Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na rok 2010 - kultura fizyczna sport i turystyka oraz profilaktyczna działalność informacyjna

 

BURMISTRZ PRUDNIKA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2010.
 
I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
1.   Sport w środowisku wiejskim:
a) upowszechnianie kultury fizycznej – 44 000,00 zł
b) profilaktyczna działalność informacyjna – 19 000,00 zł.
2.       Piłka nożna w środowisku miejskim w różnych kategoriach wiekowych:
a)upowszechnianie kultury fizycznej – 57 000,00 zł
b)profilaktyczna działalność informacyjna – 11 000,00 zł.
3.       Koszykówka dzieci i młodzieży
a) upowszechnianie kultury fizycznej – 23 000,00 zł
b) profilaktyczna działalność informacyjna – 39 000,00 zł.
4.       Piłka nożna dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych:
a) upowszechnianie kultury fizycznej – 16 000,00 zł
b) profilaktyczna działalność informacyjna – 15 000,00 zł.
5.       Sporty walki i gry umysłowe:
a) upowszechnianie kultury fizycznej – 25 000,00 zł
b) profilaktyczna działalność informacyjna – 22 000,00 zł.
6.       Łucznictwo:
a) upowszechnianie kultury fizycznej – 26 000,00 zł
b) profilaktyczna działalność informacyjna – 15 000,00 zł.
7.   Unihokej:
a) upowszechnianie kultury fizycznej – 10 000,00 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
a)      Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
c)       Uchwały Nr XLVII/724/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
2. Przyznanie dotacji na realizację poszczególnych zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zawartej w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
3. O przyznanie dotacji nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla osiągania zysku.
4.       Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na dane zadanie złożona zostanie co najmniej jedna  oferta.
5. Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.
III. Termin i warunki realizacji zadań.
1. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2010 r.
2.Od oferentów oczekuje się podjęcia działań w zakresie:
a)      organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim,
b)      prowadzenie zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
c)       organizowania i udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach, rozgrywkach i obozach,
d)      organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach,
e)      zakup sprzętów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania zawodników i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
f)        propozycji rozwoju turystyki i wychowania fizycznego na terenie miasta,
g)      prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie programów promujących zdrowy styl życia; prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
3. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Prudnika. Wzór umowy dostępny wsiedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234.
 
IV. Termin i zasady składania ofert.
1.       Termin składania ofert – do 25 stycznia 2010 r. do godz. 15.00.
2.       Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, sekretariat –
pokój nr 102.
3.       Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:
a)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia),
b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w przypadku działalności krótszej niż rok, za okres działalności),
c)       aktualny statut.
4.       Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
5.       Oferty należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem:            
„Konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr ... z zakresu ... w 2010 roku”.
6.       Oferty należy składać na formularzu nr 1 dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234 (do pobrania również na stronie internetowej: www.bip.prudnik.pl ).
7.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.       Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
2.       Oceny ofert dokona komisja konkursowa. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
3.       Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
a)      kryterium oceny formalnej (punktowane w skali od 0 do 3 punktów):
·   oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta, którego cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie;
·   oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu;
·   oferta złożona na właściwym formularzu, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki.
b)      kryterium oceny merytorycznej (punktowane w skali od 0 do 5 punktów):
·   zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w otwartym konkursie ofert;
·   jakość przygotowania oferty: zrozumiała, przejrzysta, kompletny opis działań, realistyczny i efektywny budżet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania, rezultaty i spodziewane efekty;
·   doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
·   dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik (rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymywanych dotacji);
·   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, zasadność wydatkowania środków;
·   posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.
4.       O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.       Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizacje zadania zostanie wywieszona na tablicy
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu      Miejskiego www.bip.prudnik.pl.
VI. Zrealizowane w roku 2009 i 2008 zadania publiczne tego samego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
Rok 2009
1.       Sport w środowisku wiejskim:
a.      z upowszechniania kultury fizycznej – 42 000,00 zł
b.      z profilaktycznej działalności informacyjnej – 19 000,00 zł.
2.       Piłka nożna w środowisku miejskim w różnych kategoriach wiekowych:
a. z upowszechniania kultury fizycznej – kwota 50 000,00 zł.
b. z profilaktycznej działalności informacyjnej – 11 000,00 zł
3.       Koszykówka dzieci i młodzieży:
a.       z upowszechniania kultury fizycznej – 20 000,00 zł
b.       z profilaktycznej działalności informacyjnej – 39 000,00 zł.
4.       Piłka nożna dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych:
a.       z upowszechniania kultury fizycznej – 14 000,00 zł
b.       z profilaktycznej działalności informacyjnej – 17 000,00 zł.   
5.       Sporty walki i gry umysłowe:
a.       z upowszechniania kultury fizycznej – 22 000,00 zł
b.       z profilaktycznej działalności informacyjnej – 20 000,00 zł.
6.       Łucznictwo:
a.       z upowszechniania kultury fizycznej – 21 000,00 zł
b.       z profilaktycznej działalności informacyjnej – 15 000,00 zł.
Rok 2008
1.       Sport w środowisku wiejskim:
a. z upowszechniania kultury fizycznej – 41 000,00 zł
b. z profilaktycznej działalności informacyjnej – 14 000,00 zł.
2. Piłka nożna w środowisku miejskim w różnych kategoriach wiekowych – kwota 48 000,00 zł.
3. Koszykówka dzieci i młodzieży:
a. z upowszechniania kultury fizycznej – 18 000,00 zł
b. z profilaktycznej działalności informacyjnej – 33 000,00 zł.
4. Piłka nożna dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych:
a. z upowszechniania kultury fizycznej – 14 000,00 zł
b. z profilaktycznej działalności informacyjnej – 13 000,00 zł.   
5. Sporty walki i gry umysłowe:
a. z upowszechniania kultury fizycznej – 16 000,00 zł
b. z profilaktycznej działalności informacyjnej – 10 000,00 zł.
6. Łucznictwo:
a. z upowszechniania kultury fizycznej – 21 000,00 zł
b. z profilaktycznej działalności informacyjnej – 10 000,00 zł.
 
                                                                                                 BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                                              mgr inż. Franciszek Fejdych
 
 

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert.pdf (771,88KB)

PDFZARZĄDZENIE Nr 286 2009.pdf (3,58MB)

DOCformularz nr 1-oferta.doc (82,00KB)

DOCFormularz Nr 2-sprawozdanie.doc (93,00KB) 

Podmiot udostępniający: Joanna Luda
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Luda
Data wytworzenia: 2009-12-22