Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Usług Komunalnych

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych 
Jednoosobowej Spółki Gminy    z o.o.,  48-200 Prudnik ul. Przemysłowa 1

Ogłasza konkurs  na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki: Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.  w Prudniku.
1.Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
-  wykształcenie wyższe,
- pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym w spółkach prawa handlowego lub podmiotach gospodarczych
- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
-  dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym
- znajomość zasad funkcjonowania Spółek  handlowych ze szczególnym uwzględnieniem Spółek z udziałem Skarbu Gminy ( Skarbu Państwa),
-  znajomość zasad nadzoru właścicielskiego , audytu i kontroli finansowej Spółki oraz rachunkowości.
2.Oferty  osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania Spółki uwzględniająca między innymi kierunki rozwoju Spółki
2) kwestionariusz osobowy z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3)odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
4) świadectwa pracy, zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 5 - letni staż pracy oraz 3 letni staż na stanowiskach kierowniczych w spółkach handlowych lub podmiotach gospodarczych.
5)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione  umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
7)oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych.
8) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki uzyskanych w toku postępowania konkursowego
9) oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101,poz 926 ze zmianami)w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa.
3.Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach  z napisem ,,Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki: Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku” w  terminie do 20.02.2009r. do godziny 15.00 w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku, ul. Przemysłowa 1.
4. Oferty  złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.
5.Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 - 12 pod numerem telefonu 604 479 345
6. W terminie od 09-02-2009 do 13-02-2009 po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Zakładu Usług Komunalnych istnieje możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi działalności Spółki. Kontakt Zakład Usług Komunalnych w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 1, tel. 077 4363265.
7. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne  zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Radom
Data wytworzenia: 2009-02-03