkole pracownicy Służby Zdrowia,
d)   pracownicy administracji i obsługi szkoły,
e)    inne osoby, których obecność jest pożądana ze względu na temat zebrania.
4.    W posiedzeniach Rady Pedagogicznej uczestniczyć mogą przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i organu nadzorującego szkołę.
5.    Przewodniczący Rady Rodziców oraz przewodniczący Samorządu Szkolnego mają prawo żądać od Dyrektora szkoły włączenia do porządku obrad Rady Pedagogicznej określonego punktu oraz umożliwienie im udziału w omawianiu wskazanych przez nich problemów. Żądania te winny być spełnione jak najszybciej, jednak w miarę możliwości organizacyjnych.
6.    Zebranie Rady Pedagogicznej zwołuje Dyrektor szkoły
a)   na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej zwołuje nadzwyczajne zebranie Rady; musi się ono odbyć najpóźniej w ciągu tygodnia od daty złożenia wniosku; wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej musi zawierać proponowany porządek obrad,
b)   zebranie organizuje się również z inicjatywy organu prowadzącego szkołę                  i organu nadzorującego szkołę,
c)    porządek dzienny obrad Rady Pedagogicznej proponuje Dyrektor szkoły,
d)   prawo zgłaszania wniosków na temat porządku dziennego mają członkowie Rady Pedagogicznej, uczestniczący w obradach członkowie organu prowadzącego, organu nadzorującego szkołę oraz zaproszeni goście; jeżeli zebranie zostało zwołane z inicjatywy organu prowadzącego szkołę lub organu nadzorującego szkołę wniosek tego organu w sprawie porządku obrad musi zostać uwzględniony,
e)    w celu obliczenia kworum oraz przypadku wymienionym w §33 ust 6 przyjmuje się, że ogólna liczba członków Rady Pedagogicznej obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych aktualnie w szkole bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, długoterminowych zwolnieniach lekarskich itp. osoby te zachowują jednak status członków Rady Pedagogicznej,
f)    obrady Rady Pedagogicznej są prowadzone przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby jej członków,
g)   Rady Pedagogiczna może podejmować uchwały jedynie w sprawach zawartych w porządku obrad.
7.    Sposób podejmowania uchwał
a)   Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów 
     w obecności co najmniej połowy jej członków,
b)   Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym; decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego podejmuje się w drodze uchwały,
c)    Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
8.    Rada Pedagogiczna wyłania ze swego składu doraźne lub stałe komisje, których pracami kierują wybrani przewodniczący lub nauczyciele wyznaczeni                        przez Dyrektora szkoły. Prace komisji mogą dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły. Komisja informuje Radę Pedagogiczną o wynikach swojej pracy oraz formułuje wnioski do zatwierdzenia przez Radę.
9.    Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą odbywać się                         w komisjach oddzielnych dla klas I – III, IV – VI, a także oddzielnych                dla klas VI przy klasyfikacji końcowej. W skład komisji wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w tych klasach:
a)   jeżeli głosowało 4/5 obecnych na zebraniu członków komisji za zatwierdzeniem wyników klasyfikacji uczniów uważa się, że Rada Pedagogiczna zatwierdziła wyniki tej klasyfikacji; w innym wypadku decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym.
10.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a)   zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
b)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
d)   ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
    e)ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu            podręczników po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
11.Rada Pedagogiczna opiniuje:
a)   organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b)   projekt planu finansowego,
c)    wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń                 i innych wyróżnień,
d)   propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
12.Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora szkoły lub do Dyrektora szkoły                       o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole
13.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z niniejszym statutem. Zebrania Rady są protokołowane.
14. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy na temat poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
15. Rada Pedagogiczna uchwala Statut Szkoły oraz wprowadza do niego zmiany          po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
16. O sprawach wymagających opinii Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego Dyrektor informuje przewodniczących tych organów.
17.Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia przekazania sprawy przewodniczący właściwego organu nie wymienionego w pkt. 16 nie poinformuje Dyrektora                     o uwagach i zastrzeżeniach, przyjmuje się, że organ ten zrezygnował z prawa do wyrażania opinii w przekazanej sprawie.
 
 
ROZDZIAŁ PIĄTY
 
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE, PROMOWANIE UCZNIÓW,                 OCENA ZACHOWANIA
 
§24
 
Wykładnią wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest:
- rozporządzenie MEN z dnia 07 września 2004r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 199 poz. 2046 z 2004r),
- rozporządzenie MEN z dnia 24 października 2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 218 poz. 1840 z 2005 r.),
- rozporządzenie MEN z dnia 08 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 164 poz. 1155 z 2006 r.),
- rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 130 poz. 906 z 2007 r.).
 
1. Ocenianiu podlegają:
a)   osiągnięcia edukacyjne uczniów,
b)   zachowanie ucznia.
2. Ocenianie uczniów polega na:
a)   systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia                     w nauce i zachowaniu,
b)   rozpoznawaniu stopnia opanowania wiadomości i umiejętności                                z poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do możliwości ucznia                           i wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej                            i programów nauczania,
c)    rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego                      i norm etycznych,
d)   wskazywaniu tego co uczeń umie, nad czym powinien pracować w drodze                     do osiągnięcia celów.
3.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
b)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,
c)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,                     oraz wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
d)   dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji               o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
f)    wypracowanie przez nauczycieli programów oddziaływań, adekwatnych                do rozpoznawanych potrzeb.
4.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych                   do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b)   ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
c)    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej, rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
d)   przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
e)    ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
f)    ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce.
5. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
a)   semestr I trwa od 1.09 do końca ostatniego tygodnia przed feriami zimowymi,
b)   semestr II rozpoczyna się w pierwszym tygodniu po feriach i trwa do zakończenia roku szkolnego.
6. Ocenianie odbywa się:
a)   w klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz zachowania są ocenami opisowymi, natomiast oceny bieżące zamykają się w skali od 1 do 6.
Ocenie opisowej i bieżącej podlegają następujące umiejętności:
1/ mówienie i słuchanie,
2/ czytanie i opracowywanie tekstów,
3/ pisanie i wypowiedzi ustne,
4/ liczenie,
5/ rozwiązywanie zadań z treścią,
6/ obcowanie ze światem przyrody,
7/ obcowanie z kulturą, sztuką, techniką (twórczość dziecka),
8/ rozwój społeczny, emocjonalny,
9/ rozwój psychomotoryczny,
b)   oceny bieżące, śródroczne i roczne z religii w kl. I – III ustala się według skali, zgodnej z pkt. „c”,
c)    oceniania bieżącego, śródrocznego, rocznego i końcowego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych w klasach IV – VI dokonuje się w stopniach:
1/ stopień celujący – 6 – cel,
2/ stopień bardzo dobry – 5 – bdb,
3/ stopień dobry – 4 – db,
4/ stopień dostateczny – 3 – dst,
5/ stopień dopuszczający – 2 – dop,
6/ stopień niedostateczny – 1 – ndst.
Każda ocena niedostateczna bieżąca winna być zaopatrzona komentarzem ustnym lub pisemnym informując ucznia nad czym musi popracować i jaką musi drogę pokonać, aby osiągnąć wyznaczony cel.
Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.
d)   oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi,
e)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania;
f)    ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1/ oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2/ promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt g i h,
g)   Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania,
h)   Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
7.    Ogólne zasady dokonywania oceny wiedzy i umiejętności uczniów w ramach                            poszczególnych przedmiotów:
   a) wystawione w każdym semestrze oceny cząstkowe z poszczególnych
        przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć:
    1/ wiadomości (wiedzy),
    2/ umiejętności wynikających z programu nauczania danego przedmiotu                     
      i etapu kształcenia,
    3/ umiejętności ustalonych jako priorytetowe w „Programie Szkoły”,
b) ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna                
    być dokonana wg szczegółowych kryteriów, 
c)    ocena śródroczna i roczna obejmuje osiągnięcia uczniów uwzględniając w równych proporcjach oceny cząstkowej za:
1/ udział w rozmaitych formach wypowiedzi ustnych, sprawdzianach   dotyczących wiedzy i umiejętności,
2/ komunikację w języku polskim i języku obcym,
3/ pracę nad projektami edukacyjnymi oraz ich prezentację,
4/ inne aktywności ucznia,
5/ komunikację w języku polskim i języku obcym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Wymaganie na poszczególne stopnie szkolne.
 
Drogi Uczniu,    
 
 
abyś osiągnął zamierzone cele, chcemy wywołać u Ciebie pozytywne nastawienie do nas i do przedmiotów, których nauczamy. Chcemy rozbudzać Twoje zainteresowania i zamiłowania, dostarczyć Ci niezbędnego zasobu wiedzy, ukazać wartościowe postawy wobec otaczającego świata. Pamiętaj, że nie zawsze musisz mieć najlepsze stopnie. Zła ocena to jeszcze nie „koniec świata”. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że musisz jak najwięcej zrozumieć, a nie jak najwięcej zapamiętać. Z każdej sytuacji można znaleźć wyjście. Ty musisz wybrać odpowiednią drogę, a my i rodzice powinniśmy Ci ją pomóc pokonać. Masz możliwość dokonywania oceny i samooceny, co pozwoli Ci przyjmować odpowiedzialność za proces własnego rozwoju.
 
