Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/521/2009
Rady Miejskiej w Prudniku
                                                                            z dnia  26 marca 2009r.

STATUT
OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W PRUDNIKU
 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne:

§ 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie:

    1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115,  poz. 728 z późn. zm.),
    2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
    3) niniejszego statutu.

§ 2. 

Ośrodek   jest jednostką budżetową stanowiącą gminną jednostkę organizacyjną.  

§ 3.  

Siedzibą  Ośrodka   jest Prudnik ul. Jagiellońska 3  a zakresem działania Ośrodka jest obszar gminy Prudnik.

§ 4.

1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Prudnika.
2. Regulamin organizacyjny Ośrodka wraz ze szczegółowym schematem organizacyjnym stanowiącym jego załącznik zatwierdza Burmistrz Prudnika.

§ 5.

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem „ Ośrodek Pomocy Społecznej, 48 – 200 Prudnik ul. Jagiellońska 3 ”.

 

Rozdział  2
Cel i zakres działalności Ośrodka 

§ 6.

Celem działalności Ośrodka jest:

1) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez:
a) zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych  oraz umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
b) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

2) współtworzenie i koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 7.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy obejmujące  w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków specjalnych celowych,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
5) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu  i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
7) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej  opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi  matką, ojcem lub rodzeństwem,
8) praca socjalna,
9) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
10) dożywianie dzieci,
11) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
12) kierowanie do domu pomocy społecznej i   ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 
13)  przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
14)  kierowanie osób wymagających opieki do ośrodków wsparcia,
15)  przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

§ 8 .

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie  w szczególności poprzez:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
3) realizację innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin,
4)  realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr  139, poz. 992 z późn. zm. ),
5) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ).

§ 9.

W realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami samorządu terytorialnego, zakładami służby zdrowia, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,  stowarzyszeniami, fundacjami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Rozdział  3
Zarządzanie i organizacja  Ośrodka

§ 10.

1. Ośrodkiem   kieruje Kierownik przy pomocy jednego zastępcy.
2. Kierownika Ośrodka  zatrudnia i zwalnia Burmistrz  Prudnika.
3. Kierownik Ośrodka  działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Prudnika.
4. Kierownik zarządza całokształtem działalności Ośrodka, czuwa nad jego mieniem i jest  za nie odpowiedzialny.

§ 11.

Do zakresu działania kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z upoważnienia Burmistrza Prudnika,
2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
3) organizowanie pracy Ośrodka zapewniające przestrzeganie przepisów dotyczących między innymi ochrony danych osobowych oraz wymagań określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
4) opracowywanie regulaminu pracy, regulaminu kontroli wewnętrznej, regulaminu kontroli finansowej i instrukcji obiegu dokumentów oraz innych aktów dotyczących funkcjonowania Ośrodka,
5) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Prudnika regulaminu organizacyjnego Ośrodka wraz ze szczegółowym schematem organizacyjnym,
6) wykonywanie w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§12.

1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników zgodnie z regulaminem organizacyjnym i schematem organizacyjnym.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa 

§ 13 

1. Ośrodek  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostki budżetowej, wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Ośrodek  posiada odrębny rachunek bankowy.

 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14.

Ośrodek przedkłada Radzie Miejskiej roczne sprawozdania z całokształtu działalności w terminie do końca I kwartału roku następnego.

§ 15.

Zmiany w  Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Grzybowski
Data wytworzenia: 2009-06-10