Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2011

 

BURMISTRZ PRUDNIKA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
na rok 2011.
 
I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
1.   Sport w środowisku wiejskim:
a) upowszechnianie kultury fizycznej – 44 000,00 zł
b) profilaktyczna działalność informacyjna – 19 000,00 zł.
2. Piłka nożna w środowisku miejskim w różnych kategoriach wiekowych:
a)upowszechnianie kultury fizycznej – 57 000,00 zł
b)profilaktyczna działalność informacyjna – 11 000,00 zł.
3. Koszykówka dzieci i młodzieży
a) upowszechnianie kultury fizycznej – 23 000,00 zł
b) profilaktyczna działalność informacyjna – 39 000,00 zł.
4. Piłka nożna dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych:
a) upowszechnianie kultury fizycznej – 16 000,00 zł
b) profilaktyczna działalność informacyjna – 15 000,00 zł.
5. Sporty walki i gry umysłowe:
a) upowszechnianie kultury fizycznej – 25 000,00 zł
b) profilaktyczna działalność informacyjna – 22 000,00 zł.
6. Łucznictwo:
a) upowszechnianie kultury fizycznej – 26 000,00 zł
b) profilaktyczna działalność informacyjna – 15 000,00 zł.
7.   Unihokej:
a) upowszechnianie kultury fizycznej – 10 000,00 zł.
 
II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.) oraz ustawy o finansach publicznych.
2. Przyznanie dotacji na realizację poszczególnych zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 j.t.), zawartej w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 j.t.),
b)      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 j.t.).
4. O przyznanie dotacji nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla osiągania zysku.
5. Oferent winien być podmiotem uprawnionym według pkt II. 3 oraz prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik.
6. Oferent powinien posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania oraz posiadać doświadczenie w realizacji określonego typu zadania.
7. Oferty należy składać na formularzu nr 1 dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234 (do pobrania również na stronie internetowej: www.bip.prudnik.pl lub www.prudnik.pl ).
8. Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:
a)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia),
b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w przypadku działalności krótszej niż rok, za okres działalności),
c)       aktualny statut.
9. Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
10.   Oferty należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem:            
„Konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr ... z zakresu ... w 2011 roku”.
11.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
12.   Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 j.t.).
13.   Przyznana dotacja zobowiązuje podmiot uprawniony do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami; podmiot winien umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.
14.   Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na dane zadanie złożona zostanie co najmniej jedna  oferta.
 
III. Termin i warunki realizacji zadań.
1. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2011 r.
2.Od oferentów oczekuje się podjęcia działań w zakresie:
a)      organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim,
b)      prowadzenie zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
c)       organizowania i udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach, rozgrywkach i obozach,
d)      organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach,
e)      zakup sprzętów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania zawodników i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
f)        działania popularyzujące turystykę i wychowanie fizyczne na terenie miasta i gminy,
g)      prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie programów promujących zdrowy styl życia; prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
3. Środki finansowe pochodzące z dotacji przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej mogą być wykorzystywane na następujące wydatki:
a)      koszty transportu związane z przejazdem zawodników na rozgrywki i zgrupowania sportowe,
b)      koszty zakupu niezbędnego sprzętu sportowego, strojów sportowych,
c)       koszty uczestnictwa zawodników w zawodach sportowych (posiłki i noclegi),
d)      koszty uczestnictwa zawodników w obozach sportowych,
e)      koszty usług (wynajem, rozpowszechnianie informacji, ubezpieczenia zawodników, okresowe badania lekarskie, opieka lekarska podczas rozgrywanych zawodów, obsługa techniczna podczas zawodów, opłaty licencyjne, opłaty startowe, składki członkowskie, zgłoszenie do rozgrywek, prowizje bankowe),
f)        koszty szkoleń, treningów i opłat sędziowskich,
g)      koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych (napoje, posiłki regeneracyjne),
h)      koszty zakupu materiałów (nagrody, puchary, medale), środków czystości i środków opatrunkowych oraz materiałów biurowych,
i)        koszty wynagrodzenia księgowego.
4.       Wydatki na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, mogą być wyłącznie przeznaczone na:
a)      materiały edukacyjno – informacyjne,
b)      wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących zadanie (trenerzy, instruktorzy, terapeuci),
c)       niezbędny sprzęt sportowy,
d)      organizację imprez sportowych na szczeblu lokalnym.
5.       Prowadząc profilaktyczną działalność informacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii podmiot zobowiązany jest do:
  1. opracowania zasad, norm postępowania uczestników w formie regulaminu zajęć;
  2. opracowania programu działania z elementami terapii uwzględniającej przede wszystkim treningi umiejętności życiowych dot.: radzenia sobie z emocjami, nauki zasad „fair play”, konsekwencji decyzji i zachowań, odpoczynku i relaksu; w ramach programu należy uwzględnić zagadnienia związane z: przemocą i agresją, alkoholizmem, narkotykami, nikotyną;
  3. uzyskania zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych sportowych;
  4. wskazania kierunków współpracy rodziców z prowadzącymi zajęcia, angażowanie rodziców           w zajęcia ( klub kibica, wspólny udział w zawodach itp. );
  5. wprowadzenie elementów współpracy klubów sportowych ze świetlicami opiekuńczo – wychowawczymi i środowiskowymi;
  6. złożenia odrębnych informacji dot. realizacji zadań wymienionych w ppkt. a - e oraz poniesionych wydatków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
6. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Prudnika. Wzór umowy dostępny wsiedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234.
 
