Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ragulamin Społecznej Rady Programowej POK

R E G U L A M I N

Społecznej Rady Programowej Prudnickiego Ośrodka Kultury.

§ 1.


1. Społeczna Rada Programowa zwana dalej „Radą” działa na podstawie § 9 i 10 Statutu Prudnickiego Ośrodka Kultury zatwierdzonego uchwałą Nr XXII / 159 / 92 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 1992 r.
2. Rada jest społecznym organem doradczym i opiniodawczym w programowaniu działalności merytorycznej Ośrodka Kultury.
3. Działalność Rady powinna ułatwiać współdziałanie Ośrodka Kultury z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność kulturalną w mieście i gminie Prudnik.
4. Rada wspiera działania Ośrodka Kultury.
5. Siedzibą Rady jest siedziba Prudnickiego Ośrodka Kultury, Prudnik ul. Mickiewicza 1.

§ 2.


1. Skład Rady proponuje Dyrektor Ośrodka Kultury w ilości 5 – 7 osób.
2. Skład Rady zatwierdza Zarząd Gminy.
3. Dyrektor Ośrodka Kultury nie wchodzi w skład Rady lecz uczestniczy w jej posiedzeniach.
4. Kadencja Rady trwa 2 lata.
5. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał), zwołuje je Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego Rady.

§ 3.


1. Na pierwszym swym posiedzeniu Rada wybiera:
- przewodniczącego
- zastępcę przewodniczącego
- sekretarza
2. Rada może do swej pracy powołać osoby spoza Rady.
3. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady.
4. Przewodniczący lub zastępca ustala program i termin planowanych posiedzeń.
5. Rada wykonuje następujące czynności:
- przygotowuje wnioski i projekty uchwał
- prowadzi dokumentację ze swej działalności
- przygotowuje i rozprowadza materiały będące przedmiotem posiedzeń rady
6. Członkowie Rady biorą udział w sesjach Rady Miejskiej w Prudniku dotyczących spraw kultury i sztuki.

§ 4.


1. Do szczegółowych zadań Rady należy:
- opiniowanie programu działalności Ośrodka Kultury z prawem do uzupełniania
tego programu o własne wnioski,
- dokonywanie rocznej oceny realizacji planu pracy Ośrodka Kultury,
- przedstawienie ocen i wniosków z realizacji planu pracy Zarządowi Gminy
i Radzie Miejskiej w Prudniku,
- utrzymanie łączności z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami
i osobami fizycznymi w celu właściwego współdziałania w realizacji
planowanych zadań,
- wspieranie działań Ośrodka Kultury.
2. Rada działa w interesie społeczeństwa Miasta i Gminy Prudnik.

§ 5.


1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 6.


Wszystkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały zebrania Rady Programowej oraz zatwierdzenia przez Radę Miejską w Prudniku.