Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA USŁUG Nr 4/WMGiGP - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych

rozmiar: 8,98 KB
      pobrań: 0
      data: 2005-08-25 08:00:19
      opis:

 KARTA USŁUG Nr 4/WMGiGP
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 077 40 66 200, fax 077 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

Nazwa usługi: 
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej, parter, pokój nr 15, tel. 774066253 i pok. nr 20 tel. 774066252 , fax 774066228, e-mail: um@prudnik.pl
Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15
Wymagane dokumenty:

 
Postępowanie prowadzone z urzędu .Może zostać wszczęte na wniosek osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości.
Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy:

 
Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości poprzez sprzedaż bądź oddawanie w użytkowanie wieczyste mają charakter spraw cywilno-prawnych. Do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku o zbycie lub ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz konkretnej osoby.
 
 
Tryb odwoławczy:


 
Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilno-prawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego.
 
Podstawa prawna:


 
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) 
Informacje
dodatkowe:

 
 Zasadą zbywania nieruchomości jest tryb przetargowy, od którego wyjątki są ściśle określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami
Burmistrz Prudnika sporządza, a następnie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste.
Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Miejskim w Prudniku – ul. Kościuszki 3 oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu www.prudnik.pl
.
Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz zamieszcza się dodatkowo w prasie
 • co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000 euro i niższa niż 100.000 euro - w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazująca się nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 • co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro - w prasie codziennej ogólnokrajowej,
 • co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro - w prasie codziennej ogólnokrajowej, co najmniej dwukrotnie.
 
Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest również na stronie internetowej Urzędu www.prudnik.pl
 
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Prudnika.
Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej powiadamia osobę ustaloną w wyniku przetargu, jako nabywcę nieruchomości - w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu - o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od doręczenia zawiadomienia.
 
 

 

Opracowała:   Barbara Mikucka
Sprawdził:    Naczelnik Wydziału – Krystyna Martyna 
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Barbara Mikucka
Data wytworzenia: 2007-11-12