Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA USŁUG Nr 9/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

HERB PRUDNIK.jpeg

 KARTA USŁUG Nr 9/WFB
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: podatki

 

 

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 
Podstawa prawna:
art. 67a § 1 ust.2 oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz.60 z późn. zm.)
 
Wymagane dokumenty:
- Wniosek podatnika/zobowiązanego wraz z określeniem rodzaju ulgi i ze szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem adresu i telefonu kontaktowego,
- Dokumenty (ksero) potwierdzające wysokość dochodu podatnika oraz osób z nim zamieszkujących,
- Dokumenty (ksero) potwierdzające bieżące wydatki na prowadzenie gospodarstwa domowego,
- Dokumenty potwierdzające inne wydatki (np. leczenie, zakup leków itp.) – jeżeli Wnioskodawca    powołuje się na te okoliczności
- kserokopie zwykłe ostatnio złożonego w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego, aktualnej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- nr NIP, REGON i nr PKD (ksero).
POMOC DE MINIMIS
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
-wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
-oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
-wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie;
-oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie.
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych UM – I piętro, pokój nr 112, tel. 77/4066220; 77/4066224;
 
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Prudnika, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Uwagi:
W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku organ wezwie wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentów lub Pracownik sporządzi protokół o stanie majątkowym podatnika.

 

  
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Zielińska
Data wytworzenia: 2010.06.24