Wymagania na poszczególne stopnie szkolne za osiągnięcia edukacyjne.
 
Ocenę celującą otrzymasz wykazując się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza te, które zdobywasz w czasie zajęć lekcyjnych oraz potrafisz zastosować je w praktyce. Znaczy to, że Twoje zainteresowania są rozległe, potrafisz rozwiązywać nietypowe problemy praktyczne i teoretyczne, inne niż na lekcjach. Musisz pokazać, że umiesz więcej niż inni uczniowie, a to pozwoli Ci zajmować punktowane miejsca w olimpiadach przedmiotowych.
Bądź twórczy i rozwijaj swoje uzdolnienia!
 
Ocenę bardzo dobrą dostaniesz gdy będziesz umiał wszystko, co było na lekcjach. Musisz jednak sprawnie posługiwać się zdobytymi wiadomościami                                     i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązywać problemy i zadania. Nie jest                                    to trudne, ale wymaga od Ciebie pewnej dyscypliny wewnętrznej w nauce                            i systematycznej pracy.
 
Na czwórkę (ocenę dobrą) zasługujesz, gdy poprawnie i samodzielnie rozwiązujesz typowe zadania teoretyczne i praktyczne z danego przedmiotu,                a Twoje wiadomości i umiejętności pozwalają Ci na rozumienie większości materiału.
 
Trójkę (ocenę dostateczną) otrzymujesz, gdy opanujesz podstawowe wiadomości                i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki w następnej klasie.
Możesz popełniać błędy, a przy rozwiązywaniu problemów i zadań skorzystać                   z pomocy nauczycieli.
 
Ocenę dopuszczającą otrzymasz wówczas, gdy opanowałeś najprostsze wiadomości i umiejętności. Korzystając z pomocy nauczycieli, potrafisz rozwiązywać proste, łatwe zadania.
 
Ocenę niedostateczną otrzymasz wówczas, gdy nie opanowałeś nawet podstawowych wiadomości i umiejętności. Popełniasz wiele błędów, nie potrafisz rozwiązywać najprostszych zadań. Nie chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez szkołę (zespoły wyrównawcze, pomoc nauczycieli, pomoc kolegów)
 
         W szkole są przedmioty, które wymagają szczególnych Twoich uzdolnień
i umiejętności (wychowanie fizyczne, muzyka i plastyka, technika). Zwracać będziemy uwagę na Twoje zaangażowanie, wysiłek i wywiązywanie się                               z obowiązków. Nie każdy ma przecież uzdolnienia muzyczne, plastyczne, sportowe i techniczne, jednak każdy może mieć z tych przedmiotów dobre                i bardzo dobre stopnie. To już zależy od Ciebie.
10. Przekazywanie informacji uczniom i rodzicom (prawnym opiekunów):
a)   nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów                            oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
b)   wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
c)    wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie i oceny zachowania znajdują się w Karnecie Ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,
d)   wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie są do wglądu u nauczycieli przedmiotu, natomiast wymagania oceny zachowania znajdują się                           u wychowawcy klasy.
11. Jawność oceniania:
      a) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnym opiekunom, sprawdzone                
          i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca
          oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
          opiekunom),
b)   na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 
         uzasadnia oceny odwołując się do wymagań edukacyjnych wynikających                
         z programu nauczania oraz kryteriów oceniania,
     c) przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem
         Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować
         ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych
         dla niego ocenach klasyfikacyjnych:
          1/ pozytywnych – tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej,
            nauczyciele wpisują ocenę do Karnetu Ucznia,
          2/ negatywnych (niedostateczny, naganne, nieodpowiednie) – na miesiąc          
            przed posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca informuje rodziców             
            o przewidywanej ocenie i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym,                
            a rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają informację podpisem,
         3/ w przypadku nie zgłoszenia się rodziców (prawnych opiekunów)
            informację wysyła szkoła przez pracownika lub listem poleconym.
12. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii lub orzeczenia Poradni
      Psychologiczno – Pedagogicznej oraz poradni specjalistycznej, dostosować 
      wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
      i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe                
     lub specyficzne trudności w uczeniu się.
13. Uczniom z trudnościami w nauce szkoła stwarza szanse uzupełnienia braków:
      a) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
          edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
          (semestrze) programowo wyższym,
      b) po długotrwałej chorobie i zdarzeniach losowych,
      c) na podstawie opinii, orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej               
          lub specjalistycznej.
14. Szkoła prowadzi formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej:
      a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
      b) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
      c) zajęcia korekcyjno – rewalidacyjne,
      d) zajęcia terapeutyczne,
      e) pomoc indywidualna – konsultacje nauczyciela,
      f) kierowanie na zajęcia specjalistyczne do Poradni Psychologiczno -     Pedagogicznej w Prudniku.
15. O podjętych przez szkołę oddziaływaniach nauczyciel informuje ucznia i jego
      rodziców (prawnych opiekunów).
16. Pedagog szkolny przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje                             
      o dostosowaniu wymagań edukacyjnych wobec uczniów, zgodnie z opinią
      (orzeczeniem) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki          
     na podstawie opinii wydanej przez lekarza (na czas określony w opinii).                    
     W przypadku zwolnienia ucznia z wymienionych zajęć, w dokumentacji,
     zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony”.
18. Informacje nauczycieli o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów:
    a) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia uczniów z co najmniej
         tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianów obejmujących
         partię materiału większą niż z trzech jednostek lekcyjnych,
         termin planowanego sprawdzianu nauczyciel zapisuje w dzienniku
          lekcyjnym,
 b)   „kartkówkę” nauczyciel może stosować w dowolny sposób, bez uprzedzenia          
        o niej uczniów, jest ona jedną z form sprawdzenia przygotowania się
        uczniów do zajęć.
19.
a)   w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
b)   lekcje powtórzeniowe obejmujące cały dział materiału zapowiedziane są tydzień wcześniej,
c)    nauczyciel ma obowiązek podania i omówienia rezultatów sprawdzianu                      w terminie dwóch tygodni od dnia jego przeprowadzenia oraz przechowywania przeprowadzonych sprawdzianów do końca bieżącego roku szkolnego,
d)   na okres ferii i przerw świątecznych nie zadaje się prac domowych,
e)    dla ucznia, który wrócił do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają indywidualny tryb odrobienia zaległości.
 
 
 
 
§25
 
 
Ocena zachowania
1.Bieżąca, śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia:
 
   1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
   2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
   3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
   5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
   6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
   7) okazywanie szacunku innym osobom.
 
2.W szkole, począwszy od klasy IV obowiązuje bieżąca, śródroczna i roczna ocena zachowania według następującej skali:
1)   wzorowe,
2)   bardzo dobre,
3)   dobre,
4)   poprawne,
5)   nieodpowiednie,
6)   naganne.
 a) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3.W klasach I – III śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną opisową.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów                             
    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
    ocenami opisowymi.
5. Kryteria oceniania.
 
 
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który :
 
      Rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Zawsze jest przygotowany do lekcji, nie spóźnia się , wszystkie godziny ma usprawiedliwione. Rozwija własne zainteresowania, dba o dobre relacje w klasie i szkole. Niesie bezinteresowną i dobrowolną pomoc uczniom słabszym. Dba o mienie szkoły, kolegów oraz własne. Bierze czynny udział w imprezach i akcjach szkolnych, podejmuje wiele inicjatyw na rzecz klasy i szkoły. Wykazuje szczególną dbałość o kulturę słowa w szkole i poza nią. Dba o higienę osobistą i porządek w otoczeniu. Zawsze dba o swój wygląd zewnętrzny, jest ubrany stosownie do sytuacji (strój szkolny, strój apelowy). Kulturalnie odnosi się do rówieśników, nauczycieli i innych osób. Zawsze reaguje na przejawy agresji i przemocy. Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole i poza nią. Szanuje poglądy innych osób (odmienność, pochodzenie) oraz godność i wolność osobistą. Jest taktowny i życzliwy w stosunku do innych osób. Dostrzega wartość drugiego człowieka. Nie używa i nie eksponuje telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w czasie lekcji.
 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :
 
       Wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, wykorzystuje czas na lekcji i jest do niej przygotowany. Nosi strój adekwatny do sytuacji (strój szkolny, strój apelowy).Rozwija własne zainteresowania.  Dba o dobre relacje w klasie i szkole. Opiekuje się młodszymi kolegami, jest uczynny. Dba o mienie szkoły, kolegów oraz własne. Bierze chętnie udział w imprezach i akcjach szkolnych, podejmuje inicjatywy na rzecz klasy i szkoły. Dba o kulturę słowa w szkole i poza nią. Kulturalnie zachowuje się wobec rówieśników i dorosłych. Właściwie reaguje na przejawy agresji i przemocy. Nigdy nie przejawia agresji słownej. Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole i poza nią. Dba o zdrowie własne i innych, nie stwarza zagrożeń i reaguje na nie. Dba o higienę osobistą i porządek w otoczeniu. Troszczy się o przyrodę, szanuje godność, wolność osobistą innych. Dostrzega wartość drugiego człowieka. Nie używa i nie eksponuje telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w czasie lekcji.
 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :
 
       Sporadycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne. Jest przygotowany do zajęć i pracuje na lekcji. Stara się rozwijać własne zainteresowania. Nosi strój adekwatny do sytuacji. Wykazuje dbałość o dobre relacje w klasie i szkole. Troszczy się o mienie szkoły, kolegów oraz własne. Bierze udział w życiu klasy lub szkoły. Stara się zachowywać zasady kulturalnego porozumiewania się. Nie przejawia agresji słownej wobec nauczycieli, kolegów i innych osób. Zdarza mu się ignorować złe nawyki językowe u innych. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Na ogół dba o zdrowie własne i innych, nie stwarza zagrożeń. Troszczy się o higienę osobistą, przyrodę i porządek w otoczeniu. Dobrze zachowuje się w szkole i poza nią. Reaguje na przejawy agresji i przemocy. Szanuje inne osoby, ich poglądy, pochodzenie, godność. Dobrze zachowuje się wobec nich, stara się dostrzec wartość każdego człowieka. Nie używa i nie eksponuje telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w czasie lekcji.
 
 
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który :
 
        Czasem spóźnia się na zajęcia, sporadycznie je opuszcza z przyczyn nieusprawiedliwionych. Nie zawsze pracuje na lekcji; bywa do niej nieprzygotowany. Zdarza mu się zapomnieć o stroju uroczystym. Nie troszczy się o dobre relacje w klasie i szkole. Niekiedy nie dba   o mienie szkoły, kolegów oraz własne. Bierze udział w życiu klasy. Zna zasady kulturalnego porozumiewania się, lecz nie zawsze w pełni je wykorzystuje. Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Zdarza mu się stwarzać zagrożenie dla zdrowia własnego i innych, nie zawsze potrafi na nie odpowiednio zareagować. Zaniedbuje higienę osobistą i porządek w otoczeniu. Niekiedy niszczy przyrodę. Uczeń stara się okazywać szacunek innym. Zdarza mu się prowokować sytuacje przykre dla drugiego człowieka. Bezwiednie deprecjonuje jego wartość. Nie używa i nie eksponuje telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w czasie lekcji.
 
 
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który :
 
       Często spóźnia się na zajęcia szkolne i opuszcza je z przyczyn nieusprawiedliwionych. Nie pracuje na lekcji i przeszkadza w jej prowadzeniu. Jego strój i wygląd budzi zastrzeżenia. Jest konfliktowy. Niszczy mienie szkoły, kolegów i własne. Nie bierze udziału w życiu klasy, szkoły . Nie potrafi opanować wyrażania swoich negatywnych emocji, używa wulgarnego słownictwa. Prowokuje sytuacje sprzyjające agresji słownej.  Łamie zasady bezpieczeństwa, stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu. Zdarza mu się stosować używki, niedostatecznie dba o higienę osobistą, niszczy przyrodę. Często przeszkadza na zajęciach. Jego kultura osobista budzi poważne zastrzeżenia. Jest agresywny i uczestniczy w sytuacjach konfliktowych. Nie szanuje innych osób. Lekceważy poglądy kolegów dorosłych. Nieodpowiednio zachowuje się wobec nich (przezywa, dokucza). Nie przestrzega zakazu używania telefonów i sprzętu elektronicznego
 
 
 
 
 
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który :
 
W sposób rażący łamie obowiązki szkolne. Notorycznie spóźnia się na lekcje i wagaruje. Jego strój budzi poważne zastrzeżenia. Wywołuje konflikty w klasie lub w szkole. Ma demoralizujący wpływ na kolegów. Niszczy mienie szkoły, kolegów, kradnie. Przyjmuje naganną postawę podczas uroczystości szkolnych. Swoją postawą przynosi ujmę szkole. Notorycznie używa wulgarnego słownictwa, z premedytacją ubliża innym. Świadomie łamie zasady bezpieczeństwa. Szkodzi i zagraża zdrowiu własnemu i innych. Dopuszcza się aktów wandalizmu wobec przyrody ożywionej i nieożywionej. Stosuje używki. Wywołuje sytuacje konfliktowe i przejawia agresję, stosuje przemoc wobec innych. Swoim zachowaniem celowo poniża godność człowieka, wyśmiewa się z ich poglądów i odmienności.
 
 
UWAGA !
 Uczeń otrzyma naganną ocenę zachowania, jeżeli będzie notorycznie popełniać jeden z wymienionych czynów ( mimo innych pozytywnych zachowań ):
1)   stwarzanie zagrożenia dla siebie lub innych,
2)   wyłudzanie pieniędzy,
3)   kradzieże,
4)   picie alkoholu,
5)   palenie papierosów,
6)   zażywanie narkotyków.
 
Otrzymanie nagany Dyrektora Szkoły kwalifikuje każdego ucznia do oceny nagannej.
 
 
 
 
6.Tryb ustalania oceny zachowania.
        1) Wychowawca klasy i nauczyciele na bieżąco dokonują rozpoznania stopnia 
    respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm
   etycznych.
2) Nauczyciele odnotowują swoje spostrzeżenia w „Arkuszu obserwacji
    zachowania” (w poszczególnych obszarach), znajdującym się w dzienniku.
3) Uczniowie dokonują wpisu ocen bieżących w karnetach.
4) Uczniowie dokumentują również w karnetach własne zachowanie
    uwzględniając czas (data) i zdarzenie. Wpis potwierdzają nauczyciele
    podpisem.
5) Ostatniego wpisu oceny bieżącej do „Arkusza obserwacji zachowania”
    dokonuje się na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
    Pedagogicznej.
6) Najpóźniej na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
    Pedagogicznej wychowawca omawia z klasą zachowanie uczniów
    (samoocena, ocena kolegów). Następnie, po zebraniu informacji z „Arkusza 
    obserwacji zachowania” (konsultacji z nauczycielami) oraz na podstawie
    własnych obserwacji, wychowawca klasy przedstawia proponowaną oceną
    zachowania (śródroczną, roczną).
7) W przypadku poważnego naruszenia prawa szkolnego proponowana ocena
    zachowania (śródroczna i roczna) może ulec zmianie.
8) Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.
7. Tryb odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia       
            do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna               
            z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
            trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie       
           do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
        2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
            została ustalona niezgodnie z trybem jej ustalania, Dyrektor szkoły
            powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w
           drodze głosowani zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby
           głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
        3) W skład komisji wchodzą:
a)   Dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji,
b)   wychowawca klasy,
c)    pedagog,
d)   psycholog;
e)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f)    przedstawiciel Rady Rodziców.
     4) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może
         być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
    5) Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.
    6) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)   skład komisji,
b)   termin posiedzenia komisji,
c)    wynik głosowania,
d)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
   7) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 
8.Wychowawca klasy, na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
     i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie                      
     oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania
     wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
9.    Tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
     a) uczeń ma prawo uzyskać wyższą, niż przewidywana, roczną ocenę     
         klasyfikacyjną zachowania,
     b) po analizie półrocznej (w m – cu lutym) wychowawca informuje uczniów               
         o przewidywanej rocznej ocenie zachowania,
     c) wychowawca wskazuje możliwość uzyskania wyższej oceny                                 
         niż przewidywana, uwzględniając kryteria i zasady oceniania obowiązujące
         w szkole,
     d) w celu uzyskania wyższej oceny uczeń musi spełnić następujące warunki:
        1) poprawić zachowanie w poszczególnych obszarach, by spełnić wymagania
           na wyższą ocenę,
         2) uzyskane osiągnięcia w poszczególnych obszarach muszą pozwolić                           
           na wystawienie wyższej oceny zachowania, zgodnie z zasadami
           wystawiania tej ocen §25 pkt. 6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§26
 
Zasady klasyfikowania i promowania uczniów
 
1.    Klasyfikacja roczna (śródroczna) polega na podsumowaniu osiągnięć                  z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych (śródrocznych) ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania.
2.    Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego.
3.    Klasyfikację śródroczną przeprowadza się po I semestrze.
4.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.
5.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
6.    Uczeń jest klasyfikowany jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych są podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej.
7.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
8.    Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
9.    Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
10.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a)   realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,
b)   spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
egzamin klasyfikacyjny dla tych uczniów nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych; uczniowi nie ustala się oceny zachowania.
11. Procedury egzaminu klasyfikacyjnego:
a)   uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć podanie do Dyrektora szkoły w terminie najpóźniej na 5 przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej,
b)   Rada Pedagogiczna rozpatruje podanie ucznia, który jest niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
c)    Dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)termin egzaminu klasyfikacyjnego oraz liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w danym dniu,
d)   egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, natomiast z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego               w formie zadań praktycznych,
e)    egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w pkt. 8,9                             oraz pkt. 10a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych                     w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,
f)    egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w pkt. 10b, przeprowadza komisja w składzie:
1/ Dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji,
2/ nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
 nauczania dla odpowiedniej klasy,
3/ nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
 nauczania dla odpowiedniej klasy,
g)   z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający  
w szczególności:
 1/ imiona, nazwiska nauczycieli (skład komisji),
 2/ termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 3/ zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 4/ wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
         f) protokół, pisemne prace oraz zwięzłą informację o odpowiedziach
      ucznia załącza się do arkusza ocen ucznia.
12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych,                              
      w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje
      się „niesklasyfikowany”.
 
