Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Publicznego Gimnazjum nr 2

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W PRUDNIKU


STATUT


Spis treści

I Nazwa gimnazjum

II Inne informacje o gimnazjum

III Cele i zadania gimnazjum
IV Organy gimnazjum
1. Dyrektor gimnazjum
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski
5. Rzecznik Praw Ucznia

V Organizacja gimnazjum

VI Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

VII Uczniowie gimnazjum

VIII Tryb odwoławczy

IX Współpraca gimnazjum z rodzicami

X . Program Wychowawczy szkoły

XI. Wewnątrzszkolny system oceniania

XII. Program profilaktyczny gimnazjum

XIII. Program orientacji zawodowej

XIV. Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1


I. Nazwa gimnazjum
1. Gimnazjum nosi nazwę:
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im Jana Pawła II w Prudniku
2. Gimnazjum mieści się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 2
3. Na pieczęci używana jest nazwa:
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Prudniku im Jana Pawła II
na stemplu:
Publiczne Gimnazjum Nr 2
48-200 Prudnik
ul. Dąbrowskiego 2
tel/fax (0-77) 40-67-110/112

ROZDZIAŁ II
Inne informacje o gimnazjum
§2


1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Prudnik.
2. Cykl kształcenia trwa 3 lata.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
4. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
5. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu.

ROZDZIAŁ III
Cele i zadania gimnazjum
§3


1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, oraz wynikające z programu wychowawczego szkoły i program profilaktyki.
2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
b) udział w warsztatach językowych,
c) realizację programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych ucznia i danego środowiska,
d) korzystanie z pracowni przedmiotowych, pomocy dydaktycznych,
e) udział w wycieczkach dydaktycznych i zajęciach terenowych,
3. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
a) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,
b) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,
c) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
d) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) realizowanie programu wychowawczego gimnazjum uchwalonego przez Radę Pedagogiczną


5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
a) organizowanie zajęć świetlicowych,
b) umożliwienie spożywania posiłków,
c) przydzielanie zapomóg i stypendiów,
d) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
e) prowadzenie zajęć terapeutycznych.
6. Szczegółowe cele i zadania Gimnazjum określają
a) program wychowawczy,
b) program profilaktyczny,
c) program orientacji zawodowej,

ROZDZIAŁ IV
Organy gimnazjum
§4

§ 4.1. W gimnazjum funkcjonują następujące organy:
1. Dyrektor gimnazjum.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.
4. Samorząd Uczniowski.
5. Rzecznik Praw Ucznia.


§4.2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:


1. Dyrektor gimnazjum:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum, oraz reprezentuje je na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
c) sprawuje opiekę nad uczniami, oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,
f) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
g) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
h) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,
i) dysponuje środkami finansowymi,
j) opracowuje arkusz organizacyjny,
k) dba o powierzone mienie,
l) wydaje polecenia służbowe,
m) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli,
n) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
o) ocenia dorobek zawodowy nauczycieli,
p) przydziela nauczycielowi stażyście i kontraktowemu odbywającemu staż opiekuna,
q) nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,
r) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”,
s) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
t) tworzy Radę Rodziców pierwszej kadencji,
u) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
v) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
w) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
x) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
y) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
z) powołuje i przewodniczy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
aa) uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
bb) uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

2. Rada Pedagogiczna:

Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej.
1. Rada Pedagogiczna uchwala Statut szkoły (jeżeli nie utworzono Rady Szkoły)
2. Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
3. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swej działalności.
4. Zatwierdza plany szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
5. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
6. Ustala szczegółowe kryteria oceny zachowania uczniów, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy. Zatwierdza Wewnątrzszkolny System Oceniania.
7. Wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów obowiązkowych ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych.
8. Uchwala promocje oraz egzaminy poprawkowe uczniów w przypadkach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 19.04.1999r.i 21.03.2001 (Dz. U. Nr 29 poz. 323 z póż.zm.)
9. Ustala warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III.
10. Podejmuje uchwały w sprawie promowania uczniów klas I-III do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem w ciągu roku szkolnego.
11. Uchwala skierowanie ucznia do klasy lub szkoły przysposabiającej do zawodu
w przypadkach określonych w Statucie Szkoły.
12. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców.
13. Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły.
14. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.
15. Zatwierdza regulaminy wewnętrzne szkoły.
16. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
17. Wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej
1. Rada Pedagogiczna opiniuje organizację pracy szkoły:
 tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 projekt planu finansowego szkoły.
2. Opiniuje wnioski dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dodatkowo płatnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Opiniuje wnioski dyrektora szkoły w sprawie nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły z wyjątkiem nagród przyznanych przez dyrektora szkoły.
4. Opiniuje propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów na stanowiska kierownicze w szkole.
5. Typuje dwóch kandydatów do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
6. Typuje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu, rozpatrującego odwołanie nauczyciela od ustalonej mu oceny pracy.
7. Opiniuje wniosek o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki.
8. Wyznacza nauczyciela – opiekuna ucznia, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki.
9. Opiniuje podjęcie decyzji o potraktowaniu po uprzednim odrobieniu zajęć lekcyjnych, wyznaczonych dni przez MEN i S jako dni wolnych od zajęć.
10. Analizuje, ocenia stan nauczania, wychowania i opieki oraz warunki pracy szkoły.
11. Przygotowuje projekt Statutu Szkoły i jego zmiany.
12. Opiniuje szkolny zestaw programów

