Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2012

 

BURMISTRZ PRUDNIKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik
z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.
1.       Rodzaj zadania: zadanie z zakresu pomocy społecznej na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 j.t.)
2.       Nazwa zadania: Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.
3.       Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania: świadczenie usług zabiegowych, pielęgniarsko-  
      diagnostycznych w zakresie opieki paliatywnej dla osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które mają utrudniony kontakt z placówkami służby zdrowia oraz nie dysponują sprzętem rehabilitacyjnym i pielęgniarskim.
4.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 25 000,00 zł.
 
II. Zasady przyznawania dotacji.
1.       Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a)      organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;
b)      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.
2.       Podmiot lub podmioty składające ofertę winny być podmiotami uprawnionymi zgodnie z pkt 1 oraz prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik.
3.       Oferta złożona przez podmiot lub podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji na realizację zadania, powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
4.       Ofertę należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234 (do pobrania również na stronie internetowej www.prudnik.pl (ogłoszenia – realizacja zadań publicznych), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (ogłoszenia Burmistrza – otwarty konkurs ofert).
5.       Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:
-         kopia aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
-         dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów), w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy).
7.       Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
8.       Oferty należy składać wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku”.
9.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10.   Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem lub podmiotami, których oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zawartej niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
11.  W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot lub podmioty składające ofertę są zobowiązane do korekty kosztorysu zawartego w ofercie.
12.   Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na zadanie złożona zostanie co najmniej jedna oferta.
 
III. Termin i warunki realizacji zadań.
1.       Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2012 r.
2.        Podmiot lub podmioty składające ofertę winny posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania i posiadać doświadczenie w realizacji tego typu zadania.
3.       Rodzaj wydatków które mogą być pokrywane z dotacji:
a)      wynagrodzenia pracowników;
b)      koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych;
c)       pokrycie wydatków administracyjnych;
d)      zakup sprzętów, leków i wyposażenia;
e)      zakup odzieży ochronnej i roboczej BHP, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa;
f)        różne opłaty i składki;
g)      koszty mediów poniesione na realizację zadań, itp.
4.       Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem lub podmiotami, a Gminą Prudnik. Wzór umowy dostępny wsiedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234.
5.       Sprawozdanie z realizacji zadań należy składać na załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 4066234 (do pobrania również na stronie internetowej www.prudnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.prudnik.pl).
 
IV. Termin składania ofert.
1.       Termin składania ofert – do dnia 6 marca 2012 r. do godz. 15.00.
2.       Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, sekretariat –
pokój nr 102.
 
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1.       Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania ofert.
2.       Oceny ofert dokona komisja konkursowa. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
3.       Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
a)      w zakresie oceny formalnej (ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia):
·   oferta jest złożona przez podmiot uprawniony;
·   oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu;
·   oferta złożona na właściwym formularzu, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki.
b)      w zakresie oceny merytorycznej (każde kryterium punktowane w skali od 0 do 5 punktów):
·   zgodność oferowanego zadania z przedsięwzięciami określonymi w otwartym konkursie ofert;
·   jakość przygotowania oferty: zrozumiała, przejrzysta, kompletny opis działań, realistyczny i efektywny budżet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania, rezultaty i spodziewane efekty;
·   doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
·   dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik (rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymywanych dotacji);
·   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, zasadność wydatkowania środków;
·   posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.
4.       O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.       Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.prudnik.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.prudnik.pl).
6.       Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.
 
VI. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania z zakresu pomocy społecznej i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
ROK 2012
W roku 2012 tj. w roku ogłoszenia niniejszego otwartego konkursu ofert nie zostały ogłoszone żadne inne otwarte konkursy ofert tego samego rodzaju.
 
ROK 2011
1.      Zadanie: Organizacja dożywiania osób potrzebujących w ramach ogólnodostępnej, bezpłatnej stołówki. Zadanie realizowane przez: Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Opolski Zarząd Wojewódzki, ul Armii Krajowej 10, 45-071 Opole – wysokość przekazanej dotacji - 45 000,00 zł.
2.       Zadanie: Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania. Zadanie realizowane przez: Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole – wysokość przekazanej dotacji - 25 000,00 zł.
 
 
                                                                                                                              BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                                                                     /.../ mgr inż. Franciszek Fejdych
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot udostępniający: Referat: Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Luda
Data wytworzenia: 2012-02-13