Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

STATUT ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku zwany dalej "Zarządem" został utworzony na mocy uchwały Nr XVI/102/91 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 1991 r. w sprawie wyboru organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prudniku, zmienionej uchwałą Nr XVII/112/91 z dnia 14 listopada 1991 r. i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z 1999 r. nr 38 poz. 360 nr 49 poz. 485)
2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych (Dz. U. nr 42 poz. 183 z 1998 r. nr 155 poz. 1014)
3) ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. nr 120 poz. 787 nr 162 poz. 1119)
4) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. nr 85 poz. 388 z 1997 r. nr 106 poz. 682)
5) niniejszego statutu.

§ 2


1. Zarząd jest zakładem budżetowym stanowiącym gminną jednostkę organizacyjną.
2. Siedzibą Zarządu jest miejscowość Prudnik ul. Piastowska 42, a terenem jego działania gmina Prudnik.

§ 3


1. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Zarząd Gminy Prudnik.
2. Regulamin organizacyjny Zarządu wraz ze szczegółowym schematem organizacyjnym stanowiącym jego załącznik zatwierdza Zarząd Gminy.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 4


Przedmiotem działania Zarządu jest w szczególności:

1) zawierania umów o najem lokali mieszkalnych zgodnie z obowiązującymi procedurami.
2) utrzymywanie i właściwa eksploatacja lokali mieszkalnych,
3) dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków i kontroli wykorzystania substancji mieszkaniowej,
4) dokonywanie czynności konserwacyjnych oraz napraw i remontów budynków,
5)zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynków i ich urządzeń,
6) koordynacja działań w zakresie wszczynania i prowadzenia postępowania w sprawach związanych z adaptacją strychów i innych likali niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,
7) racjonalne gospodarowanie komunalnymi lokalami użytkowymi uwzględniające podstanowienia gminy w tym zakresie oraz przepisy kodeksu cywilnego,
8) prowadzenie przetargów na najem lokali,
9) analizowanie potrzeb w zakresie budownictwa komunalnego w tym socjalnego,
10) przyjmowanie opłat czynszowych i innych należności za świadczenia dodatkowe,
11) egzekwowanie warunków wykonania umów,
12) realizacja postanowień ustawy o własności lokali w zakresie sprawowania zarządu lokalami,
13) współdziałanie z innymi zarządcami zasobów mieszkaniowych w zakresie gospodarki lokalami,
14) współdziałanie z Wydziałami Urzędu Miasta i Gminy: Inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju Gminy, Finansowo Budżetowym w zakresie działania Zarządu,
15) przestrzeganie procedury związanej z realizacją ustaw: o zamówieniach publicznych, ochronie danych osobowych.

III. MIENIE ZARZĄDU

§ 5


1. Zarząd jako jednostka organizacyjna gminy nie posiadająca osobowości prawnej zarządza powierzonym mu mieniem w zakresie udzielonych upoważnień przez Zarząd Gminy.
2. Zarząd jest wyposażony w środki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności statutowej,
3. Zarząd gospodarując powierzonym mu mieniem komunalnym zapewnia jego skuteczną ochronę.

IV. ORGANIZACJA ZARZĄDU

§ 6


1. Zarządem kieruje dyrektor przy pomocy dwóch zastępców.
2. Dyrektora Zarządu zatrudnia i zwalnia Zarząd Gminy.
3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Zarządu jest Burmistrz Miasta i Gminy Prudnik.
4. Dyrektor Zarządu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Gminy. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Gminy.
5. Dyrektor Zarządu odpowiada za całokształt jego działalności, reprezentuje Zarząd na zewnątrz i dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia zastępców dyrektora oraz głównego księgowego,
2) zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pozostałymi pracownikami,
3) opracowuje regulamin pracy, regulamin kontroli i obiegu dokumentów księgowych oraz inne akty dotyczące funkcjonowania Zarządu,
4) opracowuje i przedkłada Zarządowi Gminy regulamin organizacyjny Zarządu wraz ze szczegółowym schematem organizacyjnym.

V. GOSPODARKA FINANSOWA ZARZĄDU

§ 7


1. Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.
2. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy.
4. Zarząd rozlicza się z budżetem gminy z działu 74 - Gospodarka mieszkaniowa.

§ 8


Zarząd składa Zarządowi Gminy półroczne sprawozdania z całokształtu działalności w terminach:
1) do 31 lipca
2) do 31 stycznia roku następnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 9


1. Zarząd używa podłużnej pieczęci zawierającej jego nazwę i adres
2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany podstanowień statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.