Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej.

BURMISTRZ PRUDNIKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej
 
I. Rodzaj zadań i wysokość dotacji na realizację zadań.
1.       Organizacja dożywiania osób potrzebujących w ramach ogólnodostępnej , bezpłatnej stołówki.   
Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania: prowadzenie ogólnodostępnej, bezpłatnej stołówki w Prudniku. Aktualnie stołówka działa w budynku przy ul. Kościuszki 11, II piętro.
      Wymaga się aby stołówka działała 5 dni w tygodniu oraz funkcjonowała zgodnie z zapisami
      zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).
      Wysokość dotacji - 40 000,00 zł.
2.       Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.
      Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania: świadczenie usług zabiegowych, pielęgniarsko-  
      diagnostycznych w zakresie opieki paliatywnej dla osób chorych, samotnych i niepełnosprawnych,  
      które mają utrudniony kontakt z placówkami służby zdrowia oraz nie dysponują sprzętem     
      rehabilitacyjnym i pielęgniarskim.
      Wysokość dotacji - 25 000,00 zł.
 
II. Warunki przyznawania dotacji.
1. Warunki przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
a)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),
b)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn, zm.).
2.Przyznanie dotacji na realizację poszczególnych zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), zawartej w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a)      organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;
b)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku       Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych     kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
4.Podmiot składający ofertę winien być podmiotem uprawnionym zgodnie z pkt 3 oraz prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik.
5. Działalność statutowa oferenta powinna obejmować realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234 (do pobrania również na stronie internetowej: www.bip.prudnik.pl ).
7. Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:
a)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
c)       statut podmiotu uprawnionego.
8. Oferty należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem:            
„Konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr ... z zakresu pomocy społecznej w 2009 roku”.
9. Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10.   Oferta złożona przez podmiot uprawniony powinna zawierać elementy określone w art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).
11.   Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
12.   W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot składający ofertę jest zobowiązany do korekty kosztorysu zawartego w ofercie.
13.   Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na dane zadanie złożona zostanie co najmniej jedna oferta.
 
III. Termin i warunki realizacji zadań.
1. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2009 r.
2. Podmiot składający ofertę winien wykonywać zadanie samodzielnie, posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadać doświadczenie w realizacji określonego typu zadania oraz zobowiązać się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami.
3. Rodzaj wydatków które mogą być pokrywane z dotacji:
a)      wynagrodzenia pracowników;
b)      koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych;
c)       pokrycie wydatków administracyjnych;
d)      zakup sprzętów, leków i wyposażenia;
e)      zakup odzieży ochronnej i roboczej BHP, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa;
f)        różne opłaty i składki;
g)      koszty mediów poniesione na realizację zadań, itp.
4.       Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki na:
a)      remonty budynków,
b)      zakupy inwestycyjne, środki trwałe,
c)       działalność gospodarczą.
5.       Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Prudnika. Wzór umowy dostępny wsiedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234 (do pobrania również na stronie internetowej: www.bip.prudnik.pl ).
6.       Sprawozdanie z realizacji zadań należy składać na formularzu określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234 (do pobrania również na stronie internetowej: www.bip.prudnik.pl ).
 
IV. Termin składania ofert.
1.       Termin składania ofert – do 5 stycznia 2009 r. do godz. 15.00.
2.       Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, sekretariat –
pokój nr 102.
 
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
2.       Oceny ofert dokona komisja konkursowa. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
3.       Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
a)      kryterium oceny formalnej (punktowane w skali od 0 do 3 punktów):
·   oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta, którego cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie;
·   oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu;
·   oferta złożona na właściwym formularzu, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki.
b)      kryterium oceny merytorycznej (punktowane w skali od 0 do 5 punktów):
·   zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w otwartym konkursie ofert;
·   jakość przygotowania oferty: zrozumiała, przejrzysta, kompletny opis działań, realistyczny i efektywny budżet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania, rezultaty i spodziewane efekty;
·   doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
·   dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik (rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymywanych dotacji);
·   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, zasadność wydatkowania środków;
·   posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.
4.       O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.       Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizacje zadania zostanie wywieszona na tablicy
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu      Miejskiego www.bip.prudnik.pl.
6.       Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.
 
 
VI. Informacja o zrealizowanych w roku 2008 i roku 2007 zadaniach z zakresu pomocy społecznej oraz o koszcie ich realizacji.
ROK 2008
1.       Organizacja dożywiania osób potrzebujących w ramach ogólnodostępnej, bezpłatnej stołówki – koszt realizacji zadania 40 000,00 zł.
2.       Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania – koszt realizacji zadania 25 000,00 zł.
ROK 2007
1.       Organizacja dożywiania osób potrzebujących w ramach ogólnodostępnej, bezpłatnej stołówki – koszt realizacji zadania 37 000,00 zł.
2.       Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania – koszt realizacji zadania 25 000,00 zł.
 
                                                                        BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                        mgr inż. Franciszek Fejdych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)