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Prudniku jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

3. Rada Rodziców:
a) opiniuje program wychowawczy gimnazjum , program profilaktyki oraz szkolny zestaw programów
b) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty (opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela oraz stopień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli),
c) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
d) działa na rzecz stałej poprawy bazy,
e) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
f) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
g) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum,
h) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum,
Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:
i) kadencję, tryb powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
j) organa Rady Rodziców, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
k) tryb podejmowania uchwał,
l) zasady wydatkowania funduszy.
Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany na zebraniu ogólnym.
4. Samorząd Uczniowski:
1. Opiniuje program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki oraz szkolny zestaw programów
2. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
 oceniania, klasyfikowania i promowania,
 form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
 trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie,
 co najmniej tygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.
3. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
b) prawo do organizacji życia szkolnego,
c) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Opracowuje Regulamin swojej działalności, przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

5. Rzecznik Praw Ucznia
 W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia
 Rzecznik Praw Ucznia powoływany jest w sposób demokratyczny przez społeczność uczniowską szkoły w wyniku wyborów odbywających się według regulaminu opracowanego przez Samorząd Uczniowski.
 Rzecznik Praw Ucznia powoływany jest w obronie przestrzegania praw ucznia.
 Rzecznikiem może być: nauczyciel, uczeń, rodzic.
 Rzecznika zatwierdza dyrektor szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego po wyrażeniu przez niego zgody.
 Do zadań Rzecznika należy:
a) czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia w szkole,
b) przyjmowanie zgłoszeń, opinii, skarg dotyczących praw ucznia,
c) rozpatrywanie, weryfikowanie zgłaszanych spraw pod kątem zgodności z prawami ucznia,
d) informowanie o prawnych możliwościach rozwiązywania spraw,
e) uczestniczenie bez prawa głosu w egzaminach klasyfikacyjnych i sprawdzających,
f) monitorowanie przebiegu spraw,
g) współpraca ze wszystkimi organami szkoły,
h) bycie mediatorem w konfliktach szkolnych
 Rzecznik Praw Ucznia składa, nie rzadziej jak 2 razy w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności. Na zakończenie kadencji Rzecznik Praw Ucznia zobowiązany jest do złożenia sprawozdania ze swojej działalności za cały okres kadencji.
 Kadencja Rzecznika trwa 2 lata.
 Rzecznik może być wybierany ponownie na kolejne kadencje tylko przez uczniów w tajnych wyborach.
 Rzecznik może być odwołany na wniosek prezydium Samorządu Uczniowskiego po zasięgnięciu opinii wszystkich klas w szkole.

§5


Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły.

Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum, tj. Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczyciela i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem, a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady Pedagogicznej uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
W sprawach spornych ustala się, co następuje:
 uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
 przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem, opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
 sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

§6


W gimnazjum dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora.
1. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska, o którym mowa wyżej, jest odpowiednia liczba oddziałów (min. 12 na jednego wicedyrektora) oraz możliwości finansowe.
2. Zakres kompetencji dla wicedyrektora:
 zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,
 przygotowuje projekty następujących dokumentów:
a) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
b) kalendarz imprez szkolnych.
 sprawuje nadzór pedagogiczny,
 przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli,
 wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar,
 prowadzi księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,
 opracowuje materiały analityczne oraz ocenę dotyczącą efektów kształcenia i wychowania,
 wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora gimnazjum.
Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.


ROZDZIAŁ V
Organizacja gimnazjum
§7


Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego .
§8


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny do 30 maja danego roku.
2. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 30 osób. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
3. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 18
4. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od liczby uczniów i od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
5. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:
 języków obcych – oddział powinien liczyć nie więcej niż 24 uczniów
 wychowania fizycznego – w grupach liczących od 12 do 26 uczniów
 informatyki (dwóch uczniów przy jednym komputerze) – grupa nie może liczyć mniej niż 12 uczniów,
 chemii, fizyki, biologii – jeżeli oddział liczy więcej niż 30 uczniów, ale nie więcej niż w połowie obowiązujących zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego

§9


Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§10


1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o dopuszczeniu łączenia dwóch jednostek lekcyjnych, z przedmiotów wychowanie fizyczne, j. polski, matematyka , zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, oraz możliwości szkoły uwarunkowane bazą, organizacją i sposobem prowadzenia zajęć.
4. Tygodniowy wymiar godzin obowiązujących zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z religii (etyki) nie może przekroczyć we wszystkich klasach gimnazjum 31 godzin łącznie.


§11


1. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.:
 zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między-oddziałowych.

2. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami mającymi trudności zdrowotne dla których organizuje zajęcia:
 nauczania indywidualnego
 nauczania indywidualnego specjalnego
3. Zajęcia, o których mowa wyżej prowadzone są na podstawie diagnozy i opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

§12


1. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej.
2. Klasę, organizuje dyrektor gimnazjum za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.
3. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1 na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§13


1. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i ucznia a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka zajmuje pomieszczenie, które przeznaczone jest na gromadzenie, przechowywanie opracowywanie i wypożyczanie księgozbioru, umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z warsztatu informacyjnego oraz prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego.
3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
 prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
 prowadzenie kartoteki zagadnieniowej i tematycznej,
 określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
 organizowanie konkursów czytelniczych i innych form upowszechniania czytelnictwa,
 przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
 współpraca z nauczycielami przedmiotu, nauczycielami wychowawcami
 wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
 zakup, ewidencja oraz opracowanie książek,
 przysposabianie uczniów do samokształcenia, przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
 zaspokojenie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych ucznia


§14


1. Gimnazjum zatrudnia pedagoga szkolnego
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
 rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów w sferze dydaktycznej i wychowawczej,
 rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów,
 udzielanie pomocy uczniom w zakresie eliminowania napięć psychicznych powstających na tle niepowodzeń szkolnych,
 udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych,
 organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego uczniom zagrożonym uzależnieniem,
 analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 współorganizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce,
 udzielanie wychowawcom i rodzicom porad dotyczących procesu wychowania dzieci,
 koordynowanie prac z zakresu orientacji zawodowej,
 działanie na rzecz organizowania pomocy i opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej,
 dbanie o realizację obowiązku szkolnego
 współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania i opieki
 pedagog ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie:
 kierowana uczniów mających trudności w nauce oraz uczniów sprawiających problemy wychowawcze,
 zasięgania opinii dotyczących pracy z uczniami z trudnościami dydaktyczno- wychowawczymi,
 przystępowania uczniów z dysfunkcjami do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych

ROZDZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

§15


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracownika administracyjnego w funkcji sekretarza szkoły.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
4. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.

§16


Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
Do obowiązków nauczyciela należy:
 kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
 przestrzegać zapisów statutowych,
 zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
 usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,
 w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,
 w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
 na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
 pełnić dyżury zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
 podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
 służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
 wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
 aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
 wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.

§17


1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu.
4. Do zadań zespołu należy m.in.:
 wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
 opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badań osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,
 opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,
 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.§18


1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.
3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy (oddziału )do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba, że: Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora gimnazjum o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.


§19


1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:
 tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
 przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
 zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 opracować, wspólnie z rodzicami i uczniami, program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,
 utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
 współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
 współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ,
 śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
 dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
 udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
 kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
 utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,
 powiadamiać o przewidywanym dla ucznia semestralnym / rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru,
 na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych / rocznych odnotowując tę informację w dzienniku lekcyjnym,
 uczestniczyć w zebraniach wywiadówkowych 2 razy w semestrze, a w razie potrzeby więcej.
3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku i pedagoga szkolnego.

ROZDZIAŁ VII
Uczniowie gimnazjum

§20


1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
2. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów:
 liczba punktów uzyskanych z przebiegu końcowego sprawdzianu w szkole podstawowej
 średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 laureaci konkursów przedmiotowych i innych, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu
4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§21


1. Uczeń gimnazjum ma prawo do:
 do zapoznania się z programem nauczania i jego treścią
 do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
 do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań
 posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
 korzystać z zasad, dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt. 2,
 do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 do poszanowania swej godności,
 rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
 do swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
 do korzystania z pomocy doraźnej,
 do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 do nietykalności osobistej,
 do bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
 do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
 do korzystania z pomocy stypendialnej,
 do reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach przeglądach i zawodach sportowych.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:
 systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
 dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 wystrzegania się szkodliwych nałogów,
 naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
 przestrzegania zasad kultury współżycia,
 dbania o honor i tradycję gimnazjum,
 podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
 zachowania w sprawach spornych trybu określonego w §5, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,
 okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.
3. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
 wzorową postawę,
 wybitne osiągnięcia,
 dzielność i odwagę.
4. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I-III gimnazjum:
pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
 pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
 dyplom, nagrody rzeczowe,
 bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,

6. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas III kończących gimnazjum.
 nagrodę rzeczową za najwyższą średnią ocen z poszczególnych przedmiotów (uchwała RP z dn.01.10.2002r)
 nagrodę rzeczową za trzyletnią 100% frekwencję( uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 01.10.2002r)
 nagrodę rzeczową za szczególny wkład pracy na rzecz szkoły i środowiska
( uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 01.10.2002r).

7. Rada Pedagogiczna, Dyrektor szkoły, nauczyciele i Rada Rodziców mogą nagradzać uczniów również w sposób nie wymieniony w niniejszym statucie.
8. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum.
9. Ustala się następujące rodzaje kar:
a) upomnienie wychowawcy ,
b) upomnienie dyrektora,
c) pozbawienie prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
d) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
e) nagana dyrektora gimnazjum z wpisem do „Księgi Kar”,
f) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły.
9a. O każdej karze wymienionej w ust 9 rodzice ucznia (prawni opiekunowie) zostają powiadomieni pisemnie.
10. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.
11. Za przewinienia popełnione przez grupę uczniów, np. zbiorowa ucieczka z lekcji, kara może być nałożona zespołowo na całą grupę.

