Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek ZUK 2004

    MAJĄTEK ZUK 

    Zakład Usług komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1 w Prudniku prowadzi działalność w zakresiegospodarki 

odpadami, robót drogowych, zagospodarowania terenów zielonych i sprzątania obiektów.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Opole pod nr 142489. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 454 500,- zł i dzieli się na 500 udziałów po 909 zł każdy.

Zarząd jest jednoosobowy- przewodniczący zarządu Pan Stanisław Chmielak.

 

1. Majątek Spółki

        Aktywa Spółki wynoszą  1 628 076,13 zł w tym aktywa trwałe netto

         931 658,47 zł.

        Na aktywa trwałe składają  się środki trwałe, w tym prawo wieczystego  

        użytkowania gruntu – 143 637,04 zł.

        Aktywa obrotowe wynoszą 696 417,66 zł w tym :

                     -zapasy                                                   34 803,15 zł

                     -należności krótkoterminowe                575 900,89 zł

                     - inwestycje krótkoterminowe                 71 029,30 zł

                     - krótkoreminowe rozliczenia okresowe 14 684,32 zł

        Spółka posiada bazy przy ul. Przemysłowej1, ul. Chrobrego 34 i ul. Prążyńskiej  18.

2. Pożytki z majątku i jego obciążenia

    

   

Przychody za sprzedaży netto na kraj

Lp.

U s ł u g i

2003 r.

2004 r.

1.

Higiena

1.464.445.47

1.382.190,75

2.

Zieleń

114.300,00

88.252,40

3.

drogi

1.361.228,76

1.340.200,74

4.

Składowisko

277.138,93

307.964,74

5.

Sprzątanie Spółdzielnia M.

-

273.301,00

6.

Higiena – Segregacja

63.349,04

69.053,00

7.

Dzierżawa śr. trwałych

35.970,00

24.000,00

8.

Warsztat - odpłatne

16.668,17

19.792,86

9.

Razem

Sprzedaż materiałów

Ogółem

3.333.100,37

552,40

3.333.652,77

3.504.755,49

931,00

3.505.686,49

 

     Koszty wg działalności operacyjnej wyniosły 3 441 358,25 zł

 

3. Dochody i straty

    W 2004 roku Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży  w wys. 72 166,75 zł, natomiast zysk brutto na działalności gospodarczej wyniósł 12 166,94 zł. W związku z wystąpieniem podatku dochodowego odroczonego zysk netto wyniósł 5 134,94 zł.

4. Dysponowanie zyskiem 

Do tej pory wypracowany zysk właściciel przeznaczał na rozwój Spółki

    – na zwiększenie kapitału zapasowego. 

 

 Sporządził gł. księgowy  Czesław Bieniarz