Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA USŁUG Nr 7/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

HERB PRUDNIK.jpeg

 KARTA USŁUG Nr 7/WFB
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: podatki

 

 

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 
Podstawa prawna:
art. 67a § 1 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 z późn. zm.)
 
Wymagane dokumenty:
- Wniosek podatnika/zobowiązanego wraz z określeniem rodzaju ulgi i ze szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem adresu, nr NIP i telefonu kontaktowego,
- Udokumentowanie sytuacji materialnej podatnika, jego małżonki oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe (aktualne zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Publicznej, Urzędu Skarbowego itp.) – należy przedłożyć zaświadczenie stosowne do indywidualnej sytuacji,
Oraz:
-kserokopie zwykłe ostatnich rachunków za gaz, energię, odcinek wpłaty czynszu itp.,
-dokumenty (kserokopie zwykłe) potwierdzające wysokość innych wydatków (np. na leczenie, zakup opału itp.) – jeżeli Wnioskodawca powołuje się na te okoliczności.
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych UM –I piętro, pokój nr 112, tel. 77/4066220; 77/4066224;
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Prudnika, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Uwagi:
W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku organ wezwie Wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentów lub Pracownik sporządzi protokół o stanie majątkowym podatnika.
 
Opracowała: Anna Kołodziejczyk, Irena Kowalska
Sprawdził: Jan Zapała
Zatwierdziła: Jadwiga Zielińska

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Zielińska
Data wytworzenia: 2010.03.09