12. Za wyrządzone szkody odpowiada materialnie uczeń oraz jego rodzice lub opiekunowie prawni
13. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:
 umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
 dopuszcza się kradzieży,
 wchodzi w kolizję z prawem,
 demoralizuje innych uczniów,
 permanentnie narusza postanowienia Statutu Gimnazjum.
13a. Dyrektor występuje wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej
szkoły.
14. Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innego gimnazjum, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jego Dyrektora.

§22


Księga kar
1. Kary wymienione w § 20 ust. 8 pkt. 3 c,d,e,f zapisuje się w Księdze Kar.
2. Zapis w „Księdze Kar” ulega zatarciu i uważany jest za niebyły po 6 miesiącach od daty wymierzenia kary.
3. Na wniosek pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub z własnej inicjatywy, wymierzający karę może zdecydować o jej wcześniejszym zatarciu, jeżeli zachowanie ucznia jest bez zarzutu.ROZDZIAŁ VIII
Tryb odwoławczy

§23


1. Od oceny zachowania uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora szkoły:
 na 3 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej rodzice składają podanie do Dyrektora
 Dyrektor gimnazjum sprawdza zgodność oceniania z obowiązującym „Regulaminem Oceny Zachowania”(WSO), w tym celu powołuje komisję w skład, której wchodzą - Dyrektor lub Wicedyrektor, wychowawca klasy oraz Rzecznik Praw Ucznia. O wyniku prac komisja powiadamia Radę Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym,
 o ostatecznej ocenie, Dyrektor informuje rodziców w sposób pisemny w terminie 7 dni od dnia jej ustalenia,
 od powyższej decyzji przysługuje prawo odwołania do Kuratorium Oświaty w Opolu.

§24


2. Odwołania od łamania praw ucznia w szkole
 uczeń ma prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia w sytuacji,
w której stwierdza nie przestrzeganie swoich praw,
 w terminie 7 dni od wpłynięcia skargi, Rzecznik Praw Ucznia zobowiązany jest do jej rozpatrzenia i powiadomienia ucznia i jego rodziców o sposobie rozwiązania problemu.
 od powyższej decyzji przysługuje rodzicom odwołanie w terminie 3 dni do Dyrektora Gimnazjum.
 od decyzji Dyrektora przysługuje rodzicom odwołanie do Kuratora Oświaty w Opolu.

Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela.
 odwołanie składa się do Dyrektora Szkoły,
 odwołanie może kwestionować zarówno winę jak i wysokość kary,
 odwołania mają prawo wnieść: ukarany uczeń , pokrzywdzeni przez ukaranego, wychowawca, pedagog szkolny, Samorząd Uczniowski,
 odwołanie można wnieść w terminie 7 dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o karze,
 organ do którego wniesiono odwołanie może zmienić wysokość kary lub uniewinnić ucznia względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia wymierzającemu karę w pierwszej instancji,
 jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia nie można w wyniku zastosowania procedury odwoławczej wymierzyć kary bardziej dotkliwej,

§25


1. Za szkody materialne spowodowane przez uczniów odpowiadają uczniowie wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami)
2. Jeżeli uczeń nieumyślnie spowodował szkodę materialną może zostać zobowiązany do naprawienia tej szkody.
3. Jeżeli szkoda powstała wskutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa bądź niewypełnienia obowiązków przez ucznia, to uczeń jest zobowiązany do naprawienia tej szkody oraz do nawiązki na rzecz szkoły
4. Nawiązka może mieć charakter wpłaty pieniężnej, przekazania szkole urządzeń, materiałów lub wykonania określonych prac na rzecz szkoły.
5. O sposobie i zakresie naprawiania szkód materialnych oraz o wysokości i rodzaju nawiązki decyduje Dyrektor szkoły

§26


1. O przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec ucznia karze szkoła informuje rodziców.


ROZDZIAŁ IX
Współpraca gimnazjum z rodzicami


§271. Dla realizacji zadań Gimnazjum współpracuje z rodzicami (opiekunami) uczniów za pośrednictwem Rady Rodziców. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
 znajomości programu rozwoju i programu wychowawczego szkoły,
 znajomości wewnatrzszkolnego systemu oceniania,
 uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczynań i trudności w nauce,
 wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, opinii na temat pracy szkoły,
2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w gimnazjum organizuje się spotkania z rodzicami :
 ogólne z Dyrekcją Gimnazjum – 1 raz w semestrze,
 spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas wg ustalonego terminarza spotkań – przynajmniej raz na dwa miesiące,
 wychowawcy ustalają dni indywidualnych spotkań z rodzicami,
 rodzice aktywnie uczestniczą w uroczystościach szkolnych i klasowych.