13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
      klasyfikacyjnego roczna (semestralna) pozytywna ocena klasyfikacyjna               
      z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
      klasyfikacyjnego roczna (semestralna) niedostateczna ocena klasyfikacyjna
      może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
15. Egzamin poprawkowy
      1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku
          klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
          zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych
          przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
          poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
      2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,              
          z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz
          wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę
          zadań praktycznych.
     3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim
         tygodniu ferii letnich.
     4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
         szkoły.
 
        W skład komisji wchodzą:
         a) Dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,
         b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
         c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne –
             jako członek komisji.
     5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4b może być zwolniony z udziału                
         w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
         przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę 
         egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
         edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
         następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
     6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
         zawierający w szczególności:
         a) skład komisji,
         b) termin egzaminu poprawkowego,
         c) pytania egzaminacyjne,
         d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę,
         Do protokołu dołącza się pisemne prace uczniów i zwięzłą informację                 
         o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza
         ocen ucznia.
     7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
         poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                  
         w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później
         niż do końca września.
     8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji          
         do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 9.
     9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może
         jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy
         programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego              
         z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te
         obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
         nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
16.Odwołanie od oceny z egzaminu poprawkowego.
    a) uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się                              
          do Dyrektora szkoły od oceny z egzaminu poprawkowego na piśmie                      
          (w którym określają o jaką ocenę ubiega się uczeń) najpóźniej do 3 dni              
          po egzaminie,
     b) dyrektor szkoły rozpatruje podanie i wyznacza termin egzaminu
          sprawdzającego,
      c) dyrektor powołuje komisję w składzie:
          1/ Dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący,
          2/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
          3/ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia egzaminacyjne,         
      d) egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej,
      e) nauczyciel egzaminujący przygotowuje zadania egzaminacyjne (wcześniej
          przypomina zdającemu o zakresie materiału nauczania z danego
          przedmiotu),
      f) wynik egzaminu nie obniża wcześniej wystawionej oceny i jest ostateczny,
      g) ocena z egzaminu sprawdzającego wpisywana jest do dziennika i arkusza
          ocen,
      h) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, uwzględniający:
             skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu       
              i uzyskaną ocenę,
      i) do protokołu dołącza się pisemne prace uczniów i zwięzłą informację           
             o odpowiedziach ucznia,
          j) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 
17. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena
      klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych:
                       
      a) uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się                              
          do Dyrektora szkoły, od oceny wystawionej przez nauczyciela, na piśmie                      
          (w którym określają o jaką ocenę ubiega się uczeń) najpóźniej na 5 dni              
          przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
      b) Dyrektor szkoły rozpatruje podanie i wyznacza termin egzaminu
          sprawdzającego; egzamin musi się odbyć najpóźniej na dzień                     
          przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
      c) Dyrektor powołuje komisję w składzie:
          1/ Dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący,
          2/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
          3/ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia egzaminacyjne,         
      d) egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej,
      e) nauczyciel egzaminujący przygotowuje zadania egzaminacyjne (wcześniej
          przypomina zdającemu o zakresie materiału nauczania z danego
          przedmiotu),
      f) wynik egzaminu nie obniża wcześniej wystawionej oceny i jest ostateczny,
      g) ocena z egzaminu sprawdzającego wpisywana jest do dziennika i arkusza
          ocen,
     h) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, uwzględniający:
             skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu       
             i uzyskaną ocenę,
      i) do protokołu dołącza się pisemne prace uczniów i zwięzłą informację           
             o odpowiedziach ucznia,
         j) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
         
18. Promowanie uczniów:
     a) Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy
         programowo wyższej z zastrzeżeniem pkt. 2.
     b) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić                  
         o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na postawie opinii wydanej
         przez lekarza lub publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,                  
         w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii                     
         rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
     c) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody 
         wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody
         rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej
         Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w tym publicznej poradni
         specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu
         ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej
         również w ciągu roku szkolnego.
      d) Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo     
         wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. e.
     e) Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym                     
         lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając
         specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
        opiekunami).
 
     h) Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
         z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75           
         oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję             
         do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
     g) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują         
         z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę
         klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu
         przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim po ustaleniu rocznej (śródrocznej)
         oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich celującą
         końcową ocenę klasyfikacyjną.
19. Uczeń kończy szkołę podstawową:
      a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się oceny roczne
         z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie programowo najwyższej
         oraz z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
         się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem pkt. 18e,
         uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
         z zastrzeżeniem pkt.19b
      b) przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności po klasie szóstej.
20. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku     
      klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
      ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
21. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu     
       umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo  
       najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego  
       ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
22. Sprawdzian po klasie szóstej.
1) W klasie szóstej jest przeprowadzony sprawdzian poziomu opanowania 
    umiejętności o ustalonych w standardach wymagań, będących podstawą  
    przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki.
        2) Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu, w terminie ustalonym         
            przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
        3) Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo 
            przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych                  
            do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia               
            na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i  
            specjalistycznej, która powinna być wydana nie później niż do końca 
            września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony sprawdzian.
        4) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania
            indywidualnego dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia
            sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
            ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
        5) Opinie o dostosowaniu warunków i formy sprawdzianu do potrzeb
            indywidualnych ucznia oraz zaświadczenie rodzice (prawni opiekunowie)
            przekładają Dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku
            szkolnego, w którym jest przeprowadzony sprawdzian.
        6) Za dostosowanie form i warunków sprawdzianu odpowiada przewodniczący
            Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.
        7) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym                 
            lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
        8) Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną
            niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
            specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole
            ponad gimnazjalnej może być zwolniony przez dyrektora OKE z obowiązku
            przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców, prawnych opiekunów
            zaopiniowany przez Dyrektora szkoły.
        9) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim                         
            lub ponad wojewódzkim, z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych
            sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia
            stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przekłada się
            przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
            Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego
            wyniku.
        10) Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada
            przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest
            Dyrektor szkoły.
        11) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później                    
             niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę
             przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród
             nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
        12) Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego
             zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą
             wziąć udziału w sprawdzianie dyrektor Komisji Okręgowej powołuje             
             w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
        13) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca                
            oraz nauczyciel, o którym mowa w pkt. 11, powinni odbyć szkolenie                
            w zakresie organizacji sprawdzianu przeprowadzane przez Komisję
            Okręgową.
     14) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole
          w szczególności:
           a) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu, listę 
               uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła
               pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego
               dyrektorowi Komisji Okręgowej, w terminie ustalonym przez
               dyrektora Komisji Okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 
               listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony sprawdzian,
           b) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony
               sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 c) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego,           
 nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu,
           d) powołuje, spośród szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły
               nadzorujące przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza przewodniczącego
               tych zespołów,
 e) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu                          
      przed rozpoczęciem sprawdzianu,
 f) nadzoruje przebieg sprawdzianu,
 g) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w pkt.  3, 4; sporządza wykaz uczniów,
              którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian oraz
              niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu przekazuje ten
              wykaz dyrektorowi Komisji Okręgowej; zabezpiecza, po zakończeniu
              sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie
              dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora Komisji
              Okręgowej; nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej
              dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.
     15) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez   niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki    
           zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne
           materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie 
           zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie
           materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący
           szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje.
 16) W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w pkt. 15, 
       zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do
  przeprowadzenia sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia Dyrektora Komisji Okręgowej.
 
