Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe.

BURMISTRZ PRUDNIKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe.
 
 
I. Zakres i rodzaj zlecanego zadania.   
 
Celem konkursu jest zlecenie uprawnionemu podmiotowi zadania publicznego Gminy Prudnik                    w dziedzinie promocji, gwarantującego w szczególności promocję miasta i gminy Prudnik w skali województwa i kraju - poprzez osiągnięcia sportowe w tym :
1. „Promocja Gminy poprzez sport dla drużyn zespołowych na poziomie minimum II ligi”.
2. „Promocja Gminy poprzez sport dla drużyn uprawiających sporty walki i gry umysłowe na poziomie krajowym i międzynarodowym”.
Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 
II. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 150 000,00 zł.             z podziałem na :
1. „Promocja Gminy poprzez sport dla drużyn zespołowych na poziomie minimum II ligi”
- 140 000,00 zł.
2. „Promocja Gminy poprzez sport dla drużyn uprawiających sporty walki i gry umysłowe na poziomie krajowym i międzynarodowym”
- 10 000,00 zł.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania.
 
1.       Zadanie będzie realizowane w terminie od podpisania umowy do dnia 10.12.2009r.
2.       Podmiot składający ofertę winien:
a.       wykonywać zadanie samodzielnie;
b.       prowadzić działalność publiczną na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik;
c.       działalność statutowa oferenta powinna obejmować realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji;
d.       przedstawić propozycje działań promocyjnych na rzecz Gminy Prudnik;
e.       posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania;
f.        posiadać doświadczenie w realizacji określonego typu zadania;
g.       umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania;
h.       zobowiązać się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację     umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami.
3.       Rodzaj wydatków pokrywanych z dotacji:
a.       koszty transportu związane z przejazdem zawodników na rozgrywki i zgrupowania sportowe;
b.       koszty zakupu wyposażenia, materiałów i sprzętów (nowych i używanych);
c.       koszty uczestnictwa zawodników w obozach sportowych;
d.       koszty usług (wynajem, rozpowszechnianie informacji, ubezpieczenia zawodników, okresowe badania lekarskie, opieka lekarska podczas rozgrywanych zawodów, opłaty licencyjne, startowe, składki członkowskie);
e.       koszty szkoleń, treningów i opłat sędziowskich;
f.        koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych;
g.       pokrycie wydatków administracyjnych (zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie księgowego);
h.       koszty wyżywienia i noclegów, związanych z udziałem w imprezach sportowych.
4.       Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki na:
  1. remonty budynków;
  2. zakupy inwestycyjne, środki trwałe;
  3. działalność gospodarczą.
5.       Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Prudnika. Wzór umowy dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. 226, tel/fax 077 4066234.
6.       Sprawozdanie z realizacji zadań należy sporządzać w terminach określonych w umowie z wyodrębnieniem w części merytorycznej i finansowej rodzajów oraz kosztów wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań, na formularzu określonym w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 grudnia 2006 r. Wzór sprawozdania dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. 226, tel/fax 077 4066234 lub do pobrania na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl
 
IV. Termin i miejsce składania ofert.
 
1.       Termin składania ofert – do dnia 12 stycznia 2009 r. do godz. 15.00.
2.       Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, sekretariat –
pokój nr 102. 
3.       Oferty należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem:            
Dla części I – Ad.1 - „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji Gminy poprzez sport dla drużyn zespołowych na poziomie minimum II ligi
Dla części I – Ad.2 - „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji Gminy poprzez sport dla drużyn uprawiających sporty walki i gry umysłowe na poziomie krajowym i międzynarodowym”.
4.       Wymogi dotyczące oferty:
  1. oferty należy składać na załączniku nr 1 określonym w Uchwale nr IV/19/2006 Rady Miejskiej             w Prudniku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
  2. wzór oferty dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 4066 234 (do pobrania również na stronie internetowej:www.bip.prudnik.pl).
5.       Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia);
  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok, a w przypadku krótszej niż rok działalności za okres jej trwania.
6.       Załączniki do oferty składane w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela
7.       Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:
a.       dane na temat podmiotu ubiegającego się o dotację,
b.       opis zadania,
c.       przewidziane źródła finansowania zadania,
d.       termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
e.       kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
f.        informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,
g.       informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
 
V. Termin i miejsce otwarcia ofert.
 
1.       Termin otwarcia ofert – 13 stycznia 2009 r. o godz. 10.00.
2.       Miejsce otwarcia ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, pokójnr 116.
3.       Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prudnika. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
4.       Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w uchwale Nr  IV/19/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania (Dz. Urzędowy Woj. Op. z 2007 r. Nr 16, poz.604) oraz przepisy zarządzenia Burmistrza Prudnika Nr 76/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Gminy Prudnik innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
VI. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 
1.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.       Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
a.       kryterium oceny formalnej (punktowane w skali od 0 do 3 punktów):
Øoferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu;
Øoferta złożona na właściwym formularzu, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki.
b.       kryterium oceny merytorycznej (punktowane w skali od 0 do 5 punktów):
Øzgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w otwartym konkursie ofert;
Øjakość przygotowania oferty: zrozumiała, przejrzysta, kompletny opis działań, realistyczny i efektywny budżet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania, rezultaty i spodziewane efekty;
Ødoświadczenie w realizacji podobnych zadań;
Ødotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik (rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymywanych dotacji);
Øocena przedstawionej kalkulacji kosztów, zasadność wydatkowania środków;
Øposiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.
4.       O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.       Informacja o wyborze oferty zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego               
      w Prudniku oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.prudnik.pl.
6.       Podstawą wypłaty dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Prudnika,   która określi szczegółowo zasady realizacji i rozliczenia zadania.
7.       Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.
 
 
 
 
                                                                        Burmistrz Prudnika
                                                                        mgr inż. Franciszek Fejdych


DOCWzór oferty.doc (68,50KB)

DOCWzór sprawozdania.doc (10,50KB)


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)