Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek ZUK 2009

Zakład Usług komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1 w Prudniku prowadzi działalność gospodarowania odpadami, robót drogowych, zagospodarowania terenów zielonych i sprzątania obiektów.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Opole pod nr 142489. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 454 500,- zł i dzieli się na 500 udziałów po 909 zł każdy.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy - przewodniczącym zarządu jest Pan Wojciech Dancewicz.

 

1. Majątek Spółki

        Aktywa Spółki wynoszą  2.640.677,33 zł w tym aktywa trwałe netto

        1.049.439,48 zł.

        Na aktywa trwałe składają  się środki trwałe, w tym prawo wieczystego  

        użytkowania gruntu –101.004,29 zł.

        Aktywa obrotowe wynoszą 1.591.237,85 zł w tym :

                     -zapasy                                                    50.849,39 zł

                     -należności krótkoterminowe                 738.419,47 zł

                     - inwestycje krótkoterminowe                761.928,19 zł

                     - krótkoterminowe rozliczenia okresowe 40.040,80 zł

    Spółka posiada bazy przy ul. Przemysłowej 1,ul. Chrobrego 34 i ul. Prążyńskiej 18. 

  

2. Pożytki z majątku i jego obciążenia

    

Przychody za sprzedaży netto na kraj

Lp.

U s ł u g i

2008 r.

2009 r.

1.

Higiena

2.483.897,63

2.650.796,32

2.

Zieleń

204.380,87

130.770,00

3.

Drogi

1.239.311,61

1.626.006,85

4.

Składowisko

646.606,83

983.215,51

5.

Sprzątanie Spółdzielnia M.

491.975,67

542.119,32

6.

Dzierżawa śr. trwałych

36.000,00

36.600,00

7.

Warsztat - odpłatne

4.217,49

8.953,34

 

 

 

 

8.

Razem

Sprzedaż materiałów

Ogółem

5.106.390,10

6.729,44

5.113.119,54

5.681.461,34

11.901,74

5.693.363,08

 

  Koszty wg działalności operacyjnej wyniosły 5.527.827,14 zł

 

3. Dochody i straty

   

     W 2009 roku Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży  w wys. 115.620,51 zł, natomiast zysk brutto na działalności gospodarczej wyniósł 147.974,90 zł.

Po odliczeniu podatku dochodowego zysk netto wyniósł 113.081,90 zł.

 

4. Dysponowanie zyskiem

 

   Właściciel podzielił zysk następująco :

     a. na rozwój Spółki w kwocie 63.081,90 zł

     b. na dywidendę dla właściciela  50.000,00 zł.

 

 Sporządził gł. księgowy  Czesław Bieniarz