 17) Sprawdzian trwa 60 minut.
 18) Dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie Poradni
        Psychologiczno – Pedagogicznej, zaświadczenie specjalisty, sprawdzian
        może być przedłużony o 30 minut (zgodnie z zaleceniami poradni).
 19) W przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach,
         przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły
         nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem
         zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej
         pracy uczniów.
 20) W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:
         a) przewodniczący,
         b) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden                 
             jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.
 21) Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu,               
         a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu          
         w danej sali.
 22) W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków
         zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych
         20 uczniów.
 23) Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany
         w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły 
         lub placówki.
 24) Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu
         egzaminacyjnego:
a)   sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone,
b)   w przypadku, gdy pakiety zostały naruszone zawiesza sprawdzian                 i powiadamia o tym dyrektora Komisji Okręgowej,
c)    w przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących                oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów.
     25) Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i kart
           odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie czy są kompletne.
     26) Uczeń, który zgłasza braki w zestawie, otrzymuje nowy zestaw.
     27) Informację o wymianie zestawu przewodniczący zespołu nadzorującego  
           zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił
           braki w zestawie.
     28) Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu,
           wpisuje się kod ucznia nadany przez Komisję Okręgową.
     29) Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
     30) W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym
 stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości   zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
     31) W sali, w której jest przeprowadzony sprawdzian nie można korzystać              
          z urządzeń telekomunikacyjnych.
     32) Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu             
           przez przewodniczącego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
     33) W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali.                
          W szczególności uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu
          nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali,                                  
          po zapewnieniu warunków wykluczających możliwości kontaktowania się
          ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy
          medycznej.
     34) W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie
          uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby
          wchodzące w skład zespołu nadzorującego
    35) Obserwatorami sprawdzianu mogą być:
          a) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra
              właściwego do spraw oświaty i wychowania,
          b) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i Komisji Okręgowych,
          c) delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów
              właściwych dla zawodów,
         d) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
              organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia
              nauczycieli.
     36) W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień
           dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
     37) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
           ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca przebieg sprawdzianu w sposób
           utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego
           zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego
           sprawdzian. Informację o unieważnieniu sprawdzianu zamieszcza się                 
           w protokole.
     38) Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
     39) Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji
           egzaminatorów, powołani przez dyrektora Komisji Okręgowej. Wynik     sprawdzianu ustalony przez komisję jest ostateczny.
     40) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu                    
           w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej,
           nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym             
           przez dyrektora okręgowej.
     41) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia
          danego roku, powtarza klasę szóstą z zastrzeżeniem pkt. 42.
     42) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 
           uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie                                   
           do 20 sierpnia danego roku, dyrektor Komisji Okręgowej,                                     
           na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia                     
           z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa 
           wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
     43) Na wniosek ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzian               
           i oceniona praca jest udostępniona uczniowi i jego rodzicom do wglądu,              
          w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej.
     44) Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się
          go na świadectwie.
     45) Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach
         sprawdzianu dla każdego ucznia Komisja Okręgowa przekazuje do szkoły
         nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno –
         wychowawczych, a w przypadku, o którym mówi pkt. 40 – do końca
         31 sierpnia danego roku. Zaświadczenie Dyrektor szkoły przekazuje
         uczniom lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
    46) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół
         przebiegu sprawdzianu. Podpisany, przez przewodniczącego szkolnego
         zespołu egzaminacyjnego i przewodniczących zespołów nadzorujących,
         protokół niezwłocznie przekazuje się do Komisji Okręgowej.
    47) Dokumentację sprawdzianu przechowuje Komisja Okręgowa                          
          przez 6 miesięcy. Dokumentację sprawdzianu w szkole.
    48) Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać           
          ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
    49) Uczeń może, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia          
          do dyrektora komisji okręgowej, jeśli uzna, że w trakcie sprawdzianu
          zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.
    50) Dyrektor Komisji Okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie          
          7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji jest
          ostateczne.
    51) W czasie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia
         sprawdzianu, dyrektor Komisji Okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem
         Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego
         ponowne przeprowadzenie, jeśli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik
         danego sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku                
         do wszystkich uczniów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku              
         do poszczególnych uczniów.
    52) W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu
          zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych , kart odpowiedzi           
          lub kart obserwacji, dyrektor Komisji Okręgowej, w porozumieniu z
          dyrektorem Komisji Centralnej zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
    53) W przypadku stwierdzenia, podczas sprawdzania zestawów zadań i kart
          odpowiedzi, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów,
          dyrektor Komisji Okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji
          Centralnej, unieważnia sprawdzian i zarządza jego ponowne
          przeprowadzenie. Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor   
          Komisji Centralnej.
     54) Zestawy zadań do sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane                   
           i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione
           ujawnienie.
     55) W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, decyzje                      
           co do dalszego sprawdzianu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ SZÓSTY
 
UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§27
 
1.    Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego                  w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa                   do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia
2.    Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września ukończyło 6 lat, jeżeli wykazuje psychologiczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej
3.    Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej                            bądź o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej jednak niż jeden rok podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
4.    Do szkoły przyjmuje się dzieci:
a)   zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b)   spoza obwodu szkolnego na prośbę rodziców, za zgodą Dyrektora szkoły, jeżeli są wolne miejsca lub organ prowadzący wyraził zgodę na utworzenie dodatkowego oddziału.
5.    Przyjęcie dziecka spoza obwodu szkolnego wymaga pisemnego zawiadomienia Dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
6.    Dzieci do klasy pierwszej zapisywane są z rocznym wyprzedzeniem.
7.    Kryteria naboru uczniów do klas integracyjnych:
a)   przy organizacji zespołu klasowego integracyjnego stosujemy zasady tolerancji pod względem różnorodności schorzeń,
b)   uczeń oddziału integracyjnego nie stanowi zagrożenia życia swojego                  i innych, porusza się w miarę samodzielnie,
c)    nabór uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dokonywany            jest na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz podań rodziców,
d)   dobór dzieci zdrowych odbywa się za pełną zgodą rodziców,
e)    rekrutacji dzieci zdrowych dokonuje dyrekcja szkoły i powołana komisja w oparciu o deklarację rodziców,
f)    decyzja o przyjęciu ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podejmowana jest przez specjalny zespół kwalifikacyjny składający się z Dyrektora szkoły, nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz pedagoga szkoły,
g)   oddział integracyjny może liczyć od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych.
8.    Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia                   na podstawie:
a)   świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego trybu                oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
b)   pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych                    na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia,
c)    w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art.16 8 ust. 8 (ustawa                         o systemie oświaty),
d)   świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
9.    Uczniowie, którzy ukończyli klasę V lub VI oraz co najmniej 14 lat i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie, mogą być przyjmowani do klas (szkół) przyspasabiających do pracy zawodowej                  na podstawie skierowania Dyrektora szkoły podstawowej, zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną                     oraz za zgodą rodziców.
    Dopuszcza się możliwość przejścia do gimnazjów dla dorosłych kandydatów, 
    którzy ukończyli 15 lat życia, co najmniej klasę szóstą oraz posiadają
    pozytywną opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i zawarli umowę             
    o pracę w celu przygotowania zawodowego
10.Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:
a)   uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale wyrównując                we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,
b)   kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego się uczył w poprzedniej szkole,
c)    uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole,
11.Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków)
    obcego jako przedmiotu obowiązującego, egzaminuje i ocenia nauczyciel 
    języka obcego z tej samej lub innej szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor nie
    może zapewnić specjalisty danego przedmiotu przez organ prowadzący szkołę.
 
§28
 
1.Uczeń ma prawo do:
a)   wykorzystania wszystkich możliwości szkoły w zdobywaniu wiedzy                           i umiejętności,
b)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej (równomierne rozłożenie przedmiotów w tygodniu),
c)    opieki wychowawczej, zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
d)   ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją, przejawami patologii społecznej, poszanowania godności osobistej,
e)    korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
f)    życzliwego, podmiotowego traktowania,
g)   swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w tym dotyczących życia szkoły,             a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
h)   rozwijania zainteresowań zdolności i talentów, między innymi poprzez prawo uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i innych organizowanych przez szkołę,
i)     reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach itp. (zgodnie ze swymi możliwościami i umiejętnościami),
j)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
k)   pomocy w przypadku trudności w nauce,
l)     egzaminu poprawkowego, sprawdzającego i klasyfikacyjnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
m) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego               oraz indywidualnego toku nauczania,
n)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych oraz w innych przypadkach w porozumieniu z nauczycielem,
o)   wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się                     w organizacjach działających w szkole, pełnienia różnych funkcji w szkole, wydawania gazetek szkolnych,
p)   odpoczynku w przerwach między lekcyjnych,
q)   wyboru Rzecznika Praw Ucznia,
r)    znajomości kryteriów przyznawania nagród i stypendium,
s)    znajomości prawa wewnętrznego,
t)    ochrony prywatności,
u)   znajomości programów i metod nauczania oraz kryteriów oceniania                        i zachowania,
v)   poufności informacji o wynikach nauki i ochrony danych osobowych,
w) uzyskania informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć.
3.    Procedury dochodzenia praw:
a)   w przypadku naruszenia praw, wynikających ze Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku, uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia,
b)   Rzecznik Praw Ucznia:
   1)przyjmuje opinie i skargi dotyczące naruszania praw ucznia,
   2)rozpatruje i weryfikuje w ciągu 7 dni zgłoszone sprawy, sprawdza 
     zgodność z obowiązującym prawem,
       3)na prośbę zainteresowanych stron prowadzi mediacje na temat zgłoszonej
         sprawy,
   4)w przypadku nie uzyskania wspólnego stanowiska wnioskuje o Dyrektora
     szkoły o rozpatrzenie skargi – do wniosku dołącza opinię o zbadanej 
     sprawie,
c)    Dyrektor w ciągu 3 dni, podejmuje decyzję i powiadamia o niej rodziców                  i ucznia,
d)   od decyzji dyrektora rodzice i uczeń mogą się odwołać do organu prowadzącego szkołę, który w zakresie posiadanych kompetencji rozpatruje sprawę,
e)    w przypadku dalszych roszczeń rodzice i uczeń mają prawo odwołać się                      do organu nadzorującego szkołę,
f)    decyzja kuratora oświaty jest ostateczna.
 