ROZDZIAŁ X
Program wychowawczy Publicznego Gimnazjum Nr 2

§ 28


1. Program wychowawczy spełnia następujące funkcje:
a) jest spójnym z programem nauczania,
b) jest zbieżny w kształtowaniu odpowiednich postaw i umiejętności,
c) jest budowany przez wszystkich nauczycieli, we współpracy z rodzicami i uczniami,
d) głęboko tkwi w tradycji szkoły i związany jest z lokalnym środowiskiem,
e) przekazuje wychowawczą kulturę uniwersalną i narodową,
f) wprowadza uczniów w role społeczne i zawodowe,
g) przygotowuje do pracy nad sobą,
h) przygotowuje do twórczego uczestnictwa w życiu społecznym
i) obejmuje wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka
§ 29

1. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci.
2. Program wychowawczy szkoły musi pozostawać w zgodzie z art.53 ust. 3 Konstytucji o prawie rodziców do wychowania.

3. Rodzice, posiadając prawo do wychowania, nauczania moralnego i religijnego, mogą część swoich uprawnień przekazać szkole w formie akceptacji „ Programu Wychowawczego Szkoły ”, przy pomocy, którego nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

4. Kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców.
5. Program wychowawczy szkoły ma pomóc młodemu człowiekowi w skomplikowanej fazie rozwoju, w której się znajduje, ukształtować własne autonomiczne wnętrze, przejść z fazy wychowania ku samowychowaniu, wykazać godne cele życiowe oraz drogi ku ich realizacji.

§ 30


Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności:
- powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określane w ramach zadań ogólnych szkoły,
- powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych,
- powinności wychowawców klasowych,
- istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkoły,
- zasady współpracy wychowawczej z rodzicami,
- zasady współpracy wychowawczej ze środowiskiem

§ 31


Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:
- opieka wychowawców nad biologicznym i psychicznym rozwojem wychowanków,
- ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej,
- przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia,
- skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego,

§ 32


Zadania nauczyciela wychowującego:
- kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
- kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę , zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu,
- budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę,
- zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych, oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób.

§ 33


Priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny.


§ 34


Program Wychowawczy gimnazjum opiniuje Rada Rodziców.
Rozdział X
Szkolny Program Wychowania Publicznego Gimnazjum Nr 2
w PrudnikuRada Pedagogiczna uchwałą Nr 5 z dnia 7.12.1999r. przyjęła Program Wychowania Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Prudniku po pozytywnym zaopiniowaniu jego treści przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

WYCHOWANIE
jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, a także odkrywaniem własnych możliwości, talentów, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły.
Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami.
Jest więc i budowaniem człowieczeństwa

“Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli”
Artur Schopenhauer

“W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, a żeby bardziej był a nie tylko więcej miał, a więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem.”

Jan Paweł II

Wychowanie jest rodzajem sztuki, w której tak ważną rolę odgrywa wyczucie potrzeb chwili, okoliczności miejsca i czasu, a szkolny program wychowawczy powinien stanowić dla szkoły wizytówkę, nadawać jej niepowtarzalny charakter.

MEN - O wychowaniu w szkole
Głównym celem pracy szkoły jest:
wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka.

Wszystkie działania podejmowane w naszej placówce muszą służyć realizacji tego głównego celu. Aby ten cel osiągnąć konieczna jest zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli, wychowawców. rodziców oraz instytucji wspomagających w szkole Naszym wspólnym celem ma być stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla dzieci miejsca. Miejsca w którym będzie panować:
- dobry klimat wychowawczy
- dzieci zostaną otoczone fachową opieką
- zostaną stworzone optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów oraz do zdobywania przez nich nowych umiejętności
Szkoła będzie przygotowywała nie dla świata jak jest ale jaki będzie ponieważ nasi wychowankowie będą musieli sobie radzić z rzeczywistością jaka ich czeka gdy dorosną, a nie z teraźniejszością. Oznacza to, że powinniśmy przygotowywać naszych wychowanków do zmieniającego się świata. Ogólnie edukacja ma sprzyjać rozwojowi człowieka, a misją szkoły jest służenie uczniom, pomaganie im w rozwoju i w osiąganiu celów życiowych. W tej nowej edukacji musimy położyć nacisk na rozwój ucznia, określenie jego predyspozycji, określenie jego właściwej drogi edukacji, ujawnienie i określenie jego zainteresowań i poglądów.
Naszymi ideami przewodnimi są:
- zbliżenie edukacji do rzeczywistego życia dla potrzeb społecznych jaki i indywidualnych,
- przemiana funkcji oświaty szkolnej która ma polegać na zastąpieniu przekazu informacji encyklopedycznych - doradztwem w zakresie umiejętności korzystania z rozmaitych źródeł informacji,
- idea szkoły interesującej i przyjemnej dla młodzieży, szkoły w której najważniejszy jest uczeń i jego godność,
- idea demokratyzacji i uspołecznienia szkoły.
W takim rozumieniu szkoła będzie instytucją oferującą uniwersalne wartości - prawdę, piękno, dobro. Wychowanie odbywać się będzie w prawdzie i dla prawdy.
Szkoła umożliwi uzyskanie podstaw wiedzy wraz ze sprawnościami, które niezbędne są do pomyślnego funkcjonowania jednostki w świecie idei, ludzi, przyrody i techniki. Wiedza i umiejętności uczniów nabywane w szkole stworzą im możliwość przewidywania zmian w otaczającej ich rzeczywistości i adaptacji do nowych warunków.
Nasz program wychowania zawiera całościowy opis oddziaływań wychowawczych które chcemy podjąć. Niektóre z nich są częściowo określane w ustawach oświatowych i rozporządzeniach, a niektóre musieliśmy sami określić w konsultacji z rodzicami oraz Samorządem Uczniowskim. Program wychowania obejmuje:
- powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela określane w ramach zadań ogólnych szkoły
- powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych
- powinności wychowawców klasowych
- treści wychowawcze zawarte w statucie i regulaminie szkolnym
- harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych
- istniejące i tworzone zwyczaje oraz obyczaje szkolne
- zasady współpracy z rodzicami, z samorządem terytorialnym
- funkcjonowanie i zadania Samorządu Uczniowskiego.
Syntetyczne ujęcie wychowawczych celów szkoły zapisanych w Podstawach Programach kształcenia ogólnego i w Statucie Szkoły.
Program wychowania odczytany z Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego.
Nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polegać powinna na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań z zakresu nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. Wniosek z tego oczywisty, że nie można sztucznie rozłączać działań dydaktycznych od wychowawczych.
Treść zadań i celu wychowania nauczycielskiego i szkolnego brzmi w podstawach programowych następująco:
“Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:
1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym).
2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.
5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie
w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.”

