Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny

 


 

 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUDNIKU


 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa wewnętrzną organizację Biblioteki - strukturę oraz nazwę i zakres działania poszczególnych komórek.
 2. Biblioteka realizuje zadania zgodnie ze statutem. Udostępnia zbiory, zaspokaja potrzeby czytelnicze oraz organizuje działalność służącą rozwojowi czytelnictwa i bibliotek.
 3. Zakres i zasady działania Biblioteki regulują przepisy prawa:
  1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110 poz. 721 z późn. zm.).
  3. Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póżn. zm.).
  4. Statut Biblioteki nadany Uchwałą nr XXXIV/374/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2005 roku.
Rozdział II
Organizacja Biblioteki
 1. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Biblioteki jest dyrektor, który kieruje jej działalnością.
  1. Podczas nieobecności dyrektora Biblioteką kieruje wyznaczony przez niego pracownik.
  2. Zwierzchnikiem dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Prudnika.
  3. Do zadań dyrektora Biblioteki należy:
  1. opracowanie i realizację planów działalności podstawowej i finansowej oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
  2. prawidłowa organizacja pracy,
  3. podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych i prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  4. przydzielanie spraw i czynności pracownikom na stanowiskach kierowniczych oraz samodzielnych,
  5. stosowanie zarządzeń , instrukcji, wytycznych i poleceń władz zwierzchnich,
  6. należyte gospodarowanie etatami i funduszem płac,
  7. dokształcanie i doskonalenie pracowników własnej sieci,
  8. prognozowanie i programowanie rozwoju sieci bibliotecznej,
  9. rozwój i upowszechnianie czytelnictwa,
  10. zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp oraz przeciwpożarowych,
  11. pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.),
  12. zapewnienie racjonalnej gospodarki majątkiem Biblioteki,
  13. korespondencja, prowadzenie i przechowywanie akt,
  14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych
  15. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przepisów bhp, p.poż.
  16. Sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym oraz prowadzenie rejestru.
  1. Prawa i obowiązki pracowników Biblioteki są ustalone zakresem obowiązków opracowanym dla każdego stanowiska pracy przez Dyrektora.
 1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
  2. Dział Udostępniania Zbiorów:
   • Wypożyczalnia dla Dorosłych,
   • Czytelnia,
   • Oddział dla Dzieci.
  3. Filie biblioteczne:
   • Filia nr 1 – Prudnik, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 8/48
   • Filia nr 2 – Prudnik, ul. Kombatantów 18/2
   • Filia w Łące Prudnickiej – Nad Złotym Potokiem 68
   • Filia w Moszczance – budynek szkoły
   • Filia w Rudziczce – Rudziczka 79b (budynek WCA)
   • Filia w Szybowicach, Szybowice 306


 
Rozdział III
Zakres działania komórek organizacyjnych
 1. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów:
  • gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne, w szczególności:
  • kieruje pracami Komisji Zakupu i Selekcji Zbiorów
  • prowadzi tradycyjne i komputerowe katalogi biblioteczne,
  • opracowuje schematy katalogów rzeczowych
  • nadzoruje meliorację katalogów i reklasyfikację zbiorów,
  • uzupełnia zbiory drogą zakupu, darowizn i wymiany,
  • ewidencjonuje zbiory i dokumentuje wpływy,
  • nadzoruje selekcję książek,
  • gromadzi i przechowuje protokoły ubytków,
  • gromadzi i przechowuje protokoły skontrum,
  • kontroluje prawidłowość i kompletność katalogów.
 1. Dział Udostępniania Zbiorów:
  • udziela czytelnikom informacji i udostępnia im zbiory Biblioteki,
  • opracowuje plany, sprawozdania, analizy i informacje dotyczące swojej działalności,
  • wprowadza do komputera opisy bibliograficzne i inne niezbędne dane,
  • konserwuje i porządkuje zbiory,
  • bada potrzeby czytelnicze,
  • przygotowuje upomnienia dla czytelników przetrzymujących książki,
  • współpracuje z innymi działami Biblioteki oraz placówkami kulturalnymi i oświatowymi w Prudniku,
  • realizuje specjalistyczne zadania wymienione poniżej.
   1. Wypożyczalnia dla Dorosłych:
    • wypożycza i przyjmuje książki od czytelników,
    • prowadzi wypożyczalnię książek mówionych, płyt CD, DVD oraz multimediów dla dorosłych,
    • prowadzi ewidencję wypożyczeń i sporządza statystyki,
    • dba o prawidłowy układ książek na półkach,
    • stosuje różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa.
   1. Czytelnia:
    • udostępnia zbiory na miejscu i prowadzi ich ewidencję,
    • prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne,
    • organizuje pracę czytelni internetowej,
    • wypożycza czasopisma,
    • opracowuje teczki wycinków prasowych i dokumentów życia społecznego regionu,
    • świadczy usługi kserograficzne, skanowania,
    • zapewnia właściwe warunki pracy czytelnikom.
   1. Oddział dla Dzieci:
    • prowadzi ewidencję czytelników do lat 14, wypożyczeń, sporządza statystyki,
    • prowadzi wypożyczalnię książek mówionych, płyt CD, DVD oraz multimediów dla dzieci i młodzieży,
    • aktualizuje katalogi i kartoteki,
    • dba o prawidłową strukturę księgozbioru i funkcjonalny układ książek na półkach,
    • organizuje działalność kulturalno-oświatową i upowszechnianie czytelnictwa wśród młodych czytelników
   1. Filie biblioteczne:
  • opracowują analizy, statystyki i plany pracy,
  • gromadzą, przechowują i udostępniają zbiory,
  • prowadzą warsztat informacyjny (księgozbiór, katalogi, kartoteki zagadnieniowe),
  • udzielają informacji bibliograficznych i pomagają czytelnikom w doborze materiałów bibliotecznych,
  • prowadzą różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej,
  • analizują potrzeby czytelnicze,
  • współpracują z instytucjami i organizacjami środowiskowymi w zakresie upowszechniania kultury i edukacji.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
                                                                                                                                                            
                            Dyrektor MiGBP w Prudniku
                             mgr Małgorzata Skowronek