§29
 
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły,          
    a zwłaszcza:
a)   Pilnego i systematycznego wykonywania obowiązku szkolnego, tzn. systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia, wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę podczas lekcji, a także starannego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych w domu i wypełniania obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego.
b)   Przestrzegania zasad bezpiecznego postępowania w szkole i poza nią tak,                aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.
c)    Dbania o zdrowie i higienę osobistą oraz estetykę ubioru i otoczenia.
d)   Ochrony przyrody przed szkodliwą działalnością innych. 
e)    Dbania o mienie szkoły, kolegów i innych osób, a także swoje własne.
f)    Naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód.
g)   Kulturalnego odnoszenia się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
h)   Przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
i)     Okazywania szacunku dla światopoglądów i zapatrywań innych osób.
j)    Udzielania pomocy potrzebującym (tym, którym pomoc młodego człowieka może być użyteczna).
k)   Okazywania szacunku wobec godności i wolności osobistej innych ludzi.
l)     Aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły.
m) Dbałości o dobre imię szkoły i godnego jej reprezentowania.
n)   Wykonywania uchwał Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej               oraz zarządzeń Dyrektora szkoły.
o)   Dbania o kulturę słowa w szkole i poza nią.
p)   Uzupełniania braków wiedzy i umiejętności wynikające z absencji                  w szkole.
q)   Przestrzegania regulaminu pomieszczeń szkolnych.
r)    Przystąpienia do egzaminu sprawdzającego w klasie najstarszej (szóstej).
s)    Pozostawiania odzieży w szatni (dotyczy uczniów klas IV – VI).
t)    Przebywania na terenie szkoły zgodnie z planem nauczania( w wyjątkowych przypadkach może być zwolniony przez rodzica lub nauczyciela).
u)   Posiadania Karnetu Ucznia.
v)    Nosić jednolity strój szkolny.
2.Zabrania się uczniom wnoszenia na teren szkoły środków i przedmiotów
 zagrażających życiu i zdrowiu.
3. Zabrania się uczniom używania telefonów komórkowych na terenie szkoły.
 
§30
 
Kary
1.    Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów. Za łamanie Statutu Szkoły uczniowie mogą być karani:
a)   upomnieniem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,
b)   naganą wychowawcy klasy,
c)    upomnieniem Dyrektora szkoły
d)   pozbawieniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
e)    pozbawieniem prawa udziału w organizowanych przez klasę lub szkołę imprezach rozrywkowych, wycieczkach itp.,
f)    naganą ustną Dyrektora szkoły,
g)   nagana Dyrektora z wpisaniem do Księgi Kar,
h)   przeniesieniem do innej szkoły.
2.    Kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw wymierzone są na czas jednego semestru.
3.    W niektórych wypadkach łamania praw i obowiązków przez ucznia (brutalne pobicia, wandalizm, kradzieże, itp.) szkoła może zgłosić takie przypadki                      na policję i do sądu dla nieletnich.
4.    Kara pozbawienia prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych wymierzona może być również przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub wychowawcę klasy.
5.    Kara pozbawienia prawa udziału w organizowanych przez klasę lub szkołę imprezach rozrywkowych, wycieczkach, itp. może być również wymierzona   przez wychowawcę klasy.
 
§31
 
1.    Kara wymieniona w § 30 pkt 1 (g – h) zapisuje się w Księdze Kar. O karze powiadamia się społeczność uczniowską i rodziców.
2.    Zapis w Księdze Kar ulega zatarciu i uważany jest za niebyły w następnym semestrze nauki.
3.    Na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub z własnej inicjatywy wymierzający karę może zadecydować o jej wcześniejszym zatarciu, jeżeli zachowanie ucznia jest bez zarzutu.
 
§32
 
Odwołania
1.    Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela można odwołać się do Dyrektora szkoły.
2.    Odwołaniem można kwestionować zarówno winę jak i wysokość kary.
3.    Odwołanie mają prawo wnosić: ukarany uczeń, pokrzywdzeni przez ukaranego, wychowawca, Samorząd Uczniowski, rodzice.
4.    Odwołanie można wnieść w terminie 7 dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o karze.
5.    Organ, do którego wniesiono odwołanie może zmienić wysokość kary                 lub uniewinnić ucznia, względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia wymierzającemu karę w pierwszej instancji.
6.    Jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia,        nie można w wyniku procedury odwoławczej wymierzyć kary bardziej dotkliwej.
 
 
 
§33
 
Naprawianie szkód materialnych
1.    Za szkody materialne spowodowane przez uczniów odpowiadają oni                     wraz z rodzicami lub opiekunami.
2.    Jeżeli uczeń nieumyślnie spowodował szkodę materialną, może zostać zobowiązany do naprawienia tej szkody.
3.    Jeżeli szkoda powstała wskutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa    bądź niewypełnienia obowiązków przez ucznia, może on być zobowiązany           do naprawienia szkody oraz do dokonania wpłaty adekwatnej do spowodowanej szkody lub wykonania określonych prac na rzecz szkoły
4.    O sposobie i zakresie naprawiania szkód materialnych oraz o wysokości wpłaty decyduje Dyrektor szkoły.
 
§34
 
1.            Uczniowie mogą być nagradzani indywidualnie i zbiorowo za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia
1)Nagrody przyznają: Rada Pedagogiczna, dyrektor szkoły, wychowawcy klas                      
   i inni nauczyciele oraz Rada Rodziców
2)Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
a)   dyplom uznania,
b)   nagrodę rzeczową,
c)    stypendium (w miarę posiadanych środków),
d)   dyplom ucznia,
e)    świadectwo z wyróżnieniem – otrzyma uczeń klas IV – VI, jeżeli uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
f)    wpis do Księgi Honorowej Absolwenta Szkoły.
3)Najwyższym wyróżnieniem przyznawanym w Publicznej Szkole Podstawowej          
   nr 3 jest wpisanie do Księgi Honorowej Absolwentów Szkoły.
4)Decyzję o wpisie do Księgi Honorowej podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek 
 nauczyciela – opiekuna, wychowawcy klasy, samorządu szkolnego lub z własnej
   inicjatywy.
5)Treść wpisu w Księdze Honorowej podaje się do wiadomości społeczności
   szkolnej.
6)Rodzice uczniów, którzy uzyskali promocję Szkoły Podstawowej lub wykazali
 się innymi, wybitnymi osiągnięciami mogą otrzymać list gratulacyjny od Rady  
 Pedagogicznej.
 
§35
 
Organy Samorządu Szkolnego
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
    a) na szczeblu klas – samorządy klasowe,
    b) na szczeblu szkoły – rada uczniowska.
3. Do zadań rady uczniowskiej należy:
a)   przygotowanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
b)   występowanie do władz szkolnych znowymi inicjatywami dotyczącymi życia
      szkolnego i sposobu ich wykonywania,
c) gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego,
d) wykonywanie zadań zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną,
e) proponowanie kandydata na opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika
     Praw Ucznia.
4. Zebrania rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący Samorządu
    Uczniowskiego lub opiekun samorządu:
a) zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się jeden raz w tygodniu,
b)   na wniosek przedstawicieli co najmniej 5 klas zwołuje się nadzwyczajne
      zebranie Samorządu Uczniowskiego,
c) zebrania Samorządu Uczniowskiego sąprowadzone przy obecności
     co najmniej 1/2 ogólnej liczby jej członków, jeżeli reprezentowanych                      
     jest co najmniej 2/3 klas.
5. W skład rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a) przewodniczący,
b) zastępca,
c) skarbnik,
d) 5 członków.
6. W ramach pracy Samorządu Uczniowskiego działają sekcje problemowe.
7. W skład rady samorządu klasowego wchodzą:
a) przewodniczący,
b) zastępca,
c) skarbnik.
8. Samorząd klasowy może ustalić inny skład rady.
9. Dwóch członków rady samorządu klasowego uczestniczy w zebraniach
    samorządu szkolnego.
10. Samorząd Uczniowski opiniuje Program Wychowawczy Szkoły i Program 
     Profilaktyki.
 