Z powyższych zapisów programowych wyłania się zespół ważnych wartości wychowawczych.
Do wartości takich należy niewątpliwie zaliczyć:
- osobę ucznia, jej wszechstronny rozwój,
- dociekliwość poznawczą ucznia, ukierunkowaną na dobro, prawdę i piękno,
- edukację, uczenie się,
- samodzielność,
- wolność, ale w połączeniu z odpowiedzialnością,
- cel życia i rzetelną pracę, która do niego prowadzi,
- wspólnotę, w tym: państwo, ojczyzna, społeczność lokalna, rodzina, szkoła,
- wartości moralne, doskonalenia się,
- tolerancję, umiejętność dialogu.

Strategiczne cele wychowawcze wynikające ze statutu szkoły:
a) pełna realizacja praw ucznia zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka i Konwencją Praw Dziecka
b) stworzenie niezbędnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów
c) stworzenie klimatu miłości do małej oraz wielkiej ojczyzny
d) poszanowanie i integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziców,
e) tworzenie klimatu dla koleżeństwa i przyjaźni oraz szacunku dla człowieka,
f) tworzenie warunków wychowania apolitycznego opartego na użytecznych umiejętnościach i dojrzałych postawach moralnych,
g) udzielanie pomocy w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne,
h) rozwijanie zdolności uczniów do trafnego rozpoznawania swoich predyspozycji, kwalifikacji i realnych możliwości z punktu widzenia rynku pracy,
i) uczenie umiejętności planowania rozwoju własnego wykształcenia,
j) uczenie uczniów otwarcia na innych i odpowiedzialności za społeczności, których są uczestnikami,
k) rozwijanie ducha przedsiębiorczości, w wyobraźni i pomysłowości.


I.Wartości wychowawcze ustanowione w celu ich osiągania, przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkoły.

