Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Kąpieliska Miejskiego

REGULAMIN KĄPIELISKA MIEJSKIEGO


1. Kąpielisko jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku, ul. Parkowa 4, posiadającym dwa baseny odkryte:
1) basen duży o dwóch strefach przedzielonych liną, dla umiejących pływać i nieumiejących pływać,
2) basen mały dla nieumiejących pływać

2. Kąpielisko jest otwarte codziennie w godz. od 9:00 - 19:00, w sezonie letnim.
3. Do korzystania z kąpieliska uprawnione są osoby mające bilet wstepu.
1) dzieci do lat 5-wstęp wolny
4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych
5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska
6. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie do depozytu, kierownictwo kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności
7. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska z wyjątkiem płyty wokół niecki basenu kąpielowego
8. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem
9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy
10. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem "WOPR" i czpkę ratownika.
11. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
12. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
1) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona
2) przekraczać granicy strefy oznaczonej linią basenu dużego, jażeli nie umieją pływać
3) niszczyć urządzeń i sprzetu kąpieliska
4) korzystać z kąpieli w stroju innym niż określony w ust. 8
5) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:
a) zakłócać spokoju, popychać i wrzycać innych osób do wody,
b) zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska
13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego ragulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
14. Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
15. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu kąpieliska dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel, a rowery przy stojakach na rowery.
16. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
Adam Jocher