§36
 
Wybory Rad Samorządu Uczniowskiego
1. Wybory Rad Samorządów Klasowych odbywają się corocznie przed końcem
    
września.
2. Na żądanie 2/3 uczniów klasy lub wychowawcy przeprowadza się wcześniejsze
    
wybory przed upływem kadencji.
3. Sposób wyborów i skład Rady określa zebranie uczniówklasy.
4. Wyborów Rady Samorządu Szkolnego dokonuje corocznie przed końcem maja.
5. Na żądanie 2/3 uczestników zebrań Samorządów Klasowych przeprowadza się
  
wybory przed końcem kadencji.
 
§37
 
 Sposób podejmowania uchwał określają poszczególne organa Samorządu Uczniowskiego
 
1. Wychowawca klasy może zawiesić wykonywanie uchwały Samorządu
    Klasowego, jeżeli narusza ona prawo lub ważny interes uczniów bądź szkoły.
2. Od decyzji wychowawcy zawieszającej wykonanie uchwały Samorząd 
      Klasowy może odwołać się do Dyrektora szkoły.
3. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonywanie uchwały Samorządu Szkolnego, 
      jeżeli narusza ona prawo lub ważny interes uczniów bądź szkoły.
 
§38
 
1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa         
regulamin. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 
§39
 
1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej
    oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
    w szczególności dotyczących podstawowych spraw uczniów, takich jak:
    a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami
        i stawianymi wymogami,
    b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce,
    c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie
        właściwych proporcji miedzy udziałem ucznia w zajęciach lekcyjnych,
        a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
    d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
    e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
        oraz rozrywkowej zgodnie t własnymi potrzebami i możliwościami
        w porozumieniu z Dyrektorem,
    f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu Szkolnego,
    g) na prośbę Dyrektora Samorząd Uczniowski może wyrazić opinie o pracy
        nauczyciela.
 
§40
 
1. W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia.
2. Rzecznik Praw Ucznia powoływany jest w sposób demokratyczny
   przez społeczność uczniowską szkoły w wyniku wyborów odbywających się                      
   według regulaminu opracowanego przez Samorząd Uczniowski.
3. Rzecznikiem Praw Ucznia może być nauczyciel powołany w obronie
    przestrzegania praw ucznia.
4. Rzecznika praw ucznia zatwierdza Dyrektor szkoły na wniosek Samorządu
    Uczniowskiego.
5. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy:
    a) czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia w szkole,
    b) przyjmowanie opinii, skarg dotyczących praw ucznia,
    c) rozpatrywanie, weryfikowanie zgłaszanych spraw pod kątem zgodności
        z prawem ucznia,
    d) informowanie o prawnych możliwościach rozwiązywania spraw,
    e) uczestniczenia bez prawa głosu w egzaminach klasyfikujących,
        sprawdzających i poprawkowych,
    f) monitorowanie przebiegu spraw,
    g) współpraca ze wszystkimi organami szkoły,
    h) bycie mediatorem w konfliktach szkolnych,
     i) występowanie w sprawach dotyczących wykładni prawnej uchwał
         i zarządzeń szkolnych,
    j) prowadzenie szkoleń związanych z przestrzeganiem praw uczniów,
    k) składanie sprawozdań rocznych ze swojej działalności.
6. Kadencja rzecznika trwa 3lata.
7. Rzecznik może być wybierany ponownie na kolejne kadencje
    tylko przez uczniów w tajnych wyborach.
8. Rzecznik może być odwołany na wniosek prezydium Samorządu 
    Uczniowskiego po zasięgnięciu opinii wszystkich klas w szkole.
9. Wybory na rzecznika przeprowadza się:
    a) po wygaśnięciu kadencji,
    b) po rezygnacji z tego stanowiska dotychczasowego rzecznika,
    c) po odwołaniu z funkcji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ SIÓDMY
 
NAUCZYCIELE – ZAKRES ZADAŃ I PRAW
 
§41
 
1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą,
 oraz jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych
 jego opiece uczniów. 
 
2. Zadania nauczyciela:
a)   odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom                        na prowadzonych przez siebie zajęciach oraz w czasie pełnionych dyżurów,
b)   reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia uczniów, także
poza prowadzonymi przez siebie zajęciami lub pełnionymi dyżurami,
c)    organizowanie procesu dydaktycznego zgodnie l zasadami metodyki swojego przedmiotu, uwzględniając przy tym wymagania programowe                 i aktualny stan wiedzy naukowej oraz możliwości zespołu uczniowskiego,
d)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, sprzyjanie rozwojowi
ich zainteresowań i zdolności,
e)    sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, zachowywanie bezstronności
i obiektywizmu w ocenianiu, informowanie uczniów o przesłankach
wystawianych ocen,
f)    na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
        nauczyciele i wychowawcy klas informują uczniów i ich rodziców
        (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych). 
        W przypadku oceny niedostatecznej informacje należy przekazać
        na miesiąc przed zakończeniem okresu lub zajęć szkolnych (zgodnie z
        WSO),
g)   na miesiąc przed zakończeniem okresu lub zajęć szkolnych zawiadomienie  
        rodziców o ocenie niedostatecznej umieszcza się w Karnecie Ucznia-
        przyjęcie zawiadomienia do wiadomości winno być potwierdzone podpisem
        jednego z rodziców lub prawnego opiekuna. Jeżeli w ciągu tygodnia od
        zamieszczenia zawiadomienia, wychowawca nic uzyskał potwierdzenia
        przyjęcia go do wiadomości, szkolą przesyła rodzicom zawiadomienie              
        na piśmie,
h)   rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń uczniów i udzielenie im pomocy
    w ich przezwyciężeniu w razie potrzeby nauczyciel powinien wyznaczyć  
    uczniowi indywidualny tryb odrabiania zaległości,
i)     doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu 
    wiedzy merytorycznej poprzez samokształcenie, prace w zespole   
    przedmiotowym, udział w zorganizowanych formach doskonalenia
    zawodowego oraz w WDN,
    j) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny powierzony jego opiece.
 
 
 
 
§42
 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół. Pracą
    zespołu kieruje wychowawca klasy (oddziału).
2. Cele i zadania zespołu:
a)   ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb (uwzględnienie podstawy programowej, dostosowanie                            do możliwości uczniów) oraz wybór podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego; szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy kolejne lata szkolne,
b)   zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji treści programowych przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programu nauczania; doboru metod pracy,
c)    wspólne opiniowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów
oraz sposoby badania wyników nauczania.
 
3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów
   pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu
   przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący, wyłoniony 
    na wniosek zespołu.
 4.Cele i zadania zespołu przedmiotowego:
a)   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
b)   współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu
ich wyposażenia,
c)    wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 
§43
 
1. Wychowawcę wyznacza Dyrektor szkoły powierzając opiece zespól klasowy
    jednemu z nauczycieli uczącego w tym oddziale. Zadaniem wychowawcy jest   
    sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:
a)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
b)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów.
2.    Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 1:
a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
    b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy 
        życia zespołowego,
    c) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych
        z uwzględnieniem programu wychowawczego.
        d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie - oddziale, 
           uwzględniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec 
         uczniów, a także   wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.
3.    Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a)   poznawania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych dzieci
(wychowawca jest zobowiązany do rozpoznawania warunków środowiskowych ucznia),
b)   współdziała z rodzicami tzn. wspiera ich w działaniach wychowawczych,
c)    włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły.
4.            Współpracuje zPoradnią Psychologiczno — Pedagogiczną oraz pedagogiem szkolnym, specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc.
5.            Wychowawca organizuje zebrania, bądź konsultacje z rodzicami co najmniej raz na dwa miesiące. Na około 5 tygodni przed klasyfikacją szkolną umożliwia rodzicom spotkanie z wszystkimi nauczycielami uczącymi.
6.            Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy i prowadzi dziennik klasy, wypisuje świadectwa szkolne, uzupełnia arkusze ocen.
7.            Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej                     i metodycznej ze strony Dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także              ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
8.            Szkoła zapewnia nauczycielom (szczególnie początkującym nauczycielom wychowawcom) pomoc merytoryczną i metodyczną poprzez porady udzielane przez dyrekcję, opiekuna stażu oraz kierowanie na organizowane przez właściwe placówki i instytucje oświatowe i naukowe, formy doskonalenia zawodowego.
9.            Rodzice i uczniowie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył zadanie wychowawcy.
11.Zmiana wychowawcy może nastąpićw przypadku gdy:
a)   wyrazi na to zgodę lub sam zgłosi rezygnację z tej funkcji,
b)   zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki
wniosek większością 3/4glosów obecnych (przy obecności na zebraniu
rodziców reprezentujących ¾ ilości uczniów).
12.Ostateczną decyzje o zmianie wychowawcy podejmuje Dyrektor szkoły                    
     po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
13.Warunkiem przedłożenia sprawy Radzie Pedagogicznej, po spełnieniu 
     wymogu jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów
     oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.
 
§44
 
Prawa nauczyciela
1. Nauczyciel ma prawo do:
a)   ochrony prywatności, danych osobowych, poufności informacji,
b)   poszanowania własnej godności, własności, przekonań,
c)    znajomości prawa obowiązującego w szkole,
d)   znajomości kryteriów oceny pracy własnej,
e)    nagród, odznaczeń, wyróżnień,
f)    wolności wypowiedzi, swobody wyrażania myśli i przekonań,
        w szczególności dotyczących życia szkoły, jeśli nie naruszają dobra innych  
        osób,
g)   ochrony własnego zdrowia,
h)   bezpiecznych warunków pracy i odpoczynku,
i)     pomocy socjalnej,
j)    rozrywek, wypoczynku, wolnego czasu,
k)   nie dyskryminowania,
l)     szacunku dla własnej pracy i osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych,
m) pomocy w finansowaniu dokształcania,
n)   właściwego, zorganizowanego procesu pracy zgodnego z zasadami higieny
umysłowej,
    o) korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych
        szkoły,
    p) zrzeszania się w związkach zawodowych.
 
ROZDZIAŁ ÓSMY
 
RODZICE
 
§45
 
W szkole działa Rada Rodziców.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 
§46
 
1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
   1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
   a) programu wychowawczego szkoły,
   b) programu profilaktyki,
   2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 
       lub wychowania,
   3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora 
      szkoły.
2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej
   z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
3.  Współdziałanie rodziców ze szkolą w zakresie nauczania, wychowania, 
         profilaktyki:
        a) rodzice uczestniczą w spotkaniach indywidualnych organizowanych                                  
          w ramach „Otwartych drzwi w szkole", spotkań klasowych cztery razy 
          do roku, ogólnych spotkaniach pod hasłem „Co słychać w szkole"
          organizowanych z okazji Święta Szkoły i innych wynikających z potrzeb
          szkoły,
        b) rodzice biorą udział w Zespołach wychowawczych, wycieczkach,  
          uroczystościach klasowych i szkolnych,
        c) rodzice czynnie uczestniczą w badaniu jakości pracy szkoły,
        d) rodzice są organizatorami imprez i uroczystości szkolnych.
4. Zasady współpracy z rodzicami:
a)największą wartością jest dziecko i jego potrzeby,
 b)nauczyciele wspierają rodziców w procesie wychowania oraz w działaniach
       opiekuńczych,
    c)   wychowawca systematycznie informuje rodziców opostępach uczniu                  
        w nauce oraz jego zachowaniu,
    d)  rodzice uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasowym; współdziałają
       z nauczycielem.
 
§47
 
W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa odrębny regulamin.
 
 
§48
 
1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rady Rodziców
   z każdego oddziału, wybranych w tajnych wyborach w czasie zebrań klasowych 
 rodziców.
2. Rada Rodziców wybiera ze swojego składu przewodniczącego i prezydium
    oraz komisję rewizyjną.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad.
4. Prezydium Rady Rodziców uczestniczy w posiedzeniach Rad Pedagogicznych  
        związanych z podsumowaniem pracy szkoły za I i II półrocze. Podczas spotkań przedstawiają opinię o pracy szkoły.
5. Na zaproszenie w spotkaniach Rady Rodziców uczestniczy dyrekcja szkoły
    oraz inni pracownicy.
 
 
ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
 
ŚWIETLICA SZKOLNA. BIBLIOTEKA
 
§49
 
1. Świetlica szkolna zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę przed zajęciami 
        lekcyjnymi i po ich zakończeniu; służy rozwijaniu ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
2. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju
        uczniów szkoła organizuje stołówkę.
3. Do zadań świetlicy należy:
a)   organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
b)   organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form wychowania fizycznego mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
c)    ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
d)   stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyku kultury życia codziennego,
e)    upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej: kształtowanie nawyku higieny
i czystościuraz dbałości o zachowanie zdrowia,
f)    współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów,
g)   prowadzenie zajęć w grupach wychowawczych (liczba uczniów nie powinna
przekraczać 25).
4. Świetlica zapewnia opiekę wszystkim uczniom, której jej wymagają.
5. Świetlica organizuje dożywianie uczniów zapewniając im możliwość
    spożywania ciepłego posiłku.
6. Nauczyciele świetlicy sprawują opiekę nad uczniami dojeżdżającymi podczas   
         dojazdu do szkoły i powrotu do domu.
7.    Godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor biorąc pod uwagę potrzeby 
     środowiska.
8.Godzina pracy w świetlicy szkolnej trwa 60 minut.
 
§50
 
1. W szkole działa biblioteka, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb                   
    i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły,                    
   doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy    
   pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2.    Biblioteka uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia jak 
    również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, inni nauczyciela, inni pracownicy
     szkoły, rodzice, a także za zgodą Dyrektora inne osoby.
4.    Biblioteka posiada pomieszczenia służące przechowywaniu i wypożyczaniu  
     książek, oraz czytelnię, która umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu.
5.    Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor szkoły w sposób, który umożliwi  
    dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godzina 
     pracy biblioteki trwa 60 minut
6. Do zadań bibliotekarzy należy:
a)   dokonywanie w ramach przyznawanych funduszy racjonalnych zakupów książek i czasopism oraz właściwe opracowywanie zbiorów,
b)   zorganizowanie udostępniania zbiorów,
c)    dokonywanie analiz sianu czytelnictwa uczniów j nauczycieli                                 oraz inspirowanie czytelnictwa,
d)   prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego,
e)    współpraca z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami
    przy kształtowaniu właściwej struktury zbiorów oraz organizacji obiegu 
    lektur i przygotowaniu materiałów na lekcje,
f)    dbałość o urządzenie lokalu i zaopatrzeniu biblioteki w sprzęt i pomoce,
g)   inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów,
h)   opracowanie regulaminów wypożyczalni i czytelni - regulaminy te podlegają 
    zatwierdzeniu przez Dyrektora.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ DZIESIĄTY
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
§51
 
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów,  
   nauczycieli, rodziców.
 
§52
 
1. W przypadku konfliktów między członkami społeczności szkolnej, organami
    szkoły, powołuje się dla ich rozwiązania komisje wspólną, w której
    reprezentowane będą wszystkie strony konfliktu.
2. Zadaniem komisji jest wypracowanie w oparciu o przepisy niniejszego Statutu
    i prawa oświatowego, wspólnego stanowiska umożliwiającego rozwiązanie
    konfliktu zgodnie z interesem szkoły.
3. Rozwiązanie konfliktu winno zakończyć się wypracowaniem stanowiska
   zaproponowanego przez wszystkie strony konfliktu.
4. Jeżeli w ciągu co najmniej dwóch tygodni od dnia pierwszego posiedzenia,
    po odbyciu co najmniej trzech posiedzeń komisja nie wypracuje stanowiska
    zaaprobowanego przez wszystkie strony konfliktu, sprawa może być  
    przekazana do rozstrzygnięcia przez organ nadzorującego szkołę.
 
§53
 
1. Do niniejszego Statutu załączniki mogą stanowić wypracowane z czasem  
    regulaminy, które powinny być zgodne z niniejszym Statutem.
 
§54
 
1. Wnioski w sprawie zmiany Statutu lub jego części mogą składać:
    a) Dyrektor szkoły,
b)1/3 nauczycieli,
c)    Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski.
2.    Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Radę Pedagogiczną, która przygotowuje            
     i uchwala projekt zmian.
3.    Nowy Statut lub Statut wraz z uchwalonymi zmianami przesyła się organom  
    prowadzącym szkolę oraz Kuratorium Oświaty.
 
 
§55
 
1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku wchodzi w życie z 
dniem podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną – 13.09.2007 r. Z dniem wejścia z życie nowego statutu traci moc poprzedni z dnia 07.10.2004 r.
 
 
2. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.
    z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) art. 56 ust. 7 przesyła się Statut Publicznej
    Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku Opolskiemu Kuratorowi Oświaty.
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ JEDENASTY
 
ZMIANA STATUTU
 
1. Uchwałą Rady Pedagogicznej PSP nr 3 w Prudniku, z dnia 13.09.2007 r.,  
        wprowadzono zmiany do obowiązującego Statutu.
2. Znowelizowany Statut przekazuje się do Kuratorium Oświaty w Opolu.
 
 
 
 
 
 
 
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku nie jest sprzeczny                  z ramowym Statutem Szkoły.