Ważną cechą indywidualnego programu wychowania jest uzgodnienie z wszystkimi podmiotami życia szkolnego (uczniami, ich rodzicami, pracownikami, obywatelami środowiska) głównych wartości, które będą stanowić w naszej szkole cele, punkt odniesienia, treść i istotę wysiłków wychowawczych wszystkich wyżej wymienionych podmiotów. Takie uzgodnienie (uwzględniające oczywiście zawartość wychowawczą podstawy programowej kształcenia ogólnego) popierane przez zdecydowaną większość wspólnoty szkoły stanie się swego rodzajem dekalogiem, drogowskazem dla wszystkich poczynań, a także wizytówką w rozwiązywaniu pojawiających się trudności czy konfliktów w dziedzinie wychowania. System wartości uznawanych w naszej szkole będzie swoistym kodeksem postępowania.
Szkoła będzie:
- przekazywać wychowankom kulturę narodową, uczyć szacunku dla własnego państwa jako dobra wspólnego co jest współczesnym wymiarem patriotyzmu,
- odtwarzać strukturę społeczną poprzez rozwijanie samorządności uczniowskiej,
- przekazywać uczniom wartości zastanego świata i przekonywać do nich tak, aby potrafili i chcieli uznać je za swoje lub conajmniej za warte realizacji,
- wprowadzać uczniów w role społeczne i zawodowe, wykorzystując kontakty
z instytucjami,
- wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych (popularyzacja wiedzy psychologiczno-pedagogicznej (pedagogizacja), systematyczne spotkania, diagnoza oczekiwań rodziców wobec szkoły),
- przygotowywać do pracy nad sobą,
- wypracowywać warunki sprzyjające optymalizacji rozwoju osobowego młodzieży:
1. W wymiarze intelektualnym poprzez realizację podstaw programowych w uwzględnieniem indywidualnych możliwości uczniów, pracę z uczniem zdolnym, pracę wyrównawczą z uczniem słabym.
2. W wymiarze psychologiczno-moralnym z uwzględnieniem problemów:
a) ukazanie miejsca człowieka we współczesnym świecie (rodzina jako podstawowa jednostka życia społecznego, jednostka a grupa społeczna, sposoby zachowania własnej tożsamości, kształtowanie postawy tolerancji rasowej, religijnej, kulturowej, kształtowanie postaw asertywnych jako warunku zgodności sumienia i działania,
b) jednostka jako podstawa społeczności (umiejętność współżycia w grupie, dobro jednostki a dobro społeczne, sztuka odmawiania, czyli jak mówić NIE w sytuacjach zagrożenia.
3. W wymiarze etyczno-duchowo-kulturowym (zapewniać uczniom możliwość realizacji swych potrzeb natury estetycznej poprzez koła zainteresowań, wdrażanie do uczestnictwa w kulturze, organizację konkursów, uczestnictwo w zajęciach religii lub etyki, rozwijanie działalności biblioteki i czytelni szkolnej.
4. W wymiarze zdrowotnym propagowanie zdrowego stylu życia, zapewnienia opieki pielęgniarskiej, otoczenie troską i pomocą uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
5. W wymiarze zawodowym rozwijanie (postaw aktywnych, twórczych, odpowiedzialnych i pomysłowych)
- przekazywać wychowankom kulturę uniwersalną w tym realizować problem integracji europejskiej, organizowanie szkolnych prezentacji poszczególnych państw, wystawy zabytków Europy itp.
- przygotowywać uczniów do twórczego uczestnictwa w życiu społecznym (popularyzacja konwencji praw dziecka, budowanie i kształtowanie partnerskich relacji między nauczycielem, rodzicami i uczniami, kształtowanie poczucia przynależności i współodpowiedzialności za mienie szkolne, osobiste, popularyzowanie i egzekwowanie praw i obowiązków zawartych w Statucie Szkoły,
- organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną (diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, wychowawczych, materialnych u uczniów, określanie dla potrzebujących form pomocy dostosowanie metod oddziaływania wychowawczego do indywidualnych potrzeb i właściwości ucznia, organizowanie i koordynowanie współpracy z różnymi instytucjami, które ustawowo zajmują się sprawami dziecka i rodziny,
- wiązać treści programowe z poszukiwaniem prawdy dobra i piękna (konstruować formę sprawdzianów wiadomości nie tylko dla sprawdzenia zakresu wiedzy ale umiejętności wykorzystania jej, wartościowania, dokonywania wyborów),
- wszechstronnie diagnozować ucznia w celu indywidualizacji procesu wychowawczego i dydaktycznego w zespołach przedmiotowych doskonalić metody i narzędzia do diagnozy, uwzględnić w pracy nauczycieli indywidualne potrzeby edukacyjno-wychowawcze.


II.Wybrane treści wychowawcze określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w ścieżkach edukacyjnych.

Edukacja filozoficzna
1. Prezentacja i umiejętność obrony własnych poglądów.
2. Rzetelne prezentowanie cudzych poglądów.
3. Rozstrzyganie dylematów moralnych zgodnie z wybranym stanowiskiem etycznym.
4. Kształtowanie wrażliwości moralnej, zachęcanie do bliższego i głębszego poznania samego siebie.

Edukacja prozdrowotna
1. Rozumienie związku między żywieniem a rozwojem, zdrowiem i samopoczuciem człowieka.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez:
przestrzeganie równowagi między pracą a wypoczynkiem, ocenianie własnej aktywności i sprawności fizycznej, planowanie czasu wolnego, stosowanie prostych metod radzenia sobie ze stresem.
3. Dostrzeganie przyczyn i skutków używania środków uzależniających, opieranie się presji innych, analizowanie reklam i informacji w środowiskach audiowizualnych.
4. Rozumienie pojęcia “dojrzałość oraz wynikającej stąd odpowiedzialności i praw, dokonywania samooceny, obrona własnego zdania i systemu wartości, skuteczne komunikowanie się z innymi i otwartość na ich potrzeby.”

Edukacja ekologiczna
1. Krytyczny i selektywny odbiór informacji w relacjach między społeczeństwem
i jego działalnością a stanem środowiska.
2. Organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu (wyrabianie nawyku porządku, segregowania odpadów).
3. Przestrzeganie zasad ładu i porządku w miejscach publicznych.
4. Budzenie szacunku do przyrody – dostrzeganie nieprawidłowości i pomoc w odradzaniu się przyrody.


Edukacja czytelnicza i medialna
1. Przygotowanie do pracy samokształceniowej.
2. Umiejętność segregowania informacji i krytycznego ich odbioru.
3. Ukształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego
w związku z globalizacją kultury masowej.

Edukacja europejska
1. Ukazanie historycznej przynależności Polski do świata cywilizacji zachodniej.
2. Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
3. Określenie miejsca i roli Polski i Polaków integrującej się Europie.
4. Tworzenie współpracy, przyjaźni z młodzieżą innych nacji.
5. Ukazani8e korzyści i ewentualnych zagrożeń związanych z wejściem Polski do jednoczącej się Europy.

Edukacja regionalna
1. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu.
2. Ukazywanie wartości ze świata tradycji regionu.
3. Współudział w regionalnych tradycjach, obyczajach, zwyczajach.
4. Specyfika rejony Śląska wynikająca z przynależności tego terenu do różnych państw w przeciągu historii i wojen.
Obrona cywilna
1. Przyjmowanie odpowiedzialności za zdrowie, życie własne i innych.
2. Świadomość przyczyn powstawania zagrożeń oraz ochrona przed ich skutkami.
3. Rola odpowiedzialności podczas współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia zbiorowego.


Edukacja - kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich
1. Wartość ciągłości rozwoju kultury i trwałości ludzkich osiągnięć.
2. Dowody w kulturze antycznej korzeni tożsamości kulturowej Polski oraz Europy.
3. Wkład Polaków do kultury i nauki europejskiej i światowej.
4. Samodzielność w poszukiwaniu źródeł i przyczyn konkretnych zjawisk naszej cywilizacji i kultury.

III. Program działań przeciwstawiający się złu, zagrożeniom i patologii. Wykaz form pomocy wychowawczych dla uczniów którzy znaleźli się w sytuacjach zagrożenia.

Program działań przeciwstawiający się złu, zagrożeniom i patologii.
1. Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole.
2. Prowadzenie ewidencji młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze, próba określenia przyczyn.
3. Współpraca z rodzicami, kuratorami, policją, prawnikami, lekarzami, terapeutami.
4. Lekcje wychowawcze, prelekcje, spotkania na temat:
- o szkodliwości palenia tytoniu,
- wpływu narkotyków na nasz organizm,
- zjawiska uzależnienia od alkoholu,
- przemocy, agresji, możliwości przeciwstawiania się im,
- negatywny wpływ sekt religijnych,
- maltretowanie i molestowanie dzieci,
- jak sobie radzić ze stanami apatii, przygnębienia i obniżonej samooceny,
- agresywności, czyli sztuki bycia sobą w relacjach międzyludzkich
5. Szkolenia Rady Pedagogicznej na temat uzależnień i profilaktyki
6. Wydzielenie w bibliotece szkolnej specjalnego działu tematycznego teczek oraz kartotek zagadnieniowych, broszur, plansz, poradników, filmów: UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli.
7. Systematyczne wzbogacanie videoteki szkolnej o filmy z dziedziny poradnictwa psychologicznego, profilaktyki zdrowotnej i uzależnień.
8. Przeprowadzenie programów przeciwko uzależnieniom typu: NOE, Siedem kroków, Spójrz inaczej.
9. Stosowanie różnorodnych form pomocy wychowawczej dla uczniów którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia:
- osobiste rozmowy z pełnym zachowaniem tajemnicy,
- umożliwienie kontaktu z lekarzem czy innym specjalistą w zależności od sytuacji,
- kontakt z członkiem rodziny, którego darzy zaufaniem interesujący nas uczeń,
- nauczycielskie dyżury przy telefonie zaufania,
- umożliwienie złożenia informacji wymagającej pewnej formy utajnienia do “skrzynki zaufania”.
10. Prowadzenie edukacji prawniczej.
11. Stosowanie propagandy wizualnej na temat zagrożeń.
12. Udział w wydarzeniach kulturalnych podnoszących problem patologii i uzależnień.


IV.Opis rytuału szkolnego, stałych uroczystości różnego typu
o charakterze wychowawczym i kulturalnym wraz z ramowym harmonogramem.

1. Rytuał szkolny:
- uczenie historii symboli narodowych: godło, hymn ,flaga,
- stawianie wymagań w zakresie właściwej postawy uczniów wobec godła i hymnu państwowego oraz w czasie uroczystości szkolnych i państwowych,
- poważne uroczystości szkolne honorowane będą obecnością sztandaru szkolnego,
- poczet sztandarowy stanowić będą uczniowie którzy uzyskują najlepsze wyniki zachowania i nauczania,
- ważkość uroczystości będzie podkreślana odśpiewaniem hymnu państwowego lub szkoły.
2. Szkolne uroczystości o charakterze patriotycznym:
- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- rocznica odzyskania niepodległości,
- święto patrona szkoły,
- rocznica wyzwolenia Prudnika,
- święto 3-go maja.
3. Stałe uroczystości szkolne stanowiące kulturalną wizytówkę placówki:
- ślubowanie, pasowanie gimnazjalisty,
- kampania wyborcza i wybory Samorządu Uczniowskiego oraz jego opiekuna,
- ogólnoszkolna wigilia,
- święto wiosny,
- dzień sportu szkolnego,
4. Imprezy, sprawdziany postaw umiejętności:
- konkursy przedmiotowe,
- konkursy recytatorskie, ortograficzne,
- konkurs estetyki klas,
- imprezy sportowe z poszczególnych dyscyplin,
- bal andrzejkowy, karnawałowy,
- życzenia, pozdrowienia walentynkowe.

V. Szkolny system zajęć pozalekcyjnych rozwijających talenty i zainteresowania, Postawy i umiejętności społeczne i organizacyjne, formy pomocy szkoły dla Samorządu Ucznio