IV. Termin składania ofert.
1.       Termin składania ofert – do 27 stycznia 2011 r. do godz. 15.00.
2.       Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, sekretariat –
pokój nr 102.
 
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1.       Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
2.       Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prudnika. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
3.       Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
a)      w zakresie oceny formalnej (każde kryterium punktowane w skali od 0 do 3 punktów):
·   oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta;
·   oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu;
·   oferta złożona na właściwym formularzu, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki.
b)      w zakresie oceny merytorycznej (każde kryterium punktowane w skali od 0 do 5 punktów):
·   zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w otwartym konkursie ofert;
·   jakość przygotowania oferty: zrozumiała, przejrzysta, kompletny opis działań, realistyczny i efektywny budżet, przekonujący plan działania, rezultaty i spodziewane efekty;
·   doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
·   dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik (rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymywanych dotacji);
·   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, zasadność wydatkowania środków;
·   posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.
4.       O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.       Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizacje zadania zostanie wywieszona na tablicy
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  www.bip.prudnik.pl.www.prudnik.pl oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku   
6. Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.
 
VI. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
Rok 2011
W roku 2011 tj. w roku ogłoszenia niniejszego otwartego konkursu ofert nie zostały ogłoszone żadne inne otwarte konkursy ofert tego samego rodzaju.
Rok 2010
1.       Zadanie: Sport w środowisku wiejskim, realizowane przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Parkowa 4, 48-200 Prudnik, wysokość przekazanej dotacji:
a.      z upowszechniania kultury fizycznej – 44 000,00 zł
b.      z profilaktycznej działalności informacyjnej – 19 000,00 zł.
2.       Zadanie: Piłka nożna w środowisku miejskim w różnych kategoriach wiekowych, realizowane przez Miejski Klub Sportowy „MEBLE-POGOŃ”, ul. Kolejowa 7, 48-200 Prudnik, wysokość przekazanej dotacji:
a. z upowszechniania kultury fizycznej – kwota 57 000,00 zł.
b. z profilaktycznej działalności informacyjnej – 11 000,00 zł
3.       Zadanie: Koszykówka dzieci i młodzieży, realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy „SMYK”, ul. Parkowa 4, 48-200 Prudnik, wysokość przekazanej dotacji:
a.       z upowszechniania kultury fizycznej – 23 000,00 zł
b.       z profilaktycznej działalności informacyjnej – 39 000,00 zł.
4.       Zadanie: Piłka nożna dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTA”, ul. Włoska 10, 48-200 Prudnik, wysokość przekazanej dotacji:
a.       z upowszechniania kultury fizycznej – 16 000,00 zł
b.       z profilaktycznej działalności informacyjnej – 15 000,00 zł.   
5.       Zadanie: Sporty walki i gry umysłowe, realizowane przez Ludowy Klub Sportowy „ZARZEWIE” w Prudniku, ul. Parkowa 4, 48-200 Prudnik, wysokość przekazanej dotacji:
a.       z upowszechniania kultury fizycznej – 25 000,00 zł
b.       z profilaktycznej działalności informacyjnej – 22 000,00 zł.
6.       Zadanie: Łucznictwo, realizowane przez Klub Sportowy „OBUWNIK”, ul. Łucznicza 1, 48-200 Prudnik, wysokość przekazanej dotacji:
a.       z upowszechniania kultury fizycznej – 26 000,00 zł
b.       z profilaktycznej działalności informacyjnej – 15 000,00 zł.
7.   Zadanie: Unihokej, realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Prudnik, ul. Dąbrowskiego2, 48-200 Prudnik, wysokość przekazanej dotacji:
      a.   z upowszechniania kultury fizycznej – 10 000,00 zł.
 
 
                                                                                                                        BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                                                                   /.../ mgr inż. Franciszek Fejdych
 
  
Podmiot udostępniający: Biuro Zamówień Publicznych i Pozytku Publicznego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Luda
Data wytworzenia: 2011-01-05