Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ośrodek Pomocy Społecznej - Nabór na wolne stanowisko pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej

48-200 Prudnik

ul. Jagiellońska 3


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko ds. księgowości


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,

b) staż pracy – minimum 2 lata w księgowości,

c) wiedza w zakresie księgowości i finansów szczególnie księgowości budżetowej,

d) biegła znajomość obsługi programów Word i Excel, programów finansowo-

księgowych,

e) niekaralność za przestępstwo umyślne,

f) dokładność, skrupulatność, rzetelność.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) dekretowanie i ewidencjonowanie dowodów księgowych.

b) przyjmowanie i kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych.

c) sporządzanie sprawozdań okresowych

d) prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych środków trwałych.

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) życiorys (CV )

c) świadectwa pracy lub ich potwierdzone kserokopie stwierdzające posiadanie

wymaganego stażu pracy,

d) dyplom, odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów

wyższych,

e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy

się przeciwko niemu postępowanie karne,

g) oświadczenie o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i

poszukujących pracy.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 14 sierpnia 2008 r.

w sekretariacie lub pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej, 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 3,

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości”.

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie OPS Prudnik.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ).

Podmiot udostępniający: Krzysztof Grzybowski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Grzybowski
Data wytworzenia: 2008-07-23