Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty  i Wychowania w Prudniku

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze

w Gminnym Zarządzie Oświaty  i Wychowania w Prudniku, ul.Rynek1,

48-200 Prudnik

 

      RADCA PRAWNY-1/5 etatu    

nazwa stanowiska pracy

a)Wymagania niezbędne:

a.obywatelstwo polskie,   

b.wykształcenie-wyższe prawnicze,

c.uprawnienia radcy prawnego                   

d.znajomość przepisów prawnych, dotyczących funkcjonowania organów gminy(prawo cywilne, prawo pracy, prawo oświatowe, itp.)

e.osoba nie była  prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,

b)Wymagania dodatkowe:

a.doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej  jednostek oświatowych,

b.obsługa komputera

c.dyspozycyjność

c)Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.opiniowanie projektów aktów prawnych

b.wydawanie opinii prawnych

c.udzielanie porad prawnych dyrektorom  placówek oświatowych

d.opiniowanie projektów umów

e.występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i urzędami

d)Wymagane dokumenty:

a.list motywacyjny,

b.życiorys – curriculum  vitae,

c.kserokopie świadectw pracy,

d.kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów poświadczających  posiadanie wymaganych uprawnień

e.oświadczenia: o  posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

f.oryginał kwestionariusza osobowego

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko radca prawny” należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Zarządu Oświaty  i Wychowania w Prudniku, ul. Rynek1   w terminie  do dnia 22.08.2008 r.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Gminnego Zarządu Oświaty w Prudniku ,ul. Rynek 1.

    Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

                                Dyrektor GZOiW w Prudniku

                                        mgr Maria Strońska

  

 

Podmiot udostępniający: Gminny Zarząd Oświaty
i Wychowania w Prudniku
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Maria Strońska
Data wytworzenia: 2008-08-07