Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym

Urząd Miejski w Prudniku,

48-200 Prudnik,

ul. Kościuszki 3

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

ds. gospodarowania mieniem komunalnym

 

  1. Wymagania niezbędne:

    a) wykształcenie wyższe magisterskie,

             b) ogólna znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego i                       gospodarowania nieruchomościami,

              c) sumienność, umiejętność pracy w zespole.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie postępowań w sprawach:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,

- sprzedaży lokali mieszkalnych,

- aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) życiorys (CV )

c) w przypadku posiadania stażu pracy świadectwa pracy lub ich potwierdzone

kserokopie,

d) dyplom, odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się

przeciwko niemu postępowanie karne,

g) oświadczenie o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i

poszukujących pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 11 sierpnia 2008 r.

w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ).

Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Prudnika Nr 0152/15/2005 z dnia 30 listopada 2005 w prawie regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

 

 Burmistrz Prudnika

Franciszek Fejdych

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
Data wytworzenia